PDA

View Full Version : ik ken een nederlander die zich wil bekerenIMO
01-02-2011, 12:24
Hij zou graag een koran willen hebben om meer in de islam te verdiepen, hij is een aantal keer bij de imam geweest en heeft een aantal islamitische vrienden en vriendinnen gehad. IK haal binnenkort insha allah een koran voor hem maar
Nu is mijn vraag:

Heeft iemand nog iets of een tip dat een bekeerling moet weten of hebben.

Tufa7e
01-02-2011, 12:27
Ja! Ik had laatst een vriendin van Carmen geholpen met dit.

Mesha ik weet niet meer wat ik tegen haar had gezegd :blush:
Zodra ze online is moet je haar ff vragen.

iig dat hij zij moet gaan bidden, en als de ouders er niet mee eens zijn, dan moet hij stiekem gaan bidden. maar hij moet wel respect blijven tonen tegenover zijn ouders. Natuurlijk geen alcohol of varkensvlees. Ook niet meer uitgaan :hihi:
En de rest kan ik me niet meer herinneren :blush:

Carpe Diem
01-02-2011, 02:08
Ik denk dat hij het stap voor stap moet doen en niet te veel hooi op z'n vork moet nemen.
Hij moet met de juiste mensen omgaan. en niet met ontwetende die hem van alles gaan wijs maken.
verder ook idd wat tufa7e zegt.

X-Meisjj-X
01-02-2011, 06:06
Het uitspreken van de shahada
Het bekeren tot de islam gebeurt middels het uitspreken van de shahada. Met de shahada getuig je dat er geen enkele god is die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah. Ook getuig je dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. Met het uitspreken van de shahada treed je de islam binnen. Dit kan, nadat men overtuigd is van het geloven in de zuilen van imaan en de zuilen van islam, zoals wij verderop in dit artikel zullen benadrukken.

Het uitspreken van de shahada kan door iemand alleen gebeuren, in het gezelschap van andere mensen of bijvoorbeeld in de moskee of bij een islamitische stichting. Hoewel vaak gedacht wordt dat het verplicht is om de shahada in de moskee of bij een imam uit te spreken, is dit dus niet zo. De shahada kan ook alleen uitgesproken worden. Wel is het natuurlijk aan te raden om contact te zoeken met moslims die ook bezig zijn met hun geloof en om met hen te spreken over de kennis die je opdoet. Zo kun je ook achterhalen of je goed begrijpt wat je geleerd hebt en natuurlijk kun je ook veel van hen leren (of zelfs aan hen).

Wanneer moslim worden?
Wij hebben opgemerkt dat veel mensen die moslim willen worden, dit uitstellen omdat ze denken dat ze niet genoeg weten, kunnen of doen. Veel van hen denken dat ze eerst alles over de islam moeten weten, of ze denken dat ze eerst goed moeten kunnen bidden, een hoofddoek moeten dragen, Arabisch moeten kunnen of iets dergelijks. Maar wij willen benadrukken dat dit niet klopt.

Als je moslim wilt worden, is het natuurlijk belangrijk dat je kennis hebt over een aantal belangrijke basisprincipes binnen de islam. Zo dien je kennis te hebben over de zes zuilen van imaan. Deze zuilen zijn het fundament van de islamitische geloofsleer. Om moslim te worden, dien je te geloven in Allah, Engelen, de geopenbaarde Boeken, de gezonden Profeten, de Dag des Oordeels en in de voorbeschikking. Samen worden deze 6geloofszaken de zes zuilen van imaan genoemd.


Daarnaast is het belangrijk dat je kennis hebt over de vijf zuilen van islam. Deze vijf zuilen van islam omvatten belangrijke verplichtingen binnen de islam en ze vormen samen het fundament van de islam. Om moslim te worden, is het belangrijk dat je kennis hebt over deze verplichtingen en dat je bereid bent om het na te komen (zelfs al ben je daar niet meteen toe in staat).


Behalve dat dit belangrijke zuilen zijn, vormen deze zuilen dus ook de fundamenten van het islamitische geloof. Als je moslim wilt worden, kun je jezelf het beste eerst op deze zuilen richten en hier kennis over opdoen. Als je in al deze zuilen gelooft en er naar wilt handelen, dan is het al voldoende om moslim te worden. Sterker nog: wacht niet langer, want niemand weet wanneer het zijn of haar tijd is om te sterven. Het is beter om zo snel mogelijk tot de islam toe te treden (indien je natuurlijk zeker van bent van je geloof) en dan stap voor stap verder te leren, dan alles doen en weten zonder moslim te zijn.

X-Meisjj-X
01-02-2011, 06:17
Advies aan een jonge man die het rechtgeleide pad begint te volgen

Wat is uw advies aan de jonge man die het pad van rechtschapenheid begint te volgen?

Lof is aan Allah.

Ons advies aan deze jonge man die de juiste richting in gaat, in sha allah, is:

1. Hij moet Allah altijd vragen om standvastig op het rechte pad te blijven.

2. Hij moet veel Qur’ aan lezen en de betekenissen ervan overdenken, want deze Qur’ aan heeft een grote invloed op het hart, wanneer men het zorgvuldig leest en overdenkt.

3. Hij moet er naar streven om regelmatig daden van aanbidding te doen, zonder verveeld te raken of lui te worden, want de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) zocht toevlucht bij Allah voor luiheid en onvermogen.

4. Hij moet er naar streven om goede mensen gezelschap te houden en gezelschap met slechte mensen vermijden.

5. Hij moet zichzelf adviseren wanneer zijn nafs hem be´nvloedt en hij moet tegen zichzelf zeggen: De afstand is ver en het pad is lang, laat hem zichzelf adviseren om standvastig te zijn, want het Paradijs wordt omringd door moeilijkheden en de Hel wordt omringd door wensen en verlangens.

6. Hij moet wegblijven van slechte vrienden, zelfs als zij vroeger zijn vrienden waren, want slechte vrienden zullen hem be´nvloeden.

X-Meisjj-X
01-02-2011, 06:17
Wat is uw advies aan jongeren die beginnen te praktiseren?


Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

Mijn advies richting de jongeren die op het punt staan het rechte Pad te gaan bewandelen is allereerst dat zij Allah, de Verhevene, onophoudelijk vragen om hen met standvastigheid te begunstigen.

Ten tweede dienen zij het reciteren van de Koran te vermeerderen en deze tegelijkertijd ook te overpeinzen. Dit omdat het reciteren van de Koran een grote impact heeft op het hart, met name wanneer dit gepaard gaat met het overpeinzen ervan.

Als derde dient het gehoorzamen van Allah hartstochtelijk te worden voortgezet. Men dient hierin niet te verslappen of gemakzuchtig te worden. Het is ons bekend dat de Profeet (vrede zij met hem) toevlucht bij Allah heeft gezocht tegen onmacht en gemakzucht.

Als vierde dient hij gedreven op zoek te gaan naar een gezelschap van vrome mensen en verre te blijven van slecht gezelschap.

Ten vijfde adviseer ik hen dat wanneer de gedachten ‘de hoop is ver te zoeken en de weg is nog lang’ oprijzen, zij zichzelf berispen en onverzettelijk standvastig houden. Wetende dat het Paradijs omgeven is door lasten en de Hel omgeven is door lusten.

Als zesde dient hij op afstand te blijven van verderfzaaiers, zelfs als dit slaat op oude vrienden. Dit omdat slechte vrienden een effect op hem kunnen hebben, vandaar dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het voorbeeld van een slechte vriend is als dat van een ijzersmid, of hij verbrandt jouw kleding of hij laat een akelige geur op jou achter.”
(al-Boecharie en Moeslim)

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-'Oethaymien
(Fataawaa Kibaar 'Oelamaa al-Oemmah, blz. 1121)

X-Meisjj-X
01-02-2011, 06:21
Een van de schoonheden van Islam is het feit dat in deze religie geen intermediairen zijn in de relatie tussen een persoon en zijn Heer. Het binnentreden van deze religie vereist geen speciale ceremonies of procedures die gedaan moeten worden in aanwezigheid van een ander persoon, noch vereist het de instemming van specifieke mensen. Moslim worden is erg gemakkelijk en iedereen kan het doen zelfs als hij alleen in de woestijn is of in een afgesloten kamer. Alles wat nodig is, is twee prachtige zinnen uitspreken die de betekenis van de Islam opsommen en die de verklaring inhouden dat men de slaaf van zijn Heer is en dat hij zichzelf aan Hem onderwerpt en dat hij erkent dat Hij zijn God en Helper en Beschermer is die voor hem verordent wat Hij wil: en dat Muhammad (sallalahu alayhi wa salam) de slaaf en Boodschapper van Allah is die hij moet volgen in overeenstemming met dat wat aan hen werd geopenbaard van Allah, want het gehoorzamen van de Boodschapper is een deel van het geloven in Allah. Die deze twee verklaringen van geloof uit, met overtuiging en geloof erin, wordt moslim, en deelt dan alle rechten en plichten die moslims hebben. Daarna kan hij onmiddellijk beginnen de dingen te doen die Allah verplicht heeft gesteld, zoals de vijf dagelijkse gebeden op de juiste tijden vasten gedurende de maand van Ramadaan, en zo voort. Dit zou het duidelijk moeten maken dat je gelijk moslim kunt worden, dus sta op, ga douchen en zeg: “Ash-hadu an laa ilaaha ill-Allaah wa ash-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasooluhu”, Ik getuig dat er geen god is dan Allah en ik getuig dat Muhammad Zijn slaaf en Boodschapper is. Moge Allah je helpen om alles te doen wat goed is en jouw stappen juist leiden. Moge Hij voor jou geluk in deze wereld en in het hiernamaals voorschrijven. Vrede zij met degenen die de ware leiding volgen.

X-Meisjj-X
01-02-2011, 06:32
Shahada / GeloofsgetuigenisIntroductie.


De Profeet Mohammed (vzmh) heeft de laatste en universele boodschap van God gekregen. Voor de boodschap aan de Profeet Mohammed (vzmh) heeft God zich aan veel Profeten (vzmh) geopenbaard. Volgens een overlevering van de bekende Imaam Ahmed ibn Hanbal zijn er in totaal 124.000 Profeten geweest. Van al deze Profeten zijn er maar een paar nog echt bekend tegenwoordig. De bekendste Profeten zijn Adam, Noah, Abraham, Mozes, Jezus en de laatste Profeet Mohammed (vzmh).Toch is er een verschil tussen al deze Profeten (vzmh) en de Profeet Mohammed (vzmh). De andere Profeten (vzmh) zijn gestuurd naar hun volkeren en de Profeet Mohammed (vzmh) is gestuurd naar de gehele mensheid en hij (vzmh) heeft door Allah een vervolmaakt religie achtergelaten.Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.

(Heilige Koran soerah 5 al-Maeda : Aya 3)De Islaam is dus geen geloof dat alleen maar voor Arabieren is geopenbaard (in werkelijkheid zijn bijna 80% van de moslims geen arabieren). De Islaam is de boodschap van de schepper van de mensheid naar de gehele mensheid.

Juist omdat de Islaam de boodschap van God naar de gehele mensheid is is de bekering naar de Islaam eigenlijk erg simpel. God heeft het voor ieder mens makkelijk gemaakt om Hem te aanbidden, want de aanbidding van God is namelijk reden van onze schepping.En Ik heb de Djinn's en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.

(Heilige Koran soerah 51 adh-Dhariyat : Aya 56)
Hoe kun je je bekeren tot de Islaam?


Het is van groot belang dat iemand die zich wilt bekeren tot de Islaam dit doet met een zuivere intentie en dat hij volledig overtuigd is van het feit dat de Islaam de ware religie van zijn Schepper is. God beoordeelt iedere handeling van een persoon namelijk altijd op de intentie en als deze intentie niet zuiver is dan zal het niet door God aanvaard worden.Zou dus iemand enkel moslim willen worden om een vrouw te huwen dan weet God dat de intentie van deze persoon niet zuiver is. Legt deze persoon de geloofsgetuigenis af zal het van geen nut voor hem zijn vanwege zijn intentie en hij zal voor God geen moslim zijn.De Profeet Mohammed (vzmh) zegt in een overlevering: ,,Voorwaar! De daden worden beoordeeld op basis van de intentie en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt.
(Overleverd door al-Bukhari en Muslim)Als men volledig overtuigd is van de fundamentele aspecten van de Islaam dan is het belangrijk het geloofsgetuigenis ofwel de shahadah uit te spreken. Het Arabische woord shahadah betekent eigenlijk getuigenis en in deze getuigenis verklaart men dat men geloof dat er maar een enkele God is die het recht heeft aanbeden te worden en dat de Profeet Mohammed (vzmh) Zijn dienaar en boodschapper is.Het enige wat een persoon moet doen om moslim te worden is dus het uitspreken van een enkele zin. God probeert het juist voor de mens makkelijk te maken. Men hoeft geen rituelen te ondergaan zoals bijvoorbeeld de doop door een geestelijke bij de christenen. Wel moet men deze zin uitspreken in het Arabisch.Bij het uitspreken van deze zin hoeft eigenlijk helemaal niemand aanwezig te zijn, omdat God de belangrijkste getuige is die men kan hebben. Toch is het aan te raden om de shahadah wel af te leggen in bijzijn van moslims. Dit kan bijvoorbeeld in een plaatselijke moskee of een islamitisch centrum.Op het moment van het uitspreken van de shahadah wordt de persoon in de Ogen van Allah zondeloos als een pasgeboren baby. Men krijgt een compleet nieuwe start en alle slechte dingen die men in het verleden heeft gedaan, worden meteen vergeven. Na het uitspreken van de shahadah is het aangeraden om een douche te namen als teken van een totale zuivering van alles wat vooraf is geweest.De geloofsgetuigenis moet men als het volgt uitspreken:

Ash-hadoe alla iellaha iella Allah,

wa ash-hadoe anna Moehammadan rassoeloe AllahIk getuig dat niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is.Na het uitspreken van deze geloofsgetuigenis is men dus een moslim. Vanaf dit moment moet men zich ook houden aan de verplichtingen die Allah aan zijn dienaren heeft opgelegd, zoals onder andere het gebed en het vasten in de maand Ramadan.Zeker net na de bekering tot de Islaam is het aangeraden om contact op te nemen met een praktiserende moslim in de buurt, die dan begeleiding kan geven die in het begin erg belangrijk is. Men heeft zeker in het begin iemand nodig om het gebed van te leren en die andere basiszaken van de Islaam eenvoudig kan uitleggen. Vaak kan men in contact komen met zo'n moslim via een dicht bijzijnde moskee of islamitisch centrum.1) Ľ Ibn Hanbal, Musnad 5.169

IMO
01-02-2011, 10:45
DAnkjullie wel!

Maar gaat vooral om het feit dat hij zeer geinteresseerd is in de islam. Hij heeft zijn vragen gesteld bij de imam enzo. Nu wil hij een koran om zich er meer in te verdiepen.
Is niet zeker dat hij een moslim wil worden, maar insha allah zal hij naar het goede worden geleid voordat het te laat is.

IMO
01-02-2011, 10:46
Ojaa, hij weet ook niet hoe zijn ouders gaan reageren, maar hij vindt dat zij het maar moeten accepteren. Zijn ouders hebben hem niet echt met een geloof opgevoed maarja,, als hij dan ineens met de islam komt aanzetten...Mohiem ik weet niet hoe zijn ouders reageren maar insha allah zullen ze het accepteren en hem steunene.

X-Meisjj-X
01-02-2011, 10:47
DAnkjullie wel!

Maar gaat vooral om het feit dat hij zeer geinteresseerd is in de islam. Hij heeft zijn vragen gesteld bij de imam enzo. Nu wil hij een koran om zich er meer in te verdiepen.
Is niet zeker dat hij een moslim wil worden, maar insha allah zal hij naar het goede worden geleid voordat het te laat is.

Masha'allah... Amin

X-Meisjj-X
01-02-2011, 10:48
Ojaa, hij weet ook niet hoe zijn ouders gaan reageren, maar hij vindt dat zij het maar moeten accepteren. Zijn ouders hebben hem niet echt met een geloof opgevoed maarja,, als hij dan ineens met de islam komt aanzetten...Mohiem ik weet niet hoe zijn ouders reageren maar insha allah zullen ze het accepteren en hem steunene.

Beter ergens in geloven dan niets... En Allah is de enige god die er bestaat!


Amin

X-Meisjj-X
01-02-2011, 10:48
Qua drank/roken etc.. De dingen zijn niet voor niks verboden.. Het is voor ons bestwil...

Ariffi
01-02-2011, 11:00
best bijzonder om voor zo'n iemand wat te mogen betekenen in de zin van de Islam :goedzo:

Tufa7e
01-02-2011, 11:01
DAnkjullie wel!

Maar gaat vooral om het feit dat hij zeer geinteresseerd is in de islam. Hij heeft zijn vragen gesteld bij de imam enzo. Nu wil hij een koran om zich er meer in te verdiepen.
Is niet zeker dat hij een moslim wil worden, maar insha allah zal hij naar het goede worden geleid voordat het te laat is.
Macha'Allah! Incha'Allah!


Ojaa, hij weet ook niet hoe zijn ouders gaan reageren, maar hij vindt dat zij het maar moeten accepteren. Zijn ouders hebben hem niet echt met een geloof opgevoed maarja,, als hij dan ineens met de islam komt aanzetten...Mohiem ik weet niet hoe zijn ouders reageren maar insha allah zullen ze het accepteren en hem steunene.
Als zijn ouders hem niet steunen en het niet met hem eens zijn, moet hij toch respect voor ze blijven tonen. Het blijven zijn ouders. Dan moet hij thuis maar stiekem praktiseren enzo.

P.s. ken ik diegene?

IMO
02-02-2011, 02:49
Macha'Allah! Incha'Allah!


Als zijn ouders hem niet steunen en het niet met hem eens zijn, moet hij toch respect voor ze blijven tonen. Het blijven zijn ouders. Dan moet hij thuis maar stiekem praktiseren enzo.

P.s. ken ik diegene?

Nee onbekend:P
Deze is een vage persoon. Via via gehoord dat hij zeer geinteresseerd is maar graag meer wilt weten

Tufa7e
02-02-2011, 10:27
Haha oke :P
Moest gelijk denken aan een van de twee uit onze klas van vorig jaar :hihi: