Page 2 of 6 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 59

Thread: - ' Topic over Shia en hun dwalingen.

 1. #11
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Een antwoord op de leugen over ‘Oemar ibn al-Khattaab en Faatimah

  Dat de shi'ieten ‘Oemar ibn al-Khattaab (radhiyallaahoe ‘anhoe) haten en vervloeken is geen geheim. Sterker nog: het behoort tot de fundamentele geloofspunten van het Shi'isme. Deze haat tegen deze vooraanstaande metgezel van Allah's boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) wordt al eeuwenlang gevoed door ongefundeerde verdraaiingen van de geschiedenis. In deze ongefundeerde overleveringen wordt de shi'ieten ondermeer wijs gemaakt dat ‘Oemar ibn al-Khattaab na de dood van Allah's boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) diens dochter Faatimah (radhiyallaahoe ‘anhaa) zou hebben gedreigd haar woning plat te branden. Daarna zou hij de deur van haar woning hebben ingetrapt, waarbij hij Faatimah (radhiyallaahoe ‘anhaa) zou hebben geslagen. Faatimah (radhiyallaahoe ‘anhaa) zou hierbij gewond zijn geraakt en een miskraam hebben gekregen. Sterker nog: een paar maanden later zou ze zijn overleden aan deze verwondingen, wat zou betekenen dat ‘Oemar de moordenaar van Faatimah zou zijn. Deze verhalen zijn overbekend in de wereld van het Shi'isme, en worden keer op keer aangehaald om hun vervloekingen van ‘Oemar te rechtvaardigen.

  Niet alleen door verhalenvertellers in de koffiehuizen, maar ook door de ayatollah's in hun moskeeën en boeken.

  Dit verzonnen voorval is ook op o.a. wikipedia te vinden. Een bewijs dat men op dient te letten waar men kennis vandaan haalt en dat men niet zo maar alles dient te geloven wat men op internet aantreft.

  Dit Perzische sprookje stoelt echter op geen enkele betrouwbare overlevering, noch heeft ook maar iemand van de vooraanstaande geschiedkundigen van Ahloes-Soennah hier ooit melding van gemaakt. De shi'ieten zouden kunnen stellen dat dit zo is omdat het in het belang van Ahloes-Soennah is, dit voorval te verdoezelen. Onze vraag is dan: waarom hebben deze zelfde geschiedkundigen dan niet de fitnah tussen ‘Aishah en ‘Ali verdoezeld? En waarom hebben ze niet de fitnah tussen Moe'aawiyah en ‘Ali verdoezeld? Deze oprechte mensen leverden over wat er tot hen kwam aan betrouwbare overleveringen, zonder partijdigheid. Maar het voorval tussen ‘Oemar en Faatimah zat daar niet bij.

  Er zijn mensen die beweren dat de grote geleerde, imaam Ibn Qoetaybah, een boek zou hebben geschreven waarin wel melding wordt gemaakt van dit voorval, maar dit is een onjuiste bewering, waarvan de shi'ieten graag gebruik maken in hun discussies en boeken. Dit boek dat aan Ibn Qoetaybah wordt toegeschreven, is genaamd "Al-Imaamah was-Siyaasah", en is één van die vele boeken die aan geleerden zijn toegeschreven die ze in werkelijkheid niet hebben geschreven. Niemand van de geleerden die Ibn Qoetayba's biografie hebben geschreven, maken melding van een boek genaamd "Al-Imaamah was-Siyaasah", terwijl zij wel al zijn andere werken vermeldden. Daarnaast staat er de vreemde bewering in Al-Imaamah was-Siyaasah dat Ibn Qoetaybah in Damascus zou hebben geleefd, terwijl van hem bekend is dat hij alleen in Baghdad en Daynoer heeft geleefd. In het boek worden ook vele overleveraars aangehaald waar Ibn Qoetaybah nooit van heeft overgeleverd, zoals Aboe Maryam en Ibn ‘Afier. En er zijn meer redenen waardoor we mogen aannemen dat dit werk niet van de hand van imaam Ibn Qoetaybah is. Zo levert de schrijver van dit werk een overlevering over van een vrouw die de inname van Andalusië zelf meemaakte, terwijl deze inname zo'n 120 jaar voor de geboorte van Ibn Qoetaybah plaatsvond. Daarnaast verschilt de hele opbouw van de tekst sterk van alle andere teksten die Ibn Qoetaybah schreef in zijn andere werken.

  Om deze, en vele andere redenen, hebben niet alleen islamitische geleerden, maar zelfs ook vooraanstaande Europese oriëntalisten als Brockelmann (1868-1956) en Margoliouth (1858-1940) de toeschrijving van al-Imaamah was-Siyaasah aan Ibn Qoetaybah sterk in twijfel getrokken. Conclusie: geen enkel gezaghebbende geleerde van Ahloes-Soennah heeft ooit melding gemaakt van het vermeende voorval tussen ‘Oemar en Faatimah. En zelfs als we zouden accepteren dat Ibn Qoetaybah dit boek zou hebben geschreven, dan nog is er geen bronvermelding bij het voorval genoemd. En aldus komt het uit onbekende bron. En beweringen uit onbekende bron, zonder keten van overleveraars, zijn onacceptabel voor iedere oprechte student van kennis.

  Buiten het feit dat er geen enkele betrouwbare overlevering bestaat over het vermeende voorval tussen ‘Oemar en Faatimah, spreekt dit Shi'itische sprookje ook de logica tegen, en dat wat we weten over ‘Ali (radhiyallaahoe ‘anhoe). Als we al zouden durven te denken dat ‘Oemar (radhiyallaahoe ‘anhoe) werkelijk deze lage misdaad zou hebben begaan, dan komt de vraag op:"Waar was ‘Ali dan?” Stond deze dappere krijger het zomaar toe dat zijn vrouw werd aangevallen en zijn ongeboren baby werd gedood? Hoe kan het dat ‘Ali stil bleef en geen wraak nam? Als dit voorval werkelijk zou hebben plaatsgevonden, had hij vast wel medestanders kunnen vinden die om deze misdaad tegen de dochter van de Profeet hadden willen strijden, zoals zij met hem streden tegen ‘Aishah (radiyallaahoe ‘anhaa). Maar geen letter van dit alles is terug te vinden in de geschiedkundige werken van de Islaam. Is dit het beeld dat de Shi'ieten wensen te schetsen van ‘Ali? Een passieve lafaard die zijn gezin niet kon beschermen, terwijl hij daarvoor een groot krijger was? Ver verwijderd is de dappere, nobele, trotse ‘Ali van dit valse beeld! Voorwaar, zelfs de meest laffe Arabier zou zijn huis en vrouw beschermen, laat staan een vooraanstaande sahaabie en moedjaahid als ‘Ali ibn Abie Taalib (radhiyallaahoe ‘anhoe), wiens vrouw de dochter was van Allah's Boodschapper (salallaahoe ‘aleihie wa sellem)! Deze nobele man streefde zijn hele leven naar het welbehagen van Allah en het martelaarschap, en deze had hij zeker kunnen verkrijgen als hij was gesneuveld bij het verdedigen van zijn huis en zijn gezin! Zeer zeker moet hij de woorden van Allah's boodschapper hebben gekend:

  “Wie gedood wordt terwijl hij zijn bezittingen verdedigt is een martelaar, en wie gedood wordt terwijl hij zijn bloed verdedigt is een martelaar. En wie gedood wordt terwijl hij zijn religie verdedigt is een martelaar. En wie gedood wordt terwijl hij zijn gezin verdedigt is een martelaar.” [Overgeleverd door Aboe Daawoed en At-Tirmidhie, die zei dat het een hassan-sahieh hadieth is].

  Desalniettemin beweren de Shi'ieten dat hij als een angsthaas onder het bed kroop toen dit alles gebeurde. Zie hier het resultaat van de verdraaiingen van de geschiedenis; iets dat een kenmerk is geworden van het Shi'itische geloof. Men kan niet aan de ene kant dit verhaal blijven volhouden, en aan de andere kant blijven beweren dat ‘Ali (radhiyallaahoe ‘anhoe) de belichaming was van nobelheid en dapperheid.

  De bewering dat veel omtrent dit vermeende voorval uit de duim is gezogen, wordt zelfs geuit door vooraanstaande Shi'itische geestelijken, wat hen niet altijd in dank af wordt genomen door hun collega's. Zo was het de vooraanstaande Shi'itische geestelijke Sayyed Moehammed Hoessein Fadlallaah uit Libanon die verklaarde dat de overleveringen over dit voorval erg aangedikt zijn, en er een hoop zaken aan toegevoegd zijn die niet stoelen op betrouwbaar bewijs.

  Zo zegt hij in zijn boek "Faatimah al-Ma`soemah (as): a Role Model for Men and Women" :“Er waren ook anderen gebeurtenissen waarin ze veel te verduren kreeg, maar deze zijn niet altijd onderbouwd met betrouwbare bewijzen. Tot deze (gebeurtenissen) behoort ook het daadwerkelijk platbranden van het huis, het breken van haar rib, de miskraam, het slaan op haar wang en het slaan van haar en anderen. Deze (voorvallen) zijn allemaal opgetekend in overleveringen waar men vraagtekens bij kan plaatsen, ofwel vanwege de tekst (matn) ervan, ofwel vanwege de keten van overleveraars (sanad), zoals het geval is met vele historische vertellingen.”

  Alhoewel Fadlallah de meest erge misdaden van dit vermeende voorval, zoals het breken van haar rib en de miskraam ontkent, is hij nog wel altijd van mening dat ‘Oemar (radhiyallaahoe ‘anhoe) Faatimah zou hebben gedreigd met dit alles, maar zelfs deze mening kunnen we onmogelijk accepteren.

  ‘Oemar behoorde tot de moehaadjirien die van Mekkah naar Medinah emigreerden, over wie Allah zegt in Zijn Boek waaraan geen twijfel is:

  “En de allereerste (moslims) van de moehaadjiroen en de ******, en degenen die hen volgden in het goede: Allah is tevreden met hen, en zij zijn tevreden met Hem. Hij heeft voor hen Tuinen bereid waaronder de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning.” [Soerah At-Tawbah (9), Aayah 100.]

  Allah de Verhevene maakt in deze ayah duidelijk dat Hij tevreden is met de eerste Moslims van de moehaadjirien en de ******, en ‘Oemar behoorde zeer zeker tot deze groep. Hoe zou Allah, Die zonder twijfel de toekomst kent en weet wat er in de harten van de mensen verborgen is, dan zijn Tevredenheid kunnen uitspreken over ‘Oemar, als die een hypocriet en een menselijke duivel zou zijn, zoals de Shi'ieten van hem beweren? Sterker nog: Allah bevestigt in deze ayah dat hij behoort tot de bewoners van het Paradijs!

  Of wat te denken van de volgende ayah:
  “Voorzeker, Allah was tevreden met de gelovigen toen zij jou trouw zwoeren onder de boom. En Hij wist wat in hun harten was...” [Soerah Al-Fath' (48), ayah 18.]

  Deze ayah verwijst naar de eed die vele metgezellen aflegden aan de Boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) onder een boom in het jaar 6 na de Hidjrah. En één van de aanwezigen die hierbij aanwezig waren en hun trouw zwoeren, was ‘Oemar. Hoe zou Allah dan tevreden kunnen zijn met een hypocriet, terwijl Hij weet wat er in hun harten was, en wat er in de toekomst zou gebeuren?!

  Het toeschrijven van zulke lage misdaden aan ‘Oemar tegenover het gezin van de Profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) spreekt niet alleen de Qoer'aan tegen, maar ook vele betrouwbare overleveringen uit de Soennah. Het behoorde zelfs tot de doe'aa van de Profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) dat hij zijn Heer smeekte: "O Allah! Versterk de Islaam met ‘Oemar ibn al-Khattaab.” (Overgeleverd door al-Haakim, Ibn Maadjah en Ibn ‘Adie.)

  De doe'aa van de Profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) werd verhoord, en ‘Oemar werd Moslim. En zoals de woorden uit de doe'aa duidelijk maken, was zijn bekering een versterking van de Islaam, en dat is wat de geschiedenis bevestigt. Het is door middel van ‘Oemar's inspanningen dat nota bene Perzië onder Islamitisch bestuur werd geplaatst. Het is dan ook bedroevend om te zien dat diegene doormiddel van wie Allah de Islaam bracht naar Iran, nu het hardst wordt vervloekt in Iran! En ‘Oemar bracht met de Wil van Allah niet alleen de Islaam naar Perzië! Ook Syrië, Palestina, Egypte en een deel van Turkije werden door middel van de inspanningen van ‘Oemar onder Islamitisch bestuur geplaatst. Zeer zeker was hij een versterking van de Islaam, zoals de Profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) dat al smeekte in zijn doe'aa.

  Conclusie: Het hele voorval tussen ‘Oemar en Faatimah (radhiyallaahoe ‘anhoemaa) stoelt op geen enkel betrouwbaar bewijs, en spreekt de Qor-aan, de Soennah en het gezonde verstand tegen. Het mag dientengevolge niet aangevoerd worden als bewijs in een discussie door eenieder die oprecht en onbevooroordeeld is tegenover de waarheid. Moge Allah ons tot diegenen laten behoren.

 2. #12
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  De voornaamste verschillen tussen de Soennieten en Shi’ieten, betreffende zaken in Geloofsovertuiging en Geloofsleer.

  Gebaseerd op het werk ´Mo`tamer an-Nedjef´ van: Shaych ‘Abdoellaah ibn al-Hoesayn as-Sawayd al-‘Abbaasie (de ‘Allaamah van Irak in zijn tijd, o. 1174 –rahiemehoellaah-)

  Dit artikel is ontleend van gedeelten uit ´Mo`tamer an-Nedjef´ door Shaych ‘Abdoellaah ibn al-Hoesayn as-Sawayd al-‘Abbaasie (o.1174), hetgeen is samengebundeld met het boekje ‘Al-Khutoet Al-‘Ariedah’ (de welbekende weerlegging van de Shi’ieten) van Shaych Moehibboedien Al-Khatieb. Het Engelse boekje is wel door de oorspronkelijke vertaler gereviseerd en aangepast, maar
  uiteindelijk is het, insha´Allaah, een profijtvolle tekst geworden ter verduidelijking van deze verschrikkelijke sekte!

  Engelse bron: Het boekje ‘Al-Khutoet Al-‘Ariedah’ van Shaych Moehibboedien Al-Khatieb (enigszins aangepast en gereviseerd door de Engelse vertaler)
  Vertaald door: Amin Aboe Nouhad
  Nagekeken door: Mohammed Aboe ‘Oebaydillaah

  Binnengehaald van: Selefiepublikaties
  Datum:11 april 2012, door LaÐylike


  Alles zal in volgende reacties worden uitgelegd.

 3. #13
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Verschillen tussen de Ahlu Sunnah wal Jamaa'a & Shia betreffende de Glorieuze Qur'an

  Ahlu Sunnah wal Jamaa'a:
  Er is een unanieme overeenstemming onder hen betreffende zijn authenticiteit, en dat zijn tekst beschermd is van enigerlei toevoegingen of schrappingen. De Qor’aan behoort begrepen te worden in overeenstemming met de regels en basisprincipes van de Arabische taal. Zij geloven in elke afzonderlijke letter ervan, zijnde het Woord van Allaah de Verhevene. De Qor’aan is niet tijdelijk,
  noch is het in bestaan gebracht, eerder is het eeuwig. Valsheid nadert het er niet voor noch erna. Het is de hoofdzakelijke bron van de geloofsovertuigingen, rituelen en gedragsregels van de Moslims.

  Shia:
  Voor sommigen van hen, is de authenticiteit van de Qor’aan twijfelachtig(1). En als het blijkt dat het één van hun sektarische geloofsovertuigingen of leerstellingen tegenstrijdig is, geven zij vergezochte interpretaties die in overeenstemming zijn met hun sektarische overtuigingen. Deswege worden zij ook ‘Al-Moeta-Awwilah’ (degenen die hun eigen interpretaties aan de geopenbaarde
  teksten geven) genoemd. Zij houden er van om aandacht te schenken aan de onenigheden in de tijd dat de Qor’aan voor het eerst samengebundeld werd. De overtuigingen en meningen van hun Iemaams zijn de hoofdzakelijke bron voor hun wetgeving.

  (1) Velen van hen ontkennen hun twijfel betreffende de authenticiteit van de Qor’aan; het is niet mogelijk een oordeel over hen en hun overtuigingen te geven omdat zij vurig in Taqiyyah geloven en het ten uitvoer brengen. Desondanks weten wij het zeker, dat zij claimen dat gedeelten van de Qor’aan geschrapt zijn, en dat is op zich al voldoende bewijs voor hun twijfel in de Qor’aan, want elke twijfel betreffende een gedeelte ervan bevat twijfel over, en verwerping van het geheel.

 4. #14
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Verschillen tussen de Ahlu Sunnah wal Jamaa'a & Shia betreffende de Ahadeeth (Profetische overleveringen)


  Ahlu Sunnah wal Jamaa'a
  Wat de Soennieten betreft, is het de tweede bron van geopenbaarde Wet, complementair aan de nobele Qor’aan. Het is niet toegestaan om de regelgevingen en richtlijnen die in de ahadieth staan welke authentiek worden toegeschreven aan de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem), tegenstrijdig te zijn of ze te verwerpen. De methodologie die toegepast wordt in het bepalen van de
  authenticiteit van deze overleveringen benodigd een aantal strenge regels, welke de overeenstemming hebben van de geleerden die gespecialiseerd zijn in het vakgebied, en het brengt een gedetailleerd onderzoek van de ketting van overleveraars van de gegeven
  overleveringen met zich mee. Er wordt geen verschil gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke overleveraars; oordeel wordt puur en alleen gegeven op basis van de individuele betrouwbaarheid en technisch vermogen in het overleveren van de overleveringen, en de geschiedenis van elke overleveraar wordt vastgelegd. Overleveringen worden niet geaccepteerd van een bekende leugenaar, noch van
  degene wiens moraal of wetenschappelijk vermogen niet bekrachtigd kan worden, noch van wie dan ook, louter op basis van zijn familieband of afkomst. Het samenstellen van de Profetische Overleveringen wordt als een heilig vertrouwen genomen, en de vervulling
  ervan overheerst alle andere overwegingen.

  Shia
  Shi’ieten verwerpen alle Profetische Overleveringen die niet overgeleverd zijn door leden van Ahloel-Bait, of hun nakomelingen. De enige uitzondering op de regel is een aantal ahadieth die overgeleverd zijn door degenen die de kant kozen van ‘Alie (radiallaahoe 'anhoe) tijdens de politieke oorlogen. Zij houden zich niet bezig met de authenticiteit en degelijkheid van de ketting van overleveraars, noch naderen zij de studie van de Profetische Overleveringen met een wetenschappelijke, kritische houding. Hun overleveringen verschijnen vaak in een vorm zoals die van het volgende voorbeeld: “Het is overgeleverd betreffende Mohammed bin Isma’iel via enkele van onze vrienden door een man die het van hem (‘Alie) overleverde, dat hij heeft gezegd…” (2) Hun boeken zijn
  gevuld met honderdduizenden overleveringen wiens authenticiteit niet bevestigd kunnen worden. Zij hebben hun religie met name op deze valse teksten gebaseerd, en tegelijkertijd verwerpen ze meer dan drievierde van de Profetische Overleveringen! Dit is één van de
  voornaamste verschillen tussen de Shi’ieten en de Soennieten.

  (2) Het zal overduidelijk zijn voor een kritische hadiethgeleerde, dat een ketting van overlevering zoals degene die boven vermeld staat, een aantal ‘ilal (onvolmaaktheden) heeft, welke het da’ief (zwak) maken, of zelfs mardoed (verwerpelijk). Bijvoorbeeld, het gebruik van de termen ‘an en anna in het overleveren van de hadieth duidt een breuk aan in de ketting van overleveraars. Deze missende verbindingen in de ketting kunnen personen zijn die om de een of andere reden onbetrouwbaar beschouwd worden, waarbij vervolgens de authenticiteit van de hadieth ter vraag gesteld zou worden. Tevens, worden er op twee plaatsen madjhoel (onbekende) personen genoemd (er staat: “een man” en “enkele van onze vrienden”), hetgeen wat de hadieth onacceptabel maakt.

 5. #15
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Verschillen tussen de Ahlu Sunnah wal Jamaa'a & Shia betreffende de Sahaba (Metgezellen van de Profeet ), radhiAllahu 'anhum:

  Ahlu Sunnah wal Jamaa'a
  Er is unanieme overeenstemming over dat de nobele metgezellen onze uiterste respect verdienen, en (dat zij) absoluut betrouwbaar zijn. Wat de onenigheid betreft die tussen hen is voorgekomen; het wordt beschouwd als zijnde het gevolg van een oprechte uitvoering van persoonlijke overtuiging en mening. De onenigheid werd opgelost en is een zaak van het verleden. Het is niet toegestaan voor ons om wrok en kwaadwilligheid te blijven houden, op basis van vroeger gebeurde geschillen onder de Metgezellen,welke (vervolgens) door blijven gaan voor generaties lang. De Metgezellen zijn degenen die door Allaah met de beste termen worden omschreven; Hij prees hen op vele gelegenheden. Het is niet toegestaan voor iemand om enigerlei beschuldiging jegens hen te uiten of hen wantrouwig te zijn, en er is geen enkel voordeel dat hieruit opgedaan kan worden.

  Shia
  Zij beweren dat allen behalve enkele van de Metgezellen ongelovigen werden na de dood van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem). Aan de andere zijde, wezen zij ‘Alie ibn Abie Taalib een hele speciale status toe; enkelen van hen beschouwen hem als plaatsvervanger (van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem), en enkelen beschouwden hem als een Profeet, terwijl anderen hem als god beschouwden! Shi’ieten beoordelen Moslims naar gelang van hun positie tegenover ‘Alie. Eenieder die tot Khalief verkozen was vóór ‘Alie wordt door hen beschouwd als een tiran, een ongelovige of een zondaar. Hetzelfde oordeel wordt geveld over elke Moslim heerser die niet aftrad omwille van de nakomelingen van ‘Alie en zijn vrouw Fatimah (radiallaahoe 'anhoem). De Shi’ieten creëerden daarmee een atmosfeer van vijandigheid door de geschiedenis van de Islaam heen, en het vraagstuk van partijgeest voor Ahloel-Bait ontwikkelde zich tot een (aparte) leer, hetgeen zulke schadelijke leerstellingen door de generaties heen predikten en in stand hielden.

 6. #16
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Verschillen tussen de Ahlu Sunnah wal Jamaa'a & Shia betreffende Het Geloof in de Eénheid van Allaah (Tawheed)

  Ahlu Sunnah wal Jamaa'a
  Soennieten geloven dat Allaah de Ene is, de Enige, God de Almachtige Heerser. Hij heeft geen deelgenoten noch concurrent, en Hij heeft geen gelijke. Er is geen tussenpersoon tussen Hem en Zijn aanbidders. Zij geloven in zijn eigenschappen zoals zij geopenbaard zijn in de Qor’aanische verzen, en zij verdoezelen hun klaarblijkelijke betekenissen niet met vergezochte interpretaties. Zij maken geen enkele vergelijking tussen de Goddelijke Eigenschappen met andere dingen, want zoals Allaah zegt in Zijn Boek: “Er is niets gelijk aan of vergelijkbaar met Hem.” Zij geloven dat Allaah de Profeten stuurde, en hen heeft opgedragen Zijn Boodschap en Leiding aan de mensheid over te brengen. Zij hebben Allaah’s Boodschap overgebracht en er geen enkel deel van verborgen gehouden. Zij geloven dat
  kennis van het Ongeziene aan Allaah alleen behoort. Bemiddeling wordt beperkt tot het Hiernamaals, en niemand mag bemiddelen behalve met Allaah’s toestemming. Alle smeekgebeden, eden, offerandes of (slachtingen van) offerdieren en verzoeken voor benodigdheden behoren gericht te worden aan Allaah alleen; zij behoren aan niemand gericht te worden of aan anderen naast Hem. Allaah alleen beheert goed en kwaad. Er is niemand, levend of dood, die in Zijn heerschappij deelt, of in Zijn beheren van de aangelegenheden. Alle schepsels zijn van Hem afhankelijk, en hebben Zijn gunsten en genade nodig. De kennis van Allaah wordt verkregen door kennis van de Goddelijk geopenbaarde wet, en dit heeft voorrang boven de uitoefening van denkvermogen, hetgeen iemand wellicht nooit naar de waarheid zou leiden, ondanks dat het geruststelling aan de gelovige kan geven, en hem helpen om rust te krijgen.

  Shia
  De Shi’ieten geloven ook in Allaah de Verhevene en Zijn Eénheid, behalve dat zij dit geloof vervalsen met polytheïstische rituelen en voorschriften. Zij smeken en maken smeekgebeden naar Allaah’s dienaren en aanbidders in de plaats van Hem alleen, zeggende: “O ‘Alie!” en “O Hoessein!” en “O Zainab!” Insgelijks leggen zij eden af en offeren dieren in de naam van anderen dan Allaah. Zij verzoeken de doden om hen in hun behoeften te vervullen, zoals dat blijkt uit hun gebeden en hun gedichten. Zij beschouwen hun iemaams als onfeilbaar, en dat zij kennis bezitten van het Ongeziene, en deelnemen in het beheren van het universum. Het zijn de Shi’ieten die Soefisme (mysticisme) uit hebben gevonden om hun afgedwaalde leerstellingen in te wijden om zodoende (te proberen) hen een authentiek luchtje te geven. Zij beweren dat er speciale kracht en autoriteit in de ‘awliyaa’ (heiligen) gevestigd zijn, ‘aqtaab’(degenen die beschouwd worden als zijnde de spirituele assen van het universum, welke draaien door hun verheven status), en Ahloel-Bait. Shi’ietische geleerden en geestelijkheden prenten hun volgelingen het concept in van een erfelijke bevoorrechte klasse als zijnde een zaak van religie, ondanks dat dit totaal geen basis heeft in de Islaam. Kennis over Allaah, wordt volgens hen verkregen door het uitoefenen van het denkvermogen, en niet door kennis van de Goddelijk geopenbaarde wet. Hetgeen wat tot ons kwam door middel van openbaring in de Qor’aan, louter een bevestiging van het oordeel van het denkvermogen representeert; het wordt niet beschouwd als zijnde een bron die onafhankelijk is van, en buiten de grenzen van het denkvermogen ligt.
  Last edited by Umm_Imran; 11-04-2012 at 03:16.

 7. #17
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Verschillen tussen de Ahlu Sunnah wal Jamaa'a & Shia betreffende het Zien van Allah

  Ahlu Sunnah wal Jamaa'a
  Soennieten geloven dat gelovigen gezegend zullen zijn met de Aanzicht van Allaah in het Hiernamaals, zoals vermeld staat in de Qor’aan: “Op die Dag zullen gezichten (van de gelovigen) schitteren, kijkend naar hun Heer.”

  Shia
  De Shi’ieten geloven dat het Zien van Allaah niet mogelijk is in deze wereld, noch in het Hiernamaals.

 8. #18
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Verschillen tussen de Ahlu Sunnah wal Jamaa'a & Shia betreffende het Ongeziende (Al-Ghayb)

  Ahlu Sunnah wal Jamaa'a
  Allaah de Glorieuze, heeft kennis van het Ongeziene voor zichzelf gehouden; desalniettemin, heeft Hij aan Zijn Profeten enkele zaken en toestanden van het Ongeziene geopenbaard, voor bepaalde redenen. De Qor’aan zegt: “En zij bevatten niets van Allaah’s kennis,
  behalve van hetgeen wat Hij wil onthullen.


  Shia
  Zij beweren dat kennis van het Ongeziene uitsluitend aan hun iemaams behoort, en het is niet aan de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) om ons te informeren over het Ongeziene. Sommige Shi’ieten gaan zelfs zo ver dat zij Goddelijkheid claimen voor deze iemaams.

 9. #19
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Verschillen tussen de Ahlu Sunnah wal Jamaa'a & Shia betreffende Aalur-Rasoel (De familie van de Boodschapper)
  (Moge Allaah tevreden zijn met hen allen)


  Ahlu Sunnah wal Jamaa'a
  Aalur-Rasoel, heeft volgens de Soennieten verschillende betekenissen. De beste afzonderlijke definitie van deze term is: ‘De volgelingen van de Profeet Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem) in het geloof van Islaam.’ Het wordt tevens omschreven als: ‘De vrome en godvrezende mensen van de Oemmah van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem).’ Het wordt tevens gezegd dat het duidt op de gelovige familieleden van Mohammed, van de stammen Haashim en ‘Abdoel-Moetalieb.

  Shia
  Volgens de Shi’ieten duidt de term Aalur-Rasoel alleen op ‘Alie ibn Abie Taalib, enkele van zijn zonen, en op de nakomelingen van die zonen.

 10. #20
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Verschillen tussen de Ahlu Sunnah wal Jamaa'a & Shia betreffende De Betekenis van Sharie’ah en Haqieqah

  Ahlu Sunnah wal Jamaa'a
  De opvatting van de Soennieten betreffende de Sharie’ah (de Goddelijk geopenbaarde wet) is dat het zelf de Haqieqah (de essentiële kennis, de realiteit) is. Zij zijn van mening dat Mohammed, de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem), voor zijn natie geen enkel gedeelte verborgen heeft gehouden van de kennis die de geopenbaarde wetten bevatten. Er was geen enkel goed iets, behalve dat hij ons er naar toe leidde, en er was geen enkel slecht iets, behalve dat hij ons er tegen waarschuwde. Allaah zegt: “Op deze dag heb Ik uw religie voltooid.” Vandaar zijn de bronnen van de Islaamitische religie; Allaah’s Boek en de Soennah van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem), en er is geen enkele behoefte om daar iets aan toe te voegen. De verhouding van de gelovige met Allaah, en de weg tot het bereiken van goede werken en aanbidding zijn duidelijk en direct. De enige die de werkelijke toestand van de gelovige kent is Allaah, dus wij vaardigen geen oordeel uit over de prijzenswaardigheid of kuisheid van wie dan ook, opdat wij niet buiten onze grenzen treden. De opvattingen en meningen van eenieder kunnen geaccepteerd of verworpen worden, behalve die van de onfeilbare Profeet van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem).

  Shia
  De Shi’ieten zien de Sharie’ah als zijnde louter de verschillende regelgevingen en richtlijnen die door de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) doorgevoerd zijn; en zij zijn alleen van toepassing op het gewone en oppervlakkige volk. Wat de Haqieqah betreft, niemand kent het behalve de iemaams van Ahloel-Bait. Deze iemaams verkrijgen de wetenschappen van haqieqah door erfenis, de ene
  generatie na de andere. Het blijft een geheim bezit onder hen. Tevens beschouwen de Shi’ieten hun iemaams als onfeilbaar; hun iedere daad en handeling is verplicht voor hun volgelingen. Zij geloven dat men mag communiceren met Allaah via tussenpersonen, en het is dan ook om deze reden dat hun religieuze leiders een dusdanig opgeblazen mening van zichzelf hebben, zoals dat blijkt uit de
  overdreven titels die zij voor zichzelf nemen zoals; Baaboellaah (de deur van Allaah), Walieyoellaah (de vriend van Allaah), Hoedjatoellaah (Allaah’s bewijs), Ayatoellaah (het teken van Allaah), Al-Ma’soem (de onfeilbare), etc.

Similar Threads

 1. Het up-topic
  By Amazigh in forum Onzin voor je leven!
  Replies: 241
  Last Post: 11-08-2013, 01:07
 2. ~~--* De du'aa topic*--~~
  By _Noor_ in forum De wereld van de Marokkaanse vrouw
  Replies: 8
  Last Post: 21-04-2011, 02:32
 3. Dit is de 6.600'ste topic.
  By _Noor_ in forum Onzin voor je leven!
  Replies: 5
  Last Post: 08-12-2010, 01:43
 4. Topic´s
  By eker3ie in forum Onzin voor je leven!
  Replies: 4
  Last Post: 15-06-2010, 08:22

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Tags for this Thread

Bladwijzers

Bladwijzers

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •