PDA

View Full Version : # Islamitische Opvoeding; raad & tips



Tufa7e
22-12-2010, 01:50
Kwam een pdf bestandje tegen op het internet wat hierover gaat.
Zal proberen het hele bestand te plaatsen, maar gaat niet lukken in één keer.

Incha'Allah, zullen alle (toekomstige) mamma's er wat aan hebben, en mocht je tips o.i.d. hebben, plaats gerust mee!


:appel:

Tufa7e
22-12-2010, 01:51
Islamitische opvoeding: raad & tips.

Het opvoeden van kinderen is complex; vandaar dat zij geduld en sturing nodig
hebben. Evenzo hebben sommige kinderen zachtheid nodig, en aardigheid en het
niet tegen hen verheffen van de stem. En er zou zonder hardheid met hen omgegaan
moeten worden.
Andere kinderen hebben strengheid nodig, maar deze strengheid zou niet de limiet
moeten overschrijden. Als deze wordt overschreden, dan zal het kind eigenwijs en
ongehoorzaam worden aan de leiding van zijn ouders. Wij vragen Allah om ons
goede bescherming en verzorging te geven, aangezien er een immense
verantwoordelijkheid om de nekken van de ouders hangt. Allah, de Verhevene, heeft
gezegd:

O jullie die geloven, redt u zelf en uw gezinnen van het Vuur ... [66:6]

En in de Saheehayn (i.e. Boekhaarie & Muslim) van de hadeeth van 'Abdullaah bin
'Umar dat hij heeft gezegd:
De Boodschapper van Allah sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd:
'Eenieder van jullie is een herder en eenieder van jullie is verantwoordelijk (voor zijn
kudde). Dus de leider is een herder en hij is verantwoordelijk, en de man is de herder
van zijn familie en hij is verantwoordelijk, en de dienaar is de herder van de rijkdom
van zijn eigenaar en hij is verantwoordelijk. Een ieder van jullie is een herder, en een
ieder van jullie is verantwoordelijk (voor zijn kudde).'

Het is hoog nodig dat de ouders samenwerken in het opvoeden van hun kinderen.
Als één van de ouders de verantwoordelijkheid verwaarloost, dan zal één kant
gebrekkig worden, behalve voor wat Allah wil.
Het kind moet onderwezen worden naargelang zijn niveau en begrip. Neem daar
een (hiernavolgend) voorbeeld van. Bijvoorbeeld in de eerste fase, leer je het kind
over Allah door het naar boven in de lucht wijzen met de vingers.

Tufa7e
22-12-2010, 01:52
2. Wanneer je het kind wat te eten geeft, een stuk brood of iets wat daar gelijk aan is;
stuur hem er dan op aan om het met zijn rechterhand te eten.

Tufa7e
22-12-2010, 01:54
3. Wanneer het voedsel heet is, blaas er dan niet op. De Profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft het verboden om in borden te blazen. Als een kind iemand dit ziet doen, dan zul je hem dit snel nazien doen.
Hetzelfde geldt voor alle zaken. Dit is allemaal bevestigd door de uitspraak van de
Profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam:
'Iedereen is geboren op de Fitrah, maar zijn ouders maken van hem (i.e. het kind)
een Jood, Christen of een Vuuraanbidder.'
En in Saheeh Muslim uit de hadeeth van 'Iyaad bin Hummaar, dat hij heeft gezegd:
De Boodschapper van Allah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd:
Allah, de Verhevene, heeft gezegd: 'Ik heb mijn dienaren als Hunafaa' (op zuivere
Tawheed) geschapen, maar de duivels namen hun aandacht in beslag.'

Tufa7e
22-12-2010, 01:55
4. Wanneer het kind ongeveer anderhalf is en het iets wil eten of drinken, leer hem
dan om 'Bismillaah' te zeggen. Vervolgens zal het een norm worden en zal het kind
uit zichzelf 'Bismillaah' zeggen.

Tufa7e
22-12-2010, 01:57
5. Wanneer je ziet dat het kind er klaar voor is om de pilaren van de Islam, Imaan
(geloof) en de pilaar van Ihsaan (perfectie in de aanbidding) te begrijpen, leer hem dit
dan.
Verbind het onderwijzen van het kind niet aan een bepaalde leeftijd, want de vlotheid
en het intellect van kinderen verschilt per kind.

Dus de pilaren van Islaam zijn:
Op gezag van ibn 'Abbaas, moge Allah tevreden met hem zijn, dat hij heeft gezegd:
De Boodschapper van Allaah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd:
Islaam is gegrond op vijf (pilaren): (1) De getuigenis van Laa ilaaha ill Allaah en dat
Muhammad de Boodschapper is van Allaah, (2) het gebed verrichten, (3) de Zakaat
betalen, (4) het vasten in de Ramadan, en (5) de bedevaart (Hajj) verrichten naar het
Huis (i.e. de Ka'bah in Mekka). (Boekhaarie en Muslim)

En de pilaren van Imaan (geloof) zijn:
Op gezag van Aboe Hurayrah, radya Allaahoe 'anhu, dat hij heeft gezegd:
De Boodschapper van Allaah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gegegd:
'Een imaan (geloof) is in het geloven in Allah, de Engelen, de Boeken,
Boodschappers en de Dag des Oordeels.’ Overgeleverd door Boekhaarie en Muslim
en Muslim is uniek in deze bewoording van de Hadeeth van 'Umar bin al-Khattaab.

En de pilaar van Ihsaan (perfectie in de aanbidding) is:
'Het is het aanbidden van Allah alsof je Hem ziet en als je niet in staat bent om
(Allaah te aanbidden alsof je) Hem te zien, dan ziet Hij jou.' De bron is genoemd in
de vorige hadeeth.

Tufa7e
22-12-2010, 01:58
6. Leer hem de wettige regels van de Wudoo' (rituele wassing).

Tufa7e
22-12-2010, 01:58
7. Wanneer hij uit een bord eet, zeg dan tegen hem dat hij moet eten wat het dichtst
bij hem ligt.
In de Saheehayn (i.e. Boekhaarie en Muslim) uit de hadeeth van 'Umar bin Abee
Salamah dat hij heeft gezegd:
'Ik was aan het eten en mijn handen bewogen zich rondom het bord, dus de Profeet,
sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, zei tegen mij: 'O jonge jongen, zeg de Naam van
Allah, eet met je rechterhand en eet wat het dichtst bij jou is.'

Tufa7e
22-12-2010, 01:59
8. Laat hem gewend raken aan goede en uitmuntende (daden). Wanneer hij de
zevenjarige leeftijd bereikt, leer hem dan om de Salaat (het gebed) te verrichten.
Aboe Dawood, rahimahoellaah, heeft gezegd (1/no. 495):
Het is overgeleverd aan ons door Mu'mil bin Hishaam, bedoelende al-Yushkaree, dat
het aan ons overgeleverd is door Ismaa'eel over Siwaar bin Abee Hamzah en Aboe
Dawood verklarend, 'Hij is Siwaar bin Daawud Aboo Hamzah al-Minzee as-Sayrafee',
van 'Amr bin Shu'aib, van zijn vader, van zijn grootvader dat hij heeft gezegd:
De Boodschapper van Allaah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd:
'Gebied uw kinderen om de Salaat (het gebed) te verrichten als zij de zevenjarige
leeftijd bereiken. Geef ze op de broek op de tienjarige leeftijd. En scheidt hen in hun
bedden.' De keten van overlevering van deze hadeeth is Hasan.
Mu'mil bin Hishaam is betrouwbaar. Imaa'eel is ibn 'Aliyyah en hij is welbekend.
Siwaar is betrouwbaar, maar hij heeft zwakheden zoals is verklaard in at-Taqreeb.
Zijn hadeeth zijn Saalih als bewijs zolang ze niet van zijn fouten zijn en de overige
mannen (in de keten) welbekend zijn.
De hadeeth heeft een andere overlevering van de hadeeth van Sabrah in Aboe
Daawud (#494).

Tufa7e
22-12-2010, 02:00
9. Het scheiden van de bedden van de kinderen wanneer zij de tienjarige leeftijd
bereiken, en de hadeeth die dit bewijst is al geweest.

Tufa7e
22-12-2010, 02:00
10. Train hem om te vasten, zolang het hem niet zwak maakt, zodat wanneer hij
volwassen wordt, hij ervaren zal zijn.
Boekhaarie heeft een hoofdstuk van zijn Saheeh (4/200): 'Het vasten van kinderen'
genoemd.
Het is overgeleverd aan ons door Musaddid dat het overgeleverd was aan ons door
Bashr bin Mufaddal door Khaalid bin Dhikwaan door Rubai' bint Mu'awwidh dat zij
heeft gezegd:
De Profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, verzond een boodschap naar de
gebieden van de 3ansar in de ochtend van 'Aashuraa, dat wie er wakker is geworden
zonder te vasten, de rest van de dag ook zo moet doorbrengen (zonder te vasten),
en wie er vastend wakker is geworden, moet vasten. Zij zei, 'Dus vastten wij het (i.e.
de dag van 'Aashuraa) hierna, en onze kinderen zouden ook vastten. Wij gaven hen
een stuk speelgoed gemaakt van wol en als één van hen begon te huilen om eten,
zouden wij het aan hem geven (en hiermee doorgaan) totdat het tijd was om het
vasten te verbreken.

Tufa7e
22-12-2010, 02:02
11. Leer uw kind de authentieke 'Aqeedah (geloofsleer en overtuiging). Zeg tegen
hem wat de Profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, tegen 'Abdullaah bin 'Abaas
heeft gezegd:
'Ik ga je wat woorden leren. Wees je bewust van Allah, (en) Allah zal je beschermen.
Wees je bewust van Allah, (en) je zult Hem voor je vinden. Als je vraagt, vraag dan
Allah. Als je hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allah. Weet dat als de gehele Ummah zich
zou verzamelen om jou van voordeel te zijn in iets, zij jou met niets van voordeel
kunnen zijn behalve met wat Allah voor jou heeft opgeschreven. En als de gehele
Ummah zich zou verzamelen om jou met iets te schaden, zij jou met niets kunnen
schaden behalve dat Allah het tegen jou heeft opgeschreven. De pen is opgeheven
en de bladzijdes zijn gedroogd.'

Tufa7e
22-12-2010, 02:02
12. Adviseer je kind met de waarschuwing die Luqmaan aan zijn zoon gaf: Hij, De
Verhevene, heeft gezegd:
Toen Loqmaan tot zijn zoon, terwijl hij hem raad gaf, zeide: "O mijn zoon, ken
geen medegoden in aanbidding aan Allah toe. Voorwaar afgoderij is inderdaad
een grote Dhulm (ongerechtigheid)." Wij hebben de mens op het hart gedrukt
(plichtmatig en goed te zijn) betreffende zijn ouders, zijn moeder droeg hem in
zwakte op zwakte, en zijn zogen nam twee jaren in beslag. Zeg Mij en uw
ouders dank, tot Mij is de terugkeer. Maar indien zij (uw ouders) trachten u iets
met Mij te doen vereenzelvigen in aanbidding, waarvan gij geen kennis hebt,
gehoorzaam hen dan niet. Doch leef met hen samen in de wereld op een
behoorlijke wijze en volg de weg van hem die zich tot Mij richt in berouw en
gehoorzaamheid. Dan zult gij tot Mij terugkeren en Ik zal u inlichten over
hetgeen gij deedt. "O mijn zoon! Al zou het het gewicht van een mosterdzaadje
zijn, en al zou het zich in een rots bevinden of in de hemelen of op aarde, Allah
zal het zeker openbaar maken. Voorwaar, Allah is Subtiel, Alkennend. O mijn
zoon! Aqim-as-Salat (verricht het gebed) en beveel (de mensen) al-Ma'roef
(Islamitisch monotheïsme en al dat goed is) en verbied (de mensen) al-Munkar
(i.e. ongeloof aan de Eenheid van Allah, polytheïsme van allerlij soort en al dat
kwaad en slecht is) en verdraag geduldig wat u ook overkome. Voorwaar, dit
zijn enkele van de belangrijke geboden (bevolen door Allah zonder
uitzondering). En keer uw gelaat niet af van mensen met hoogmoed, noch
wandel in onbeschaamdheid op aarde. Waarlijk, Allah heeft een hoogmoedige
pocher niet lief. En wees beleefd in uw lopen (of vertoon geen
onbeschaamdheid) en verlaag uw stem. Waarlijk, de meest onaangename stem
is het gebalk van een ezel." [31:13-19]

Tufa7e
22-12-2010, 02:03
13. Leer hem om toegang te vragen voordat hij naar binnen gaat:
Hij, De Verhevene, heeft gezegd:
O gij die gelooft, laten uw slaven en slavinnen en degenen uwer die de
geslachtsrijpheid nog niet hebben bereikt in drie gevallen om uw toestemming
vragen (of het gelegen komt in uwer aanwezigheid te zijn), vóór Salat al-Fadjr
(het ochtendgebed), en wanneer u van uw klederen ontdoet op de middag
(rust), en na Salat al-'Isha (het avondgebed). (Deze) drie tijden zijn voor uw
privacy. Op andere tijden dan deze is het noch voor u, noch voor hen een
overtreding als jullie bij elkaar in en uit gaan. Aldus maakt Allaah u de geboden
duidelijk; God is Alwetend, Alwijs. [24:58]

Tufa7e
22-12-2010, 02:09
14. Onderwijs hem over de verboden zaken zodat hij zich ervan kan onthouden:
En in de Saheehayn (i.e. Boekhaarie en Muslim) van de hadeeth van Aboe Hurayrah
dat hij heeft gezegd:
Al-Hasan bin 'Alee, rady Allaahoe 'anhoe, nam een dadel van de dadels die opzij
waren gezet voor liefdadigheid en deed het in zijn mond. Dus de Boodschapper van
Allah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, zei: 'Haal het uit je mond. Haal het uit je
mond en leg het weg. Heb je niet geleerd dat wij niet van liefdadigheid eten?'

Tufa7e
22-12-2010, 02:10
15. Leg hem de betekenis van de Aayah (vers) of de hadeeth die je aan hem mede
deelt uit.

Tufa7e
22-12-2010, 02:11
16. Fixeer zijn hart op Allah, De Machtige, de Majesteuze:
De harten van sommige kinderen zijn gefixeerd op de Dunyaa (i.e. het leven van
deze wereld), diploma's en niveau's. Hun harten zijn gevuld met desillusies (ghuroor)
en gevreesd wordt dat duisternis (hun harten) zal vullen en voorbijstreven.

Tufa7e
22-12-2010, 02:14
17. Zorg voor het uit het hoofd leren van de Qor-aan:
Zorg ervoor dat je kind elke dag iets 'lichts' uit het hoofd leert, al is het maar één vers.
Degenen die zich bezig houden met de Qor-aan zijn de meest voortreffelijke van de
mensen. In Saheeh Boekhaarie staat een hadeeth van 'Uthmaan bin 'Affaan dat hij
heeft gezegd:
De Boodschapper van Allah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd,
'De besten van jullie zijn degenen die de Qor-aan leren en onderwijzen.' En in een
overlevering van Boekhaarie, 'Waarlijk, de meest deugdelijke van jullie' in plaats van
'de besten van jullie.'
De Profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, adviseerde door de belangrijkheid van
de Qor-aan te benadrukken. Imaam al-Boekhaarie vermeldde (vol. 9 #5022): Het is
overgeleverd aan ons door Muhammed bin Yoosuf dat Maalik bin Mughawwil
overleverde aan ons, dat Talhah overleverde aan ons dat hij heeft gezegd:
Ik vroeg 'Abdullaah bin Abee Awfaa, 'Heeft de Profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa
salam, een vermaning gegeven?' Dus hij zei, 'Nee'. Dus ik zei, 'Hoe heeft hij de
vermaning aan de mensen voorgeschreven? Hij heeft hen ermee bevolen en hij heeft
hen niet vermaand?' Hij zei, 'Hij vermaande en adviseerde met het Boek van Allah.'
Al-Haafith (i.e. ibn Hajar al-Asqalaanee) stelde, 'De bedoeling van 'vermanen en
adviseren met het Boek van Allah,' is het uit het hoofd leren, het volgen ervan, het
ernaar handelen, wegblijven van zijn verboden, het constant reciteren ervan, het
onderwijzen, enzovoort.' Het einde van zijn uitspraak.
De Qor-aan is van voorspraak voor degene die het uit zijn hoofd leert. Imaam Muslim
heeft verklaard (1/553): Het is overgeleverd aan mij door al-Hasan bin 'Alee al-
Hilwaanee dat Aboo Tawbah aan ons heeft overgeleverd, en hij is ar-Rabee' bin
Naafi'dat Mu'aawiyah i.e. ibn Sallaam, aan ons heeft overgeleverd, van Zaid dat hij
Aboe Salaam heeft horen zeggen, Aboe Umaamah al-Baahilee heeft aan mij
overgeleverd dat hij heeft gezegd:
Ik hoorde de Boodschapper van Allah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, zeggen,
'Lees en reciteer de Qor-aan, daar het op de Opstandingsdag als een bemiddelaar
zal zijn voor degene die het uit zijn hoofd leert.'
Hij, rahimahu'Allaah, verklaarde, (1/554): Ishaaq bin Mansoor heeft aan ons
overgeleverd dat Yazeed bin 'Abdu Rabihi ons heeft geïnformeerd dat al-Waleed bin
Muslim aan ons heeft overgeleverd van Muhammed bin Muhaajir, van al-Waleed bin
'Abdur Rahmaan al-Jarshee van Jubair bin Nufair dat hij heeft gezegd, ik hoorde an-
Nawwaas bin Sam'aan al-Kullaabee zeggen:
Ik hoorde de Profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, zeggen: 'De Qor-aan zal
komen en haar mensen, degenen die ermee in overeenstemming werkten, zullen
worden voorgegaan door Soerah al-Baqarah en Aali 'Imraan bemiddelend voor
degenen die hen uit het hoofd leerden.'
Verscheidene Ahadeeth betreffende de deugdzaamheden van de Qor-aan en zijn
mensen:
Op gezag van 'Aaishah, radia Allaahoe 'anha, dat zij heeft gezegd:
De Boodschapper van Allah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd,
'Degene die de Qur'aan reciteert en dat vloeiend doet, hij zal onder de rangen van de
nobele en vrome schriftgeleerden zijn. Degene die het stotterend reciteert en het is
moeilijk voor hem, zal twee beloningen hebben.'
Overgeleverd door de twee Shaykhs (i.e. Boekhaarie en Muslim).
En op gezag van Aboe Musaa al-Ash'aree, radia Allaahoe 'anhu, dat hij heeft
gezegd:
De Boodschapper van Allah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd,
'Het voorbeeld van de Mu'min (gelovige) die de Qor-aan reciteert, is als een
citrusvrucht. De geur ervan is fijn en de smaak is heerlijk. En het voorbeeld van de
Mu'min (gelovige) die de Qor-aan niet reciteert, is als een dadel. Het heeft geen geur,
maar het smaakt zoet. Het voorbeeld van de Munaafiq (hypocriet) die de Qor-aan
reciteert is als een Rayhaanah (zoete basilicum). Zijn geur is fijn, maar het smaakt
zuur. Het voorbeeld van de Munaafiq (hypocriet) die de Qor-aan niet reciteert is als
een Hanthalah (Kolokwint; bittere of giftige plant). Het heeft geen geur en smaakt
zuur.' Overgeleverd door de twee Shaykhs (i.e. Boekhaarie en Muslim).
En op gezag van 'Abdullaah bin 'Umar, moge Allah tevreden zijn met hen beide, dat
de Profeet, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd:
'Allaah zal sommige mensen verheffen door dit Boek en anderen ermee verlagen.'
Overgeleverd door Muslim.
En op gezag van 'Abdullaah bin 'Amr bin al-'Aas, moge Allaah tevreden zijn met hen
beide, dat hij heeft gezegd:
De Boodschapper van Allah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd,
'Er zal gezegd worden tegen degene die de Qor-aan uit zijn hoofd leerde, 'Reciteer
op een melodieuze wijze zoals je gewend was melodieus te reciteren in de Dunyaa
(i.e. het leven van deze wereld). Want voorzeker, uw bestemming en niveau zal in
het laatste vers zijn dat je reciteert.' Overgeleverd door Ahmad (2/192), Aboe
Daawud, en Tirmidhee, en het is een hadeeth Hasan.
En over 'Abdullaah bin 'Umar, moge Allah tevreden zijn met hen beide, dat hij heeft
gezegd:
De Boodschapper van Allah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd,
'Er is geen jaloezie behalve in twee (gevallen): Een man aan wie Allah de Qor-aan
gegeven heeft aldus praktiseert hij het dag en nacht, en een man aan wie Allah
rijkdom gegeven heeft, dus spendeert hij het dag en nacht’.
Overgeleverd door de twee Shaykhs (i.e. Bukhaaree en Muslim).
De persoon die de Qor-aan uit het hoofd leert, moet het goed herzien, want als hij dit
niet doet, zal het hem gauw en rap verlaten.
Imaam al-Bukhaaree vermeldde:
Muhammed bin al-'Alaa' overleverde aan ons dat Aboe Usaamah aan ons
overleverde, van Bareed, van Burdah, van Aboo Musaa, van de Profeet, sallaah
Allaahoe 'alayhi wa salam, dat hij heeft gezegd, 'Luister naar en onderhoud de Qoraan,
want bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, het zal sneller vluchten dan een
losgemaakte kameel.'

Tufa7e
22-12-2010, 02:24
18. Sta je kinderen niet toe om te mengen met onbekwame dwaze kinderen,
aangezien hij (i.e. uw kind) van hun weerzinwekkende uitlatingen en daden zal
overnemen en wat hij (i.e. uw kind) heeft geleerd, zal vernietigd worden.
En de poëet (dichter) zei:
Het kind zal uit het hoofd leren wat aan hem gegeven is en hij zal het niet,
Vergeten daar zijn hart als een zuivere juweel is,
Graveer iedere informatie die je begeert op zijn hart,
Ongeacht of hij het zich zal herinneren met een standvastig geheugen
Dus het kind is leeg en zal alles accepteren.
En zoals wordt gezegd, 'graveren in de jeugd is als graveren in steen.'

Tufa7e
22-12-2010, 02:25
19. Sta je kinderen niet toe om buiten te blijven in het schemerdonker daar Shaytaan
(Satan) zich verspreid en erop uit gaat op dat tijdstip, en het is mogelijk dat zij uw
kind schaden.
Imaam Boekhaarie, moge Allaah genade over hem heen laten dalen, heeft verklaard:
Het is overgeleverd aan ons door Ishaaq, dat Ruh ons informeerde dat hij heeft
gezegd dat ibn Juraij mij informeerde dat hij heeft gezegd, 'Ataa informeerde mij dat
hij Jaabir bin 'Abdullaah, radia Allaahoe 'anhumaa, dat hij zei:
De Boodschapper van Allah, sallaah Allaahoe 'alayhi wa salam, heeft gezegd:
'Wanneer de duisternis van de nacht komt of bij de avondschemering, breng je
kinderen dan naar binnen daar de Shaytaan zich verspreid op dat tijdstip. Als
er dan een uur van de nacht voorbij gaat, laat hen dan, en sluit jullie deuren de
naam van Allaah noemend, aangezien de Shaytaan een gesloten deur niet kan
openen.' Overgeleverd door Muslim.

Tufa7e
22-12-2010, 02:25
bron (www.BenAyad.be)

ayalou
22-12-2010, 05:00
up...ik ga vanavond de tijd voor nemen om t te lezen Incha'Allah

Tufa7e
22-12-2010, 11:06
Incha'Allah.

ayalou
23-12-2010, 11:36
Macha'Allah bedankt voor t plaatsen,, ik heb je er een puntje voor gegeven..:)

Dat van t blazen op eten wist ik niet,, doe het dagelijks als t eten te warm is voor mijn jongste..
Moge Allah swt het mij vergeven Incha'Allah

Tufa7e
24-12-2010, 01:43
Incha'Allah,, en dankjewel :sjans: