Page 3 of 6 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 21 to 30 of 59

Thread: - ' Topic over Shia en hun dwalingen.

 1. #21
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Verschillen tussen de Ahlu Sunnah wal Jamaa'a & Shia betreffende de Islamitische Jurisprudentie (Fiqh)

  Ahlu Sunnah wal Jamaa'a
  Ahloes-Soennah volgen strikt de wettelijke regelgevingen en richtlijnen van de Nobele Qor'aan, zoals dat verduidelijkt is door de uitspraken en handelingen van de Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem). Tevens verlaten wij ons op de uitspraken van de Metgezellen en de generatie van betrouwbare geleerden die hen opvolgden. Zij waren het dichtst bij het tijdperk van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) en (zij zijn) het meest oprecht in het bijstaan van zijn missie, door alle beproevingen en rampspoeden
  heen welke ondergaan moesten worden in de loop van het tot stand brengen van Islaam. Sinds dat deze religie vervolmaakt is, heeft niemand het recht om nieuwe wetten of richtlijnen te formuleren; desalniettemin, om de details van de geopenbaarde wet juist te kunnen begrijpen, en om het toe te passen op nieuwe situaties en omstandigheden, terwijl men het algemene welzijn van de mensen voor ogen houdt, moet men terugkeren naar gekwalificeerde Moslimgeleerden, degenen die puur en alleen binnen de grenzen kunnen werken die door Allaah’s Boek en de Soennah van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) tot stand zijn gebracht.

  Shia
  Zij verlaten zich puur en alleen op de exclusieve bronnen welke zij voor hun iemaams claimen; op hun vergezochte interpretaties van de Qor’aan; en op hun tegengestelde standpunten waardoor zij altijd overhoop liggen met de meerderheid van de Moslims. De Shi’ieten beschouwen hun iemaams als zijnde onfeilbaar, en dat zij het recht hebben om nieuwe regelgevingen en richtlijnen te creëren die tegenstrijdig zijn aan de geopenbaarde wet. Bijvoorbeeld, zij veranderden: A) De oproep tot het gebed (adhaan) en de voorgeschreven tijden en houdingen van gebeden. B) De riten van Hadj (bedevaart) en het bezoeken van heilige plaatsen. C) De vermelde tijden voor het beginnen en verbreken van het vasten. D) De regelgeving betreffende de Zakaat (armenbelasting) en haar distributie. E) De wetten van Erfenis. Met name de Shi’ieten nemen standpunten in die in strijd zijn met Ahloes-Soennah, hetgeen de kloof tussen ons en hen groter maakt.

 2. #22
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Verschillen tussen de Ahlu Sunnah wal Jamaa'a & Shia betreffende Al-Walaa’ (Gehoorzaamheid en toewijding)

  Ahlu Sunnah wal Jamaa'a
  Al-walaa’ betekent ‘totale trouw, gehoorzaamheid en toewijding’. De Soennieten geloven dat dit alleen verschuldigd is aan de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem), vanwege hetgeen Allaah zegt in Zijn Boek: “Eenieder die de Boodschapper gehoorzaamt, heeft voorzeker Allaah gehoorzaamt.” Geen enkel ander persoon verdient onze strikte opvolging of onze gehoorzaamheid en toewijding. Onze verantwoordelijkheden jegens anderen worden beschreven door bekende wettelijke principes, en er is geen gehoorzaamheid aan wie dan ook verschuldigd, als dit ongehoorzaamheid jegens de Schepper inhoudt.

  Shia
  Zij beschouwen al-wallaa’ als zijnde één van de pilaren van iemaan. Zij omschrijven het als ‘het vastberaden geloof in de Twaalf Iemaams (inclusief de ‘Verborgen’ Iemaam). Zij beschouwen iemand die geen strikte toewijding heeft aan Ahloel-Bait, als iemand die geen geloof heeft. Zij bidden niet achter zo een persoon, noch geven ze hem zakaat, zelfs als hij het wel verdient. Zo een persoon wordt door hen als een kafir (ongelovige) behandeld.

 3. #23
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Verschillen tussen de Ahlu Sunnah wal Jamaa'a & Shia betreffende Taqqiyaah (weloverwogen misleiding of leugenverhaling)

  Ahlu Sunnah wal Jamaa'a
  Het wordt omschreven als het presenteren van een uiterlijke vertoning, welke een verkeerde veronderstelling geeft betreffende hetgeen men van binnen verschuilt, om zichzelf van kwaad te beschermen. Het wordt als verboden beschouwd voor een moslim om andere moslims te misleiden of hen voor te liegen, vanwege de uitspraak van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem): “Degene
  die misleidt, is niet van ons.
  ” Toevlucht nemen tot Taqiyyah is alleen toegestaan in één situatie: tijdens oorlog tegen de ongelovigen die de vijanden van Islaam zijn. Dat is onderdeel van de etiquette van oorlog. Het is verplicht voor de moslim op waarheidsgetrouw te zijn, en dapper in het handhaven van de waarheid, en om noch ostentatief, noch misleidend, noch verraderlijk te zijn. Hij behoort oprecht advies te geven, en het goede gebieden en het slechte verbieden.

  Shia
  Ondanks alle verschillen tussen de verscheidene Shi’ietische sekten, zijn zij het er allemaal over eens dat taqiyyah een voorgeschreven plicht is en een pilaar van hun geloof. Hun stromingen zouden zonder dit niet stand kunnen houden. Zij leren haar principes en methodes en zij handelen ernaar, met name als zij in moeilijke omstandigheden zijn. Zij overdrijven in het prijzen en vleien van degenen wie zij als ongelovigen beschouwen, degenen wie zij beschouwen waardig te zijn voor afslachting en vernietiging. Het oordeel van koefr wordt uitgevaardigd over eenieder die niet van hun sektarische stroming is, en voor hen “heiligt het doel de middelen”. Hun ethiek laat elke manier van liegen, sluwheid en misleiding toe. (3)

  (3) Het is een Shi’ietische overlevering die luidt: “Taqiyyah is mijn geloof en het geloof van mijn voorvaderen.” Zij zeggen ook dat: “Eenieder die geen taqiyyah verricht, heeft geen geloof.” Tevens staat het vermeld in ‘Al-Islaamoe Sabieloes-Sa’aadah’ dat: “Als een persoon verwacht dat hem of zijn bezit kwaad zal overkomen, het verplicht voor hem is om het goede gebieden en het slechte verbieden te verlaten. Deze regelgeving is één van de bijzonderheden die specifiek zijn aan de Shi’ieten, en het wordt at-Taqiyyah genoemd.” Het is duidelijk dat als dit tot de letter gevolgd zou worden, zelfs Djihaad verlaten zou kunnen worden, en dit zou gegarandeerd in tegenstrijd zijn met het bevel van Allaah de Verhevene.

 4. #24
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Verschillen tussen de Ahlu Sunnah wal Jamaa'a & Shia betreffende Het Regeren van de Islaamitische Staat

  Ahlu Sunnah wal Jamaa'a
  De staat wordt geregeerd door een khalief die gekozen wordt tot diens positie van leiderschap door de moslims. (4) Om een leider te zijn, moet een man helder van geest zijn, rechtvaardig zijn en kennis hebben. Hij behoort bekend te staan voor zijn vroomheid en betrouwbaarheid, en hij behoort in staat te zijn om zo een verantwoordelijkheid te dragen. De khalief wordt benoemd door de moslims die begiftigd zijn met kennis en ervaring. Als hij zich niet standvastig aan zijn taak houdt, en afdwaalt van de richtlijnen van de Qor’aan, dan mogen zij hem van zijn positie verwijderen en hem ontdoen van al zijn autoriteit. (5) Anders verdient hij de gehoorzaamheid en medewerking van elke moslim. De rol van het khaliefaat is, voor de soennieten, een zware last en verantwoordelijkheid, niet slechts eer of een gelegenheid voor uitbuiting.

  Shia
  Over het algemeen gesproken is het recht om te heersen volgens de Shi’ieten erfelijk, en is beperkt tot ‘Alie, en zijn nakomelingen vanuit Fatimah (de dochter van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem)). Er is desondanks, een klein geschil onder hen betreffende dit erfelijke recht over tot wie het behoort. Vanwege dit standpunt van hun, zijn de Shi’ieten nooit trouw aan welke leider dan ook, behalve wanneer hij van de afstammelingen van ‘Alie ibn Abie Taalib is. Toen het gebruik van het erfelijk recht op leiderschap niet meer in stand gehouden kon worden, omdat de lijn tot een einde was gekomen, verzonnen de Shi’ieten het geloofsartikel genaamd Ar-Radj’ah, volgens deze (geloofsleer) was de laatste Iemaam niet dood, maar ‘verborgen’. Hij wordt verwacht te herrijzen aan het einde der tijden, wanneer hij al zijn politieke tegenstanders af zal slachten, en degenen van zijn voorvaderen, en zal de rechten van de Shi’ieten herstellen welke ‘geplunderd’ waren door andere sekten door de eeuwen heen.

  (4) Voetnoot Aboe ‘Oebaydillaah: er wordt hier gesproken over maar 1 manier van aanstelling van de
  Islaamitische leider terwijl er meerdere manieren zijn zie Oesoel as-Soennah van Iemaam Ahmed punt
  31 t/m 37 met het commentaar hierop.

  (5) Voetnoot Aboe ‘Oebaydillaah: Ik weet niet hoe deze woorden in dit artikel zijn geslopen maar
  hetgeen wat hier staat is in werkelijkheid de methodiek van de dwalende sekten van de Chawaaridj
  en de M’otazilah, degenen die het rebelleren tegen de onrechtvaardige leiders toestaan, in
  tegenstelling tot Ahloes-Soennah wal Djama’ah. Zie hiervoor ook Oesoel as-Soennah van Iemaam
  Ahmed punt 31 t/m 37 met het commentaar hierop
  Last edited by Umm_Imran; 11-04-2012 at 03:46.

 5. #25
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  De Shi’ieten plaatsen hun Iemaams boven de Boodschapper.

  Geschreven door Shaych Moehibboedien Al-Khatieb.

  ...Terwijl de Shi’ieten beweren dat hun Twaalf Iemaams bovenmenselijke krachten van kennis bezitten die het rijk van het ongeziene omvat, ontkennen zij hetgeen waar Allaah de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) kennis van heeft gegeven van de onwaarneembare dingen, dingen zoals de schepping van de hemelen en de aarde, en de beschrijving van Paradijs en het Hellevuur.

  Deze godslastering stond vermeld in het tijdschrift ‘Risalatoel-Islaam’ (De Boodschap van Islaam), uitgegeven door ‘Daaroet-Taqrieb’. In een artikel, in de vierde uitgave van het tijdschrift jaargang vier op blz. 368, geschreven door het hoofd van het Hoge Shia Gerechtshof in Libanon –welke zij als één van hun grote hedendaagse geleerden rekenen- getiteld ‘Min Ijtihaadie Shia Al-Iemaamia’ (Enkele onafhankelijke Shi’ietische Oordelen), hij citeerde hier van hun moejtahied geleerde- Mohammed Hassan Al-Ishtiyanie, dat deze in zijn boek (Bahr al-Fawaa`id) 1/267 zegt:

  Als de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) een kennis gaf betreffende de goddelijke wetgevingen zoals: over hetgeen de kleine reiniging ongeldig maakt, of de regelgevingen die te maken hebben met menstruatie en postnatale bloedingen, dan is het noodzakelijk om hem te geloven, en de toepassing van deze regelgevingen zijn verplicht voor ons. Maar als de Profeet een uitspraak deed betreffende het Ongeziene, bijvoorbeeld over de schepping van de hemelen en de aarde, of de maagden van het Paradijs en zijn paleizen, dan is het niet verplicht noch bindend voor iemand, zelfs als het met zekerheid bekend is dat de uitspraak van de Profeet gekomen is.

  Hoe vreemd is het, dat zij valselijk de kennis van het Ongeziene aan hun iemaams toeschrijven, en dat zij zich vasthouden aan die valsheid ondanks dat zij geen enkel bewijs hebben om de correctheid hiervan tot stand te brengen. Tegelijkertijd beschouwen zij het niet verplicht voor zichzelf om de openbaringen betreffende het Ongeziene te accepteren welke in de Verzen van de Qor’aan en de authentieke overleveringen vermeld staan en daarmee afdoende bewezen zijn. Voeg hierbij toe dat alles waarvan het geverifieerd is dat het van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) komt niets anders is behalve openbaring dat hem geopenbaard is; en voorzeker, de Profeet spreekt niet vanuit zijn eigen begeerten.

  Degene die een vergelijking maakt tussen hetgeen wat de Shi’ieten aan hun iemaams toeschrijven en hetgeen wat authentiek wordt toegeschreven aan de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) betreffende aangelegenheden van het Ongeziene, komt tot de conclusie dat hetgeen wat geverifieerd kan worden van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) betreffende het Ongeziene, zoals die vermeld staan in de Qor’aan en de authentieke gezaghebbende overleveringen, niet eens een fractie uitmaken van de grote menigte aan vervalste overleveringen betreffende kennis van het Ongeziene welke worden toegeschreven aan de Twaalf Iemaams. En dit ondanks het onbetwistbare feit dat Goddelijke Openbaring volledig is opgehouden met het overlijden van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem).

  Wat degenen betreft die deze kennis van het Ongeziene toeschrijven aan de twaalf iemaams, daarvoor is het voldoende om te zeggen dat zij welbekend zijn bij de Soennietische hadiethgeleerden (die van Djarh wa T’adiel) als zijnde leugenaars, en vervalsers van hadiethliteratuur. Desondanks zijn de Shi’ietische volgers van deze overleveraars hier onverschillig over, en accepteren blindelings de beschrijvingen van het Ongeziene die aan hun iemaams worden toegeschreven. Terwijl het tijdschrift (Risaalatoel-Islaam), hetgeen een uitgave van Daar at-Taqrieb is, en de rechter in hun Hoge Gerechtshof in Libanon en hun moedjtahid-geleerde Mohammed Hasan al-Ishtiyaanie met genoegen applaudisseren voor de bewering dat het accepteren van hetgeen wat authentiek wordt toegeschreven aan de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) met betrekking tot het Ongeziene niet bindend voor hen is. In werkelijkheid willen zij het gebied van de missie van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) beperken tot aangelegenheden van een secundaire juridische aard, zoals de zaken die de kleine reiniging ongeldig maken, of de regelgevingen die te maken hebben met menstruatie en postnatale bloedingen en andere, zoals vermeld wordt door Al-Ishtiyanie (zie citaat hierboven).

  Terwijl zij de status van hun iemaams, betreffende de kennis van het Ongeziene, verheffen boven dat van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) (ondanks dat hij het was die de openbaring kreeg, en hun iemaams dit niet voor zichzelf claimden), zien wij niet hoe er na zulke godslastering ooit nog enige verzoening tussen ons en hen kan ontstaan!

  Arabische bron: ‘Al-Khoetoet Al-‘Ariedah’ blz: 29-31.\

 6. #26
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Boeken/uitspraken van Sji’ietische leiders/Geleerden/Ayatollahs , die niets van doen hebben met de Islaam.

  LET OP: De volgende artikelen zijn NIET van de Sunnah.
  De bronnen die hieronder zijn gebruikt zijn boeken/uitspraken van Sji’ietische leiders/Geleerden/Ayatollahs , die niets van doen hebben met de Islaam.

  PROLOOG:
  Als het gaat om de sexuele driften, dan stemmen de Sjieten er zelfs mee in om hun eigen dochters en moeders uit te hoeren. Alsof dat niet genoeg is doen ze het zelfs met baby’s?!?!
  -Not in my backyard! Het is zelfs toegestaan volgens de hoogste Sjiietische geestelijke om transsexueel te worden.
  “Imam” “Ayatollat” Khomeini (De hoogste Sjiietische leider)
  Imam Khomeini staat het toe om transsexueel te worden, indien men dat wilt.
  Vooral in Iran moet je dus goed opletten of je wel ECHT met een vrouw te maken hebt. (tip)
  Imam” Khomeini:

  A man can have a sexual pleasure with a child as young as a baby. However he should not penetrate in the front private part, but the back is acceptable. If a man does penetrate in the front and damage the child then, he should be responsible for her subsistence all her life.
  (TahrerolVasyleh, fourth edition, Qom, Iran, 1990.)

  Kwestie # 11: “De meest bekende en sterkste standpunt is dat seksueel gemeenschap met een vrouw in haar anus is toegestaan, maar het is wel heel erg gehaat en het is beter om dit niet te doen vooral als de vrouw zelf weigert”.
  Kwestie # 12: “Het is niet toegestaan om seksueel gemeenschap te hebben met een kind zolang zij niet de 9 jarige leeftijd heeft bereikt of dit nou om een tijdelijke of een permanente huwelijk gaat. Maar de andere vormen van vermaak, zoals strelen met lust, omhelzen en het wrijven van je lul tussen haar dijen, dan is daar niets mis mee, zelfs als zij nog een zuigeling is”.


  Bewijs in Farsi, en Engels, met daarin ook nog EXTREME video's
  Vraag 465: “Ik ben een 15 jarige meisje en mijn vader is erg religieus. Als ik het huis uitga dan doe ik mijn hijab op, alhamdolillaah, maar mijn vader kust mij telkens tussen mijn borsten en op mijn mond en hij omhelst mij van achteren en kust mijn nek. Als ik vraag: “Is dit niet verboden?” Dan zegt hij: “Dat is alleen als het begeerten opwekt maar ik doe het uit vaderlijke liefde. De Profeet Muhammad zou zijn dochter Fatimah op haar nek en tussen haar borsten kussen en hij zou aan haar tong zuigen, dus was hetgeen de Profeet deed ook verkeerd dan?! Nee, als hij het deed, dan mag elke vader dit doen met zijn dochters”. En hij zegt: “Ik raak je awrah toch niet aan, dat is je voorkant (vagina) en achterkant (anus), dus hetgeen niet tot de awrah behoort mag gezien, aangeraakt en gekust worden” … Dus is hetgeen mijn vader mij aandoet Halal of Haram? Als het Haram is, waarom heeft de Profeet dit dan met zijn dochter Fatimah Al-Zahraa gedaan? En bedankt voor dit waardevolle website”.
  Antwoord: “Wa’Alaykum As-Salaam warahmatullaah Warabakatuhu, hetgeen uw vader deed was toegestaan met de voorwaardes die hij noemde en het gaat om de intentie in zijn hart, dus denk niet slecht over hem. Graag gedaan”.
  Boek “Bihar Al-Anwar” 43/78:

  Vertaling : “En op gezag van Ja’far Ibn Muhammad: De Profeet zou niet slapen voordat hij zijn gezegende gezicht tussen de borsten van (zijn dochter) Fatimah plaatste”.

  Vraag 9: “Is het toegestaan om intentioneel naar pornografishe fotos te kijken zolang het geen begeertes aanwakkert?” Antwoord Ayatullah Al-Khoe’ie: “Als het geen begeerten opwekt zoals de vraagsteller aangaf, dan is het toegestaan, wallaahu A’alam!”. Antwoord Ayatullah Al-Tabrizee: “Uit voorzichtigheid is het beter om er hellemaal niet naar te kijken, BEHALVE als het fotos van een kaafir man of een kaafir vrouw zijn, die geen schaamte bezitten – anders mag het niet, wallaahu A’alam!”.
  scan van “Wasail al-Shi’a”

  VERTALING:
  Muhammad Ibn Ya’qoeb heeft overgeleverd op gezag van Ali Ibn Ibrahim, op gezag van zijn vader, op gezag van Ibn Abi Umair, op gezag van iemand anders dat Abu Abdullah zei:“Het kijken naar de geslachtsdelen van iemand die geen moslim is staat gelijk aan het kjken naar de geslachtsdelen van een ezel (i.e. toegestaan)”. En Muhammad Ibn Ali Ibn Al-Hussain heeft overgeleverd dat Al-Saadiq zei “HEt kijken naar de geslachtsdelen van een Moslim is afgeraden, maar het kijken naar de geslachtsdelen van ongelovigen is zoals het kijken naar de geslachtsdelen van een ezel (i.e. niets mis mee)”.

  Vraag 30:
  “Er zijn een aantal overleveringen die ons verbieden om met meer dan vier vrouwen mut’ah te sluiten, echter, daarnaast lezen wij weer andere overleveringen die het toestaan … Wat is de waarheid hieromtrent?”
  Antwoord“Mischien zeggen die overleveringen dat het slechts afgeraden is (maar niet haram) om mut’ah met meer dan vier vrouwen te sluiten en dat het aangeraden is om met vier vrouwen mut’ah te sluiten. Maar als het aankomt op mut’ah, dan is er geen limit op geplaatst (i.e. je mag zoveel vrouwen als je wilt)” In een van de Sjiietische boeken, genaamd “Wasael ush shia” (Hoofdstuk “Nikah”) kun je een EXTREME fout ontdekken. Het Sjiisme staat Mutah toe, alleen hebben ze erin het volgende geplaatst: Ali ibn Abe Taleeb (radi Allahu anhu) said: “Prophet (sallalahu alayhi wa ala alihi wa salam) forbade meat of domestic donkey and mutah marriage in the day of khaybar”. Wie is hier de de hypocriet….

  Vraag“Is het toegestaan om meerdere vrouwen tegelijk mut’ah te sluiten en met hen allen tegelijkertijd naar bed te gaan?”
  Antwoord:Het is toegestaan om met meerdere vrouwen tegelijk mut’ah te sluiten en met hen allen tegerlijkertijd naar bed te gaan“. Bewijs: http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/v...943159c7e2a571 http://i449.photobucket.com/albums/q.../FATWA_SEX.jpg (Website van Imam Rohani zelf)
  Freaks..
  Vraag:Ik ben een 31 jarige meisje en ik ben nog niet getrouwd. Ik heb een vriend waar ik eens per week mut’ah mee doe en hij doet het met mij van achteren, is dat toegestaan? Andere mannen hebben mijn hand nog niet gevraagd”.
  Antwoord: “Het is toegestaan als jij daar vrede mee hebt, maar het is wel afgeraden. En dit mag alleen nadat de mut’ah contract is gesloten”.


  Vraag:“Is het toegestaan om een knappe jongeling op de mond en op zijn borst te kussen door mahram vrouwen en anderen als hij jonger is dan acht jaar? Is het toegestaan om hem voortdurent te gaan kussen wegens zijn schoonheid en mooie postuur zonder dat het begeerten opwekt? En als de mahram vrouwen en anderen een bijeenkomst speciaal voor hem zouden organiseren, en zijn moeder hem mooi zou kleden waardoor hij not mooier zal lijken, is het toegestaan om hem te kussen in zo’n bijeenkomst?”
  Antwoord: “Het is toegestaan voor mahram mannen en vrouwen om zo’n kind te kussen zonder dat het begeerten opwekt. Zijn moeder kan hem zelfs mooier maken,zodat zij hem nog langer zullen blijven kussen. Dit alles is toegestaan“. [imghttp://img811.imageshack.us/img811/6211/222222222n.jpg[/img]

  Vraag 185: “Moet de mut’ah contract op papier geschreven worden? En zijn er getuigen nodig voor een mut’ah huwelijk?“.
  Antwoord: “Niet nodig”. (Al Sistani -Deze fatwa’s zijn in het Arabisch)

  Vraag 201: “Is het toegestaan voor een vrouw om mut’ah te doen in de Shariah wet en om daar haar werk van te maken waarmee zij geld verdient?”.
  Antwoord: “Toegestaan”. (Al Sistani, 1 van de leiders van de Rafidah anno 1995 en later

  Vraag 160: “Is het toegestaan om mut’ah te doen met een vrouw die zwanger is gemaakt (door een andere man) op een haram wijze?”
  Antwoord: “Daar staat geen verbod op”.

  Vraag 94: “Is het toegestaan om met meerdere vrouwen tegelijk mut’ah te hebben?”
  Antwoord: “Toegestaan”.

  Vraag 3: “Wat is het oordeel over een tijdelijke mut’ah met een Budhistische vrouw, die de getuigenis (van lailahailallah) slechts omwille van dit tijdelijke huwelijk uitspreekt en na de mut’ah weer terug wilt keren naar haar eigen godsdienst?“
  Antwoord: “Zo’n huwelijk is geldig, zolang zij niet iets gaat doen dat de getuigenis teniet zal doen”. http://sistani.org/local.php?modules...show=1&cid=165 (URL inmiddels verlopen anno 2012)

  Vraag 107: “Als een man permanent getrouwd is en hij wilt een tijdelijke huwelijk met een andere vrouw sluiten, moet hij dan zijn eerste vrouw op de hoogte stellen?“
  Antwoord: “Nee, hoeft niet”.

  Imam KHOEI:
  Vraag 784:
  “Is het toegestaan voor een man om de geslachtsdelen van een ander man aan te raken achter kleren en voor een vrouw om de geslachtsdelen van een ander vrouw aan te raken voor de grap en voor vermaak, op voorwaarde dat het geen seksuele gevoelens aanwakkert?”
  Antwoord: “Als het geen gevoelens aanwakkert, dan is het niet haram en Allah weet het beter”.

  Vraag 46: “Een vrouw dacht dat zij de overgangsleeftijd had bereikt … Toen ging zij een tijdelijke huwelijk met iemand aan, daarna ging zij weg en sloot een andere tijdelijke huwelijk met een ander man aan en daarna weer met een derde persoon. Na al deze huwelijken bleek zij zwanger te zijn, dus wie is nou de vader in zo’n geval? En is het toegestaan om lootjes te trekken in zo’n geval?”
  Antwoord: “In dit genoemde geval: … [] … In dat geval kan het kind van tot een van hen behoren, en het is dan toegestaan om lootjes te trekken. Maar als alle contracted na het eindigen van de periode waren, dan waren ze allemaal correct en het kind behoort tot de derde man”.

  MUST SEE:Een video die de achterlijkheid van.. ja van wat eigenlijk? Een vrouw bedriegt een andere vrouw van de “Mullah” met wie ze binnen no-time een contract afsluit. Ze spotten nog ook met de Islaam!
  Een simpele vraag aan een “Ayatolla”
  Tot slot is er een documentaire gemaakt over Mutah in Iran, en alles wat daarmee te maken heeft.
  Lakin, deze mensen zijn zo ver afgedwaald, ik ga 'm niet plaatsen..
  AFSLUITING
  Er zijn nog tal van andere (en veel ergere) “fatwa’s” omtrent dit onderwerp, maar die kunnen wij i.v.m. de vulgairheid erover hier niet plaatsen. Ook worden er leugens in vermeld over de Profeet Salla Allahu 3alayhi wa Sallam, en anderen.

  Het resultaat van al deze menselijke verdraaiingen hebben ervoor gezorgd dat landen als Iran te kampen hebben met -ONGEËVENAARDE- problemen op het gebied van scheidingen, SOA’s, homosexualiteit en bijvoorbeeld moeders die achterblijven met 6 bastaardkinderen. Het ergste voor de vrouwen zelf is dat ze zelf geen scheiding kunnen uitroepen; dat kan de man alleen. Ook de mishandelingen binnen het “huwelijk” zijn ter alle tijden aanwezig.
  Als het zo zou zijn dat een van deze “Imaams” en “Ayatollats” een fout zou hebben gemaakt, zou het logisch zijn als een andere Sjiietische geleerde deze fout zou hebben verbeterd, maar hier komt het: De Sjiieten (Rafidah) geloven in de onfeilbaarheid van hun imams en geleerden. Met andere woorden: Als Khomeini je vraagt om je 4 jaar oude dochter aan hem te geven, dan doe je dat zonder na te denken omdat de Imam het beter weet… Zolang iets de mannelijke lusten&begeerten uitkomt wordt er als antwoord gegeven “yajoez”, oftewel toegestaan…
  Ze stellen Halal datgene wat de Koran verbiedt, en stellen Haram datgene wat de Koran toelaat. Ze stellen zichzelf alles toe, wat ze maar willen.

  Als klap op de vuurpijl nog een korte samenvatting van wat deze Rafidah-”Imaams” ons te zeggen hebben:
  -Tijdens de Muta zijn er geen getuigen nodig. Even Muta sluiten voor 30 minuutjes kun je dus zo regelen!
  -Anale seksuele gemeenschap is toegestaan.
  -Pornofilms kijken (zolang het niet-moslims zijn) is toegestaan?!
  -Mannen die elkaar op de mond kussen is toegestaan.
  -Mutah met met hoeren is toegestaan!
  -Het steken van voorwerpen in de anus van de man is toegestaan indien hij dat wilt.
  -Seksueel gemeenschap met alle vrouwen tegelijk is toegestaan!! Ze mogen allemaal zelfs aanwezig zijn, zolang ze elkaars geslachtsdelen niet zien!
  -Een man mag met meer dan 100 vrouwen mut’ah uitvoeren.
  Aan de Sjiieten willen wij vragen; breng ons één van zo’n uitspraak van een moslimgeleerde… Moge Allah ons leiden!
  De enige redding voor deze mensen is dat ze op tijd wakker worden, en de weg van de Koran en Sunnah volgen en de ware geleerden; niet de “geleerden” van de afdwaling, en lust.

  Hebben deze mensen dan geen verzen uit de Koran gelezen?
  Koran 17:32. En houdt u verre van overspel; want het is een afschuwelijke zaak en een slechte weg.

  Koran: 33:52 Het is u hierna niet toegestaan vrouwen te huwen noch haar voor andere vrouwen te ruilen, zelfs al
  behaagt u haar schoonheid, met uitzondering van haar die uw rechterhand mocht bezitten. En Allah houdt
  de wacht over alle dingen.

  De Sjiieten zelf hebben trouwens zichzelf in een hele moeilijke positie gebracht; in het boek Tahdeeb Vol 7, Pagina 251 staat: Dat Ali (Radia Allahu 3anhu) heeft verteld, dat de Profeet Mohammed (Salla Allahu Alayhi wa Sallam) op de dag van Khaibar Mut’a heeft verboden. Hetzelfde vindt je in ook een andere Sjiietische boek, namelijk: Boek van Istebsar: vol. 3, pg. 142, rewaya 5. Volgen ze Ali dan niet? Zoals ze zelf zeggen…
  Dit is niet het enige “probleem” dat de Rafidah tegenkomen in hun boeken, er zijn namelijk ontzettend veel contradicties als het aankomt op bij “wie” Mut’a is toegestaan. (o.a. in Beharul anwaar (“sahih sjiitisch boek”), Kaafi, Tahdeeb en Usool Al-Kaafi)
  De Sjiieten beweren dat “soennieten” ook aan muta doen; deze stelling is totaal ongefundeerd. Ze gebruiken hiervoor de term Misyar. Misyaar is niets anders dan dat de vrouw het recht op financiële ondersteuning van de man niet eist. Het huwlijk zelf is buiten dit om zoals alle alle huwelijken, namelijk permanent. (zonder intentie om te gaan scheiden) Het “Misfaar” huwlijk is slechts een ander woord voor “Muta”.

  Overgenomen van ----> Sex | Sjiieten.nl

 7. #27
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  WARNING: Schokkende uitspraken van Zindeeq Ayatollah Khomeini

  De Profeet Mohammed is niet succesvol geweest.
  http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%20100.jpg http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%20101.jpg
  “Elk profeet van de vele profeten is slechts gekomen om rechtvaardigheid te verspreiden. En het doel was de uitvoering van deze rechtvaardigheid, maar ze zijn [daarin] niet succesvol geweest. En zelfs de Zegel der Profeten [Mohammed] die gekomen was om de mensheid te verbeteren en te leiden, [die tevens gekomen was om] rechtvaardigheid uit te voeren is [ook ] niet succesvol geweest. De Mehdi is degene die succesvol zal zijn en [ volledige] rechtvaardigheid zal brengen.

  Koran is verdraaid en incompleet.
  http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%2052.jpg http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%2053.jpg
  “En dit is één van de betekenissen van de verdraaiingen die in alle goddelijke boeken voorkomen. En na de vele vervalsingen eraan zijn de Eervolle Koran en de eervolle Ayat toegankelijk gemaakt voor de mensen …”

  De profeet Mohammed was bang voor de mensen.
  http://devilsdeceptionofshiism.files...-asrar-021.jpg
  “Door deze bewijzen en een groot aantal ahadith komen we te weten dat de Profeet (s) de mensen vreesde omtrent het preken van de Imaamschap [van Ali]. En als iemand de geschiedenisboeken leest en overlevert, zal hij begrijpen dat de angst van de profeet een geldige reden had. Maar God had hem eigenlijk bevolen om het kenbaar te maken en hem veiligheid beloofd en hij [de profeet] heeft het ook kenbaar gemaakt en ervoor gestreden, maar de oppositie partij liet hem zijn werk niet afmaken.”

  Alle atomen aanbidden de Imams.
  http://sonsofsunnah.files.wordpress....mine_imams.jpg
  “Het is een vice-regentschap dat betrekking heeft op de gehele schepping. Op grond daarvan houden alle atomen in het universum zich nederig voor de Houders van Autoriteit [12 Imams]. Het is één van de essentiële overtuigingen van onze Sjiietische school dat niemand de spirituele status van de Imams kan bereiken, zelfs de cherubijnen van de profeten niet. In feite, volgens de tradities die aan ons zijn overgeleverd, bestond de meest nobele boodschapper en de 12 Imams vóór de schepping van de wereld in de vorm van verlichting onder de Goddelijke Troon. Zij waren superieur aan andere mensen, zelfs in het sperma van waaruit ze groeien en in hun fysische samenstelling. Hun verheven positie wordt door de goddelijke wil beperkt, zoals aangegeven door de uitspraken van Gabriel opgenomen in de overleveringen over de Mi’raj: ‘Als ik een vingertop dichterbij [ de Imams] was komen, zou ik zeker verbrand zijn.’ De profeet zei zelf: ‘We hebben ervaringen met God die buiten het bereik van de cherubijnen en profeten zijn.’”

  Soennieten zijn ongelovigen.
  http://sonsofsunnah.files.wordpress....1/09/khom7.jpg
  http://sonsofsunnah.files.wordpress....1/09/khom8.jpg
  “De Imam [VZMH] zei dus: ‘De zondige gelovige zal op die Dag worden beoordeeld, dus is Allah degene die hem zal beoordelen en niemand van de mensheid zal van deze beoordeling getuigen. Allah zal hem dan informeren over zijn zonden en wanneer hij zijn zonden toegeeft, zal Allah tegen Zijn Schrijvers zeggen: ‘Verander ze naar beloningen en toon ze aan de mensen.’ Dan zeggen de mensen: ‘Heeft deze slaaf géén zonde?” Dan zal Allah bevelen hem naar het paradijs te brengen. Dit is dus de betekenis van de vers en het is alleen voor onze Shia bestemd. En het is goed bekend dat deze zaak exclusief voor de Shia van Ahlulbayt is en dat het verboden is voor iedereen behalve hen. Omdat geloof niet plaats vindt behalve met de Wilayah/Imamschap van Ali en zijn pure feilloze nakomelingen [VZMH]. In feite, het geloof in Allah en zijn boodschapper wordt niet geaccepteerd behalve vergezeld wordt met het geloof in de Wilayah en we zullen dit in het tweede deel [van dit boek] benoemen.”

  De Imams zien wekelijks de door Engelen opgeschreven daden van de mensheid.
  http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%2020.jpg http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%2021.jpg
  “De bladen met onze [opgeschreven] daden worden de Mehdi wekelijks getoond.”

  Ik kan één zijn met Allah.
  http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%2013.jpg http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%2014.jpg
  “We hebben ervaringen met Allah [waarin] Hij ons is en wij Hem zijn en Hij Hem is en wij ons zijn.”

  De Imams zijn tijdens elke doodsstrijd aanwezig.
  http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%2020.jpg http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy205.jpg
  “Zoals wij geloven en zij ook geloven en het nieuws heeft gesproken dat de leider der gelovigen (s) aanwezig is bij de hoofden van de stervenden, gelovigen, ongelovigen en hypocrieten.”

  Fatima Zahraa is een goddelijk wezen.
  http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%20104.jpg http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%20105.jpg http://www.khomainy.com/files/u1/up/khomainy%20106.jpg
  “Al-Zahraa was geen gewone vrouw, maar een spirituele majestueuze vrouw. ……………..ze was zelfs een goddelijk en machtig wezen met een vrouwelijke verschijning.”
  Last edited by Umm_Imran; 12-04-2012 at 12:33. Reason: Daarom.

 8. #28
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Mut'ah
  Wat is het tijdelijke huwelijk?
  Het is een tijdelijk huwelijk in overeenstemming met de twee partijen. Dit tijdelijke huwelijk was een gebruik in oosterse landen, zoals het aan het vroege begin van de islam ook uitgevoerd werd door sommige mannen op hun missies/reizen.
  Abdullah Ibn ‘Abbas (radiAllahu ‘anhu) heeft gezegd: “Het tijdelijke huwelijk bestond aan het begin van de islam. Een man kwam bij een stad waar hij geen kennissen had, dus trouwde hij voor een vastgestelde tijd, afhankelijk van zijn verblijf in de stad. De vrouw zorgde voor zijn voorzieningen en bereidde zijn voedsel. Dit gebeurde totdat het vers ‘behalve tegenover hun echtgenotes of hetgeen hun rechterhand bezit [slavinnen]’ [23:6] geopenbaard werd.” Ibn ‘Abbas verklaarde dat enige relatie die verder gaat dan dit, verboden is. [Overgeleverd door al-Tirmidhi]
  Aangezien het tijdelijke huwelijk in de dagen van onwetendheid een gebruik was onder de Arabieren, zou het niet verstandig zijn geweest om het anders dan geleidelijk te verbieden, zoals de manier is van de islam in het verwijderen van pre-islamitische gebruiken die in strijd waren met de belangen van de mensen.
  Het is duidelijk aangetoond dat het tijdelijke huwelijk niet instemt met de belangen van de mensen, want het veroorzaakt verlies voor de nakomelingen, het gebruikt vrouwen voor de vervulling van de lusten van mannen en het kleineert de waarde van een vrouw die Allaah geëerd heeft. Het tijdelijke huwelijk werd dus verboden.
  Weerlegging van degenen die het toestaan
  We zullen insha’Allah een aantal van de talloze bewijzen tonen om de lasterlijke beschuldigingen uit te wissen, die de misleide personen tegen Umar Ibn al-Khattab (radiAllahu ‘anhu) herhaald hebben. Deze mensen beweren valselijk dat hij de persoon was die het verboden heeft terwijl hij Kalief was. Hun motief voor deze valse bewering was slechts hun blinde vijandigheid tegenover de metgezellen van de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam), die hem geholpen, gesteund en bijgestaan hadden.
  Allah de Verhevene zegt: “En voor wat jullie van hen genieten: geeft hun hun compensatie [bruidsschat], als verplichting.”
  [4:24]
  Dit is het vers dat als basis gebruikt wordt door degenen die het tijdelijke huwelijk steunen. Ze gebruiken het uit onwetendheid of om anderen te misleiden door een oppervlakkige betekenis aan het vers te geven zonder naar de interpretatie ervan te verwijzen en zonder het algemene publiek aan de correcte interpretatie te helpen. Hier volgt de interpretatie ervan:
  Imam Qurtubi zegt in zijn toelichting op dit vers dat de betaling in deze context de bruidsschat is en dat het compensatie genoemd wordt omdat het een beloning is voor de genieting. Dit is een bewijs dat de bruidsschat een compensatie is.
  Al-Hasan, Mujahid en anderen hebben gezegd: De betekenis is verboden met wat je “genoten” hebt door je verbintenis met vrouwen in een correct huwelijk en dus slaat “geef hun hun compensatie” op hun bruidsschat.
  Ibn Khuwayz Mindad heeft gezegd: Er is geen bewijs en het is niet toegestaan om het vers te gebruiken als toestemming voor het tijdelijke huwelijk aangezien de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) er voor gewaarschuwd heeft en het tijdelijke huwelijk verboden heeft. Allah de Verhevene heeft gezegd: “Trouwt hen dus met verlof van hun familie.” Het is normaal dat het huwelijk plaatsvindt met toestemming van de ouders, zoals een correct huwelijk met een voogd en twee getuigen. Een tijdelijk huwelijk zit zo niet in elkaar. ‘Aisha (radiAllahu ‘anha) heeft gezegd: “Het is verboden in de Qur’aan in de woorden van de Verhevene: ‘En degenen die hun kuisheid bewaken, behalve tegenover hun echtgenotes of hetgeen hun rechterhand bezit [slavinnen], dan worden zij niet verweten.’ [23:5-6]” Het tijdelijke huwelijk wordt niet als een correct huwelijk beschouwd en de echtgenote valt niet onder de categorie van wat de rechterhand bezit.
  Ibn Kathir zegt in zijn toelichting op dit vers: als je van hen geniet, geef hun dan hun bruidschatten, aangezien de Verhevene zegt: “geeft de vrouwen hun bruidschatten als een schenking.” [4:4] Hij heeft de algemeenheid van dit vers geïnterpreteerd om het tijdelijke huwelijk te omvatten, toen hij zei: Er is geen twijfel over het feit dat het toegestaan was in het begin van de islam en dat het later verboden werd.
  Ibn Jawzi zegt over dit vers: sommige commentatoren hebben gezegd: “wat er met dit vers bedoeld wordt, is het tijdelijke huwelijk en daarna werd het vervangen met wat er overgeleverd is van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) toen hij het tijdelijke huwelijk verbood.” Deze interpretatie heeft geen basis. De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) stond het toe en verbood het toen met zijn eigen woorden, dus vervangt zijn latere verbod de toelaatbaarheid ervan. Wat het vers betreft: het staat los van het tijdelijke huwelijk. Het is alleen verbonden met genieting door een correct huwelijk.

  Bewijzen voor het verbod
  Er zijn een heleboel verklaringen van de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) die het tijdelijke huwelijk verbieden. Hier volgt een aantal:
  Van Iyaas ibn Salamah van zijn vader, die gezegd heeft: “De Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gaf goedkeuring voor het sluiten van een tijdelijk huwelijk (mut’ah) voor drie nachten in het jaar van Awtaas [na de strijd van Humayn in het jaar 8 na hijrah], daarna verbood hij het.” (2499)
  Van al-Rabi’ ibn Sabrah van zijn vader: op de dag van de Verovering (van Mekka) verbood de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) het tijdelijke huwelijk (mut’ah) met vrouwen. (Sahih Muslim, 2506)
  En ook van hem (radiAllahu ‘anhu): dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) het tijdelijke huwelijk (mut’ah) met vrouwen verbood en zei: “Het is verboden vanaf deze dag van jullie tot de Dag der Opstanding en wie iets gegeven heeft [als bruidsschat] zou het niet terug moeten nemen.” (Sahih Muslim, 2509)
  Van ‘Ali ibn Abi Taalib: de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) verbood het tijdelijke huwelijk met vrouwen en het vlees van huisezels ten tijde van Khaybar. Dit is overgeleverd door al-Tirmidhi, die zei: de hadith van ‘Ali is hasan sahih en dit is wat gevolgd werd door de geleerden onder de metgezellen van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) en anderen. Dit is ook de mening van al-Thawri, Ibn al-Mubaarak, al-Shaafa’i, Ahmad en Ishaaq. Sunan al-Tirmidhi, 1040.
  Deze bewijzen laten de correctheid van de consensus over het verbod zien. ‘Umar Ibn al-Khattab (radiAllahu ‘anhu) had het verbod genoemd vanaf de preekstoel en verklaarde de bestraffing ervoor en herinnerde de gemeenschap eraan dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) het verboden had en er streng tegen vermaand had. Dit was in de aanwezigheid van zowel de migranten als de helpers en niemand had hem tegengesproken of met hem van mening verschild en het is bekend dat zij altijd zorg en aandacht besteedden om er zeker van te zijn dat de waarheid onthuld werd en elke fout gecorrigeerd werd, zoals ze in eerdere zaken hadden gedaan. Bovendien is het verbod behalve door ‘Umar door nog een aantal metgezellen overgeleverd.
  Het verbod is overgeleverd volgens ‘Ali bin Abi Talib, ‘Abdullah bin ‘Umar, ‘Abdullah bin Mas’ud, ‘Abdullah bin Al-Zubayr en ‘Abdullah bin ‘Abbas, die het verbod ook ondersteunde toen hij eraan herinnerd werd en toen hij de verwijzingen van de anderen begreep. Dit is ook het begrip van de volgelingen, de geleerden en al de imams. Zij waren unaniem over deze kwestie.
  Meningen van de vier imams
  Hanafi: In Fathul Qadir wordt verklaard dat het tijdelijke huwelijk niet geldig is en wordt dit huwelijk gedefinieerd als een man die tegen een vrouw zegt: “Ik zal zoveel keer van jou genieten voor een bepaalde som geld.” In Al-Hashia zegt hij nadat hij de twee verschillende soorten van het tijdelijke huwelijk heeft behandeld, dat het een contract met een vrouw is, dat opgesteld is met de intentie om geen zekerheid of zorg voor een kind te bieden, dat het voor een vastgestelde periode bedoeld is en dat het huwelijk na deze periode eindigt, of voor een niet-vastgestelde periode gebaseerd op het verblijf van de persoon bij de vrouw totdat hij besluit te vertrekken, waarmee het contract beëindigd wordt.
  Shafi’i: Het tijdelijke huwelijk is een huwelijk voor een periode, dus als een voogd verzocht zou worden om zijn protégé voor een maand te huwen, dan zou dit een ongeldig huwelijk zijn.
  Maliki: Het tijdelijke huwelijk is voor een termijn, alsof men tegen de voogd zegt: “sta mij toe om voor een maand met uw protégé te trouwen voor een bepaald bedrag.” Als zij overeenkomen, dan is het huwelijk ongeldig en zijn beide echtgenoten aansprakelijk voor een straf. Dit huwelijk wordt beëindigd zonder een scheiding, ongeacht of dit voor of na het consumeren van het huwelijk plaatsvindt.
  Hanbali: Het tijdelijke huwelijk is een huwelijk voor een termijn, vastgesteld of niet vastgesteld, het maakt niet uit of het als huwelijk gelabeld wordt of niet, waarbij de man tegen de vrouw zegt: “sta mij toe om van jou te genieten,” en zij zegt: “ik geef jou mezelf voor genieting,” zonder een voogd of twee getuigen. Het tijdelijke huwelijk stelt twee kwesties aan de kaak: een huwelijk voor een vastgestelde termijn met een voogd en twee getuigen, of een huwelijk voor genieting zonder voogd of getuigen. In beide gevallen is het ongeldig.
  Meningen van verschillende geleerden
  Ibn Hazm heeft gezegd: “Het tijdelijke huwelijk is niet toegestaan; dit is een vastgesteld huwelijk dat toegestaan was in de tijd van de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam), dat daarna door Allah vervangen is door middel van Zijn Boodschapper (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) tot de Dag der Opstanding.”
  Imam Shawkani heeft gezegd: “We aanbidden in overeenstemming met wat we van de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) geleerd hebben en we hebben de authenticiteit ontdekt van zijn eeuwige verbod op het tijdelijke huwelijk. Het feit dat sommige metgezellen zich hier niet bewust van waren, doet het grote aantal metgezellen dat zich er wel bewust van was en naar het verbod gehandeld hebben en het verkondigd hebben, niet teniet.”
  Qadi ‘Ayyad heeft gezegd: “De geleerden hebben consensus bereikt over het feit dat het tijdelijke huwelijk een huwelijk was voor een termijn, zonder overerving, waarvan de scheiding aan het eind van de termijn plaatsvindt zonder discussie. De consensus hierna was dat het verboden was volgens alle geleerden met uitzondering van degenen die het verwierpen. Ibn ‘Abbas stond het toe totdat hij zich bewust werd van het verbod en het toen verbood en zei: ‘Als er nu tijdelijke huwelijken plaatsvinden, zijn ze ongeldig, ongeacht of het geconsumeerd is of niet.’”
  Imam al-Nawawi heeft gezegd: “De waarheid van deze kwestie is dat het toegestaan was en verboden werd op twee gelegenheden. Het was toegestaan voor Khaybar en daarna verboden en toen toegestaan op de dag van bevrijding, de dag van Awtas, en drie dagen na de gebeurtenis voor altijd verboden.”
  Imam Bayhaqi heeft gezegd: “Aan imam Ja’far bin Mohammed werd iets gevraagd over het tijdelijke huwelijk en hij zei: ‘Het is overspel.’”

  ——————————-
  Mut’a huwelijk binnen het Sjiisme.

  Bewering over Mut’a in de Qur’aan weerlegd:does the quran allow shia mutah(temperory) marrage ? - YouTube
  Documentaire over Mut’a.
  Deel 1: 1-4 The Scandal of Muta (temporary marriage) in Shiism
  Deel 2: 2-4 The Scandal of Muta (temporary marriage) in Shiism
  Deel 3: 3-4 The Scandal of Muta (temporary marriage) in Shiism
  Deel 4: 4-4 The Scandal of Muta (temporary marriage) in Shiism

  Het boek ‘al-Muqni’ van de grote Shia geleerde al-Qummi over Mut’a:
  http://theshia.files.wordpress.com/2...g?w=800&h=2498

  “… Hij zal geen woord met haar spreken, behalve dat Allah een beloning voor hem opneemt. En hij strekt geen arm naar de vrouw toe, behalve dat Allah een beloning voor hem opneemt. Wanneer hij gemeenschap met de vrouw heeft, zal Allah al zijn zonden hierdoor vergeven. En wanneer hij een bad [na de daad] neemt, zal Allah zijn zonden gelijk aan de hoeveelheid water dat zijn haar passeerde vergeven.”

  Volgende quote:
  De Profeet (ASWS) zei: “Jibreel ontmoette mij en zei: ‘O Muhammad, Allah zegt: ‘Ik heb de vrouwen die Mut’a praktiseren voor hun zonden vergeven.’”
  Het boek Mustadrak al-Wasail:

  http://theshia.files.wordpress.com/2008/10/mutah1.jpg

  Van Saleem bin ‘Aqabah dat zijn vader zei: ‘Ik vroeg Imaam al-baqir (AS) of er een beloning is voor degene die Mut’a doet.
  De Imaam zei: “Ja, wanneer het gepraktiseerd wordt om het welbehagen van Allah te zoeken en om tegenstrijdig te zijn aan fulaan [‘Umar bin Khattaab].
  En hij zal niet tegen haar [de vrouw] spreken behalve dat Allah een beloning voor hem opneemt. En wanneer hij dichtbij haar is, vergeeft Allah zijn zonden. En wanneer hij een bad neemt, zal Allah zijn zonden gelijk aan de hoeveelheid water die zijn haar passeerde vergeven.
  Ik zei: “Gelijk aan het haar op hun lichaam?”
  De Imaam antwoordde: “Ja, gelijk aan de hoeveelheid haar.”
  Hij zei [ook]: “Inderdaad, Allah de Machtige en Majestueuze heeft bedwelmende drank voor ons Shia verboden en heeft daarvoor in de plaats Mut’a toegestaan.”

  Van Baqir die zei: de Profeet (ASWS) zei:
  “Toen ik naar de hemel werd genomen tijdens de Israa, ontmoette Jibreel mij en zei: O Mohammed, de Machtigste en Majestueuze zei: ‘Ik heb alle vrouwen die Mut’a praktiseren vergeven.”

  Mutah (Kort huwlijks contract) | Sjiieten.nl

 9. #29
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de laatste der Boodschappers, Mohammed

  E
  r wordt vaak beweerd dat de overtuiging van de Sjiieten niet zo veel verschilt van die van Ahl us-Soennah wal Djamaa'ah en dat Ahloe as-Soennah uit haat en nijd de Sjiieten zwart proberen te maken en roddels en leugens over hen verspreiden. Maar dankzij de zendingsdrift en de ontwikkelingen op het gebied van Sjiietisch drukwerk, is het een stuk makkelijker geworden voor ons om prominente boeken van de Shi3ah te bemachtigen. Dit biedt ons een uitgelezen kans hun valse doctrines uit de doeken te doen uitgaande van hun eigen boeken waar zij geen afstand van durven te nemen.

  En natuurlijk zijn wij de beroerdste niet als de Sjiieten afstand willen nemen van de door hun geleerden gedane uitspraken, maar dan moeten zij wel openlijk deze boeken verwerpen en de schrijvers ervan veroordelen. In afwachting hiervan zullen wij rustig verder gaan met het ontsluieren van hun ware gezicht.

  De oorsprong van hun overtuiging
  De Sjiieten geven zelf te kennen dat de stichter van de Sjiietische stroming een jood was, genaamd Ibnoe Saba' en dat Ali de volgelingen van deze man heeft verbrand en afstand heeft genomen van zijn afgedwaalde ideeën.[1]

  De Sjiieten zien de soennieten als Koeffaar
  Zij zeggen: “Wij en zij (Ahl us-Soennah) hebben niet dezelfde god, noch dezelfde Profeet, noch dezelfde imam, want zij beweren dat hun Heer Degene is wiens Profeet Mohammed heette en de Kalifah daarna Aboe Bakr. Wij erkennen noch deze Heer, noch deze Profeet, want wij geloven dat de Heer die Aboe Bakr als opvolger van Zijn Profeet aanvaardt, niet onze Heer is en ook is Diens Profeet niet onze Profeet.”[2]

  Zij zeggen: “Het verwerpen van één van onze twaalf imams is net als het verwerpen van alle Profeten.”[3]

  Zij zeggen: “Wie één van onze twaalf imams verwerpt is een afgedwaalde ongelovige die in aanmerking komt voor de eeuwige Hel.”[4]

  Allah volgens de Sjiieten
  Zij zeggen: “(Het woord) ‘Ah’ is één van de Schone Namen van Allah. Wie ‘Ah’ zegt, heeft Allah opgeroepen.”[5]

  Zij zeggen: “Allah bezoekt al-Hoessayn ibnoe Ali, geeft hem een hand en gaat met hem zitten op een ligstoel.”[6]

  De Koran volgens de Sjiieten
  Zij zeggen dat de Edele Koran gewijzigd is en dat de echte Koran in het bezit is van hun verwachte Mahdi. [7]

  Zij zeggen dat het zinsdeel “Aal Mohammed wa Aal Ali” uit de Koran is geschrapt”[8]

  Zij zeggen: “Er bestaat een Soerah met de naam ‘al-Wilaayah’ die als volgt begint: ,,O jullie die geloven, gelooft in de beide lichten…” En het is Othmaan ibnoe Affaan die deze Soerah heeft doen vervallen.”[9]

  Zij zeggen: “Leert jullie vrouwen Soerat Yoesoef niet en leest het niet aan hen voor, want deze Soerah staat vol van fitan (zaken die tot wanorde en anarchie leiden).”[10]

  De Profeet volgens de Sjiieten

  Zij zeggen dat Ali dapperder is dan de Profeet (vrede zij met hem) en dat de Profeet (vrede zij met hem) dapperheid niet in zich heeft.”[11]

  Zij zeggen: “De Profeet (vrede zij met hem) gaf altijd, voor het slapengaan, Fatimah een kus tussen haar borsten.”[12]

  Al-Hassan, de kleinzoon van de Profeet, volgens de Sjiieten
  Zij zeggen: “Al-Hassan ibnoe Ali is degene die de gelovigen schande heeft aangedaan door de eed van loyaliteit af te leggen aan Moe3aawiyyah.”[13]

  De vrouwen van de Profeet volgens de Sjiieten
  Zij zeggen: “Aa’ishah is na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) ongelovig geworden evenals een groot aantal van de metgezellen.”[14]

  Zij zeggen: “Aa’ishah heeft ontucht gepleegd.”[15]

  Zij zeggen: “Aa’ishah en Hafsah wilden samen de Profeet (vrede zij met hem) gif te drinken geven.”[16]

  De metgezellen volgens de Sjiieten

  Zij zeggen: “Alle metgezellen, uitgezonderd drie, zijn na de dood van de Profeet (vrede zij met hem) ongelovigen geworden, waaronder Aboe Bakr, Omar, Othmaan, Khaalid ibnoel Walied, Moe3aawiyyah en al-Moeghirah ibnoe Shoebah.”[17]

  Zij zeggen: “Tot onze overtuiging behoort het zich distantiëren van de vier afgoden; Aboe Bakr, Omar, Othmaan en Moe3aawiyyah. Ook behoort het tot onze overtuiging zich te distantiëren van de vier vrouwen; Aa’ishah, Hafsah, Hind en Oem ul-Hakam en iedereen die hen volgt. Ook moeten wij geloven dat deze personen de meest slechte schepsels van Allah op aarde zijn en dat het geloven in Allah, Zijn profeet en Zijn Imams niet mogelijk is zonder afstand te nemen van hun vijanden.”[18]

  Zij zeggen: “Aboe Bakr en Omar zijn ongelovigen en degene die hen liefheeft is ook een ongelovige.”[19]

  Zij zeggen: “De reden waarom de Profeet (vrede zij met hem) Aboe Bakr koos als reisgezel voor zijn emigratietocht is omdat hij bang was dat als Aboe Bakr achter zou blijven, hij de ongelovigen van Qoeraysh naar de Profeet (vrede zij met hem) zou leiden.”[20]

  Zij zeggen: “Wanneer onze Mahdi komt, zal hij Aboe Bakr en Omar weer tot leven brengen, kruisigen en verbranden. Ook zal hij Aa’ishah tot leven brengen en haar straffen.”[21]

  Het overdrijven in het prijzen van Ali
  Zij zeggen: “Allah heeft de Boodschapper (vrede zij met hem) tijdens de nacht van Miraadj toegesproken met de stem en de taal van Ali ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn).”[1]

  Zij zeggen: “Ali ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn) is degene die de mensen over het Paradijs en de Hel zal verdelen, zo zal hij de inwoners van het Paradijs, het Paradijs doen binnentreden en de inwoners van de Hel, de Hel doen binnentreden.” [2]

  Zij zeggen: “Allah zal degene die Ali heeft gehoorzaamd het Paradijs doen binnentreden, ook al heeft hij Allah niet gehoorzaamd. En Allah zal degene die Ali ongehoorzaam is geweest de hel doen binnentreden, ook al heeft hij Allah gehoorzaamt.”[3]

  Zij zeggen: “Allah heeft geen profeet gestuurd, of Hij heeft hem uitgenodigd bereidwillig of gedwongen te geloven in al-Wilaayiah (gezag) van Ali (moge Allah tevreden met hem zijn).”[4]

  Zij zeggen: “Ali zal het Paradijs eerder betreden dan de Profeet (vrede zij met hem).”[5]

  Zij zeggen: “De donder is een zaak van jullie vriend.” Als er gevraagd wordt: “Wie wordt er bedoeld met onze vriend?” Dan antwoordden zij: “De leider der gelovigen Ali ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn).”[6]

  Zij zeggen: “Eenieder die Ali ongehoorzaam is, is een ongelovige en wie iemand boven Ali plaatst, treedt daarmee buiten het geloof.”[7]

  Het plaatsen van hun Imams boven de profeten

  Zij zeggen: “Onze twaalf imams zijn beter dan alle profeten en boodschappers (vrede zij met hen).”[8]

  Zij zeggen: “De imams van Shi3ah hebben kennis van het verleden en de toekomst en niets ontgaat hen en zij gaan enkel en alleen dood als zij dat willen.”[9]

  Zij zeggen: “Er doen zich tussen ons en Allah zaken voor die niet weggelegd zijn voor vooraanstaande engelen en gezonden profeten.”[10]

  Zij zeggen dat Allah, Zijn engelen, de profeten en de gelovigen het graf van de leider der gelovigen Ali ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn) bezoeken.”[11]

  Zij zeggen: “Het lichaam van onze Mahdi is een joods lichaam.”[12]

  Hun zogenaamde Mehdi
  Zij zeggen: ,,onze Mehdi zal de heilige moskeeën in Mekkah en Medinah verwoesten, hij zal naar de wet van Aali David oordelen, Allah in het Hebreeuws toespreken en zal een derde van de wereldbevolking doden.” [13]

  Zij zeggen: ,,onze Mehdi zal terug komen om wraak te nemen op onze moslim vijanden en zal vrede sluiten met de Joden en de christenen.” [14]

  Het aanbidden van graven


  Zij zeggen: ,,Het bezoeken van het graf van al-Hoessain Ibnoe Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) is beter dan het verrichten van de bedevaart naar het heilige huis van Allah.” Het is zelfs zo dat de bezoekers van het graf van al-Hoessain allemaal rein zijn, terwijl onder de bedevaarders naar Mekka zich bastaardkinderen bevinden.” [15]

  Zij zeggen: ,,Karbalaa is de meest heilige islamitische plek die er is, het is zelfs heiliger dan Mekkah, Medinah en Bait al-Maqdes.” [16]

  Zij zeggen: ,,Het eten van de aarde van het graf van al-Hoessain is een genezing voor alle ziektes.” [17]

  De haat die zij hebben jegens de inwoners van Mekkah en Medinah

  Zij zeggen: ,,de inwoners van Mekkah begaan openlijk Kufr (ongeloof) en de inwoners van al-Madinah zijn zeventig keer erger dan de inwoners van Mekkah.” [18]

  Hun geloof is Taqiah[19]
  Zij zeggen: ,,degene die ons geloof geheim houdt, zal door Allah geëerd worden en degene die ons geloof bekendmaakt, zal door Allah vernederd worden.” [20]

  Zij zeggen: ,,Hij heeft geen geloof, degene die geen Taqiah heeft.” [21]

  Zij zeggen: ,,Alle mensen zijn bastaards, behalve ash-Shi3ah.” [22]

  [1] Firaaq ush-shie3ah van Nobochtie, blz. 22; Ikhtiaar Macrifat ur-Ridjaal van Toesi, blz. 107.
  [2] Al-Anwaar An-Noe3maaniyyah van Nicmatullah al-Djazaa’iri, boekdeel 2, blz 278.
  [3] Manhadj an-Nadjaat van al-Faidh al Kashaanie blz. 48.
  [4] Haq ul-Yaqeen van cAbdullah Shibr, boekdeel 2, blz. 189.
  [5] Moestadrak al-Wasaa’il van an-Noeri at-Taboersie, boekdeel 2, blz. 148.
  [6] Sahiefat ul-Abraar van Mirza Mohammed at-Taqiyy, boekdeel 2, blz. 140.
  [7] Hier volgen de namen van een aantal grote Sjiietische geleerden die menen dat de Koran gewijzigd is:
  * Ali ibnoe Ibraahiem al-Qoemmie
  * Ni3matullah al-Djazaa’iri
  * Al-Faidh al Kashaanie
  * Ahmed at-Taboersie
  * Mohammed Baaqir al-Madjelisi
  * Al Moefied
  * Adnaan al-Bahraani
  * An-Noeri at-Taboersie
  * Habiebullah al-Khoe’ie
  * Mohammed ibnoe Yacqoeb al-Kolienie
  * Mohammed al-Ayaashi
  [8] Manhadj al-Baraacah van Habiebullah al-Khoe’ie, boekdeel 2, blz. 216.
  [9] Fasl ul-Khitaab fi Tahriefi Kitaab Rabb il-Arbaab van An-Noeri at-Taboersie, blz. 18.
  [10] Al-Foeroe min al-Kaafie van Al-Kolienie, boekdeel 5, blz. 516.
  [11] Al-Anwaar An-Noe3maaniyyah van Ni3matullah al-Djazaa’iri, boekdeel 1, blz. 17.
  [12] Bihaar ul-Anwaar van al-Madjelisi boekdeel 43 blz 78.
  [13] Ridjaal Al-Koshi van al-Koshi, blz. 103.
  [14] Ash-Shihaab ath-Thaaqib van Yoesoef al-Bahraani, blz. 236.
  [15]As-Siraat ul-Moestaqiem van Zain ud-Dien an-Nabaati al-Bayaadhi, boekdeel 3, blz. 165.
  [16]As-Siraat ul-Moestaqiem van Zain ud-Dien an-Nabaati al-Bayaadhi, boekdeel 3, blz. 168.
  [17] Ar-Rawdah min al-Kaafi van Al-Kolienie, boekdeel 8, blz. 245.
  [18] Haq al-Yaqeen van Al-Madjelisi blz 519.
  [19] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 69 blz 137-138.
  [20] Tafsier al-Borhaan van Haashim Al-Bahraani.
  [21] Ar-Radj3ah van Ahmed al-Ahsaa’ie blz 116, 161.

  [1] Kashf al-Yaqeen fi fadaa’ili Amieril-moe’minien, Hassan Ibnoe Yoessef al-Mottahar al-Hillie, blz. 229.
  [2] Basaa’ir ad-Dardjaat, As-Saffaar, boekdeel 8, blz 235.
  [3] Kashf al-Yaqeen fi fadaa’ili Amieril-moe’minien, Hassan Ibnoe Yoessef al-Mottahar al-Hillie, blz 8.
  [4] Al-Asraar al-alawyah, Mohammed al-Mascoedi, blz. 190.
  [5] Illal ash-Sharaa’i, Ibn Babaweeh al-Qommie, blz. 205.
  [6] Al-Ikhtissas, Al-Moefied, blz 327.
  [7] Bishaarat al-Moestaffah, Shi3at al-Mortadhah, boekdeel 2, blz. 79.
  [8] Al-Anwaar An-No3maaniyyah van Ni3mat-Ullah al-Djazaa’iri, boekdeel 3, blz. 308.
  [9] Oessoel al-Kaafi, al-Koleenie, boekdeel 1, blz. 258 en 260.
  [10] Tahrier al-Wasielah, al-Khomaynie, blz. 94.
  [11] Al-Foeroe min al-Kaafie, Al-Koleenie, boekdeel 4, blz. 580.
  [12] Al-Imaam al-Mahdi, Mohammed al-Qazwinie, blz. 53.
  [13] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 52 blz 338, Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 1 blz 397.
  [14] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 52 blz 376.
  [15] Bihaar al-Anwaar van Al-Madjelisi boekdeel 98 blz 85.
  [16] Masaabih al-Djinaan van 3abbas al-Kashaanie blz 360.
  [17] Al-Mazzaar van al-Mofied blz 125.
  [18] Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 2 blz 410.
  [19] Taqiah staat voor het achterhouden van de waarheid.
  [20] Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 2 blz 222.
  [21] Oessoel al-Kaafi van al-Koleenie boekdeel 2 blz 217.
  [22] Ar-Rawdah Mina al-Kaafi van Al-Koleenie boekdeel 8 blz 285.

 10. #30
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  De Shi’ieten plaatsen hun Iemaams boven de Boodschapper.

  Geschreven door Shaych Moehibboedien Al-Khatieb.

  ...Terwijl de Shi’ieten beweren dat hun Twaalf Iemaams bovenmenselijke krachten van kennis bezitten die het rijk van het ongeziene omvat, ontkennen zij hetgeen waar Allaah de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) kennis van heeft gegeven van de onwaarneembare dingen, dingen zoals de schepping van de hemelen en de aarde, en de beschrijving van Paradijs en het Hellevuur.

  Deze godslastering stond vermeld in het tijdschrift ‘Risalatoel-Islaam’ (De Boodschap van Islaam), uitgegeven door ‘Daaroet-Taqrieb’. In een artikel, in de vierde uitgave van het tijdschrift jaargang vier op blz. 368, geschreven door het hoofd van het Hoge Shia Gerechtshof in Libanon –welke zij als één van hun grote hedendaagse geleerden rekenen- getiteld ‘Min Ijtihaadie Shia Al-Iemaamia’ (Enkele onafhankelijke Shi’ietische Oordelen), hij citeerde hier van hun moejtahied geleerde- Mohammed Hassan Al-Ishtiyanie, dat deze in zijn boek (Bahr al-Fawaa`id) 1/267 zegt:
  “Als de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) een kennis gaf betreffende de goddelijke wetgevingen zoals: over hetgeen de kleine reiniging ongeldig maakt, of de regelgevingen die te maken hebben met menstruatie en postnatale bloedingen, dan is het noodzakelijk om hem te geloven, en de toepassing van deze regelgevingen zijn verplicht voor ons. Maar als de Profeet een uitspraak deed betreffende het Ongeziene, bijvoorbeeld over de schepping van de hemelen en de aarde, of de maagden van het Paradijs en zijn paleizen, dan is het niet verplicht noch bindend voor iemand, zelfs als het met zekerheid bekend is dat de uitspraak van de Profeet gekomen is.”

  Hoe vreemd is het, dat zij valselijk de kennis van het Ongeziene aan hun iemaams toeschrijven, en dat zij zich vasthouden aan die valsheid ondanks dat zij geen enkel bewijs hebben om de correctheid hiervan tot stand te brengen. Tegelijkertijd beschouwen zij het niet verplicht voor zichzelf om de openbaringen betreffende het Ongeziene te accepteren welke in de Verzen van de Qor’aan en de authentieke overleveringen vermeld staan en daarmee afdoende bewezen zijn. Voeg hierbij toe dat alles waarvan het geverifieerd is dat het van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) komt niets anders is behalve openbaring dat hem geopenbaard is; en voorzeker, de Profeet spreekt niet vanuit zijn eigen begeerten.

  Degene die een vergelijking maakt tussen hetgeen wat de Shi’ieten aan hun iemaams toeschrijven en hetgeen wat authentiek wordt toegeschreven aan de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) betreffende aangelegenheden van het Ongeziene, komt tot de conclusie dat hetgeen wat geverifieerd kan worden van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) betreffende het Ongeziene, zoals die vermeld staan in de Qor’aan en de authentieke gezaghebbende overleveringen, niet eens een fractie uitmaken van de grote menigte aan vervalste overleveringen betreffende kennis van het Ongeziene welke worden toegeschreven aan de Twaalf Iemaams. En dit ondanks het onbetwistbare feit dat Goddelijke Openbaring volledig is opgehouden met het overlijden van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem).

  Wat degenen betreft die deze kennis van het Ongeziene toeschrijven aan de twaalf iemaams, daarvoor is het voldoende om te zeggen dat zij welbekend zijn bij de Soennietische hadiethgeleerden (die van Djarh wa T’adiel) als zijnde leugenaars, en vervalsers van hadiethliteratuur. Desondanks zijn de Shi’ietische volgers van deze overleveraars hier onverschillig over, en accepteren blindelings de beschrijvingen van het Ongeziene die aan hun iemaams worden toegeschreven. Terwijl het tijdschrift (Risaalatoel-Islaam), hetgeen een uitgave van Daar at-Taqrieb is, en de rechter in hun Hoge Gerechtshof in Libanon en hun moedjtahid-geleerde Mohammed Hasan al-Ishtiyaanie met genoegen applaudisseren voor de bewering dat het accepteren van hetgeen wat authentiek wordt toegeschreven aan de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) met betrekking tot het Ongeziene niet bindend voor hen is. In werkelijkheid willen zij het gebied van de missie van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) beperken tot aangelegenheden van een secundaire juridische aard, zoals de zaken die de kleine reiniging ongeldig maken, of de regelgevingen die te maken hebben met menstruatie en postnatale bloedingen en andere, zoals vermeld wordt door Al-Ishtiyanie (zie citaat hierboven).

  Terwijl zij de status van hun iemaams, betreffende de kennis van het Ongeziene, verheffen boven dat van de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) (ondanks dat hij het was die de openbaring kreeg, en hun iemaams dit niet voor zichzelf claimden), zien wij niet hoe er na zulke godslastering ooit nog enige verzoening tussen ons en hen kan ontstaan!

  Arabische bron: ‘Al-Khoetoet Al-‘Ariedah’ blz: 29-31.\

Similar Threads

 1. Het up-topic
  By Amazigh in forum Onzin voor je leven!
  Replies: 241
  Last Post: 11-08-2013, 01:07
 2. ~~--* De du'aa topic*--~~
  By _Noor_ in forum De wereld van de Marokkaanse vrouw
  Replies: 8
  Last Post: 21-04-2011, 02:32
 3. Dit is de 6.600'ste topic.
  By _Noor_ in forum Onzin voor je leven!
  Replies: 5
  Last Post: 08-12-2010, 01:43
 4. Topic´s
  By eker3ie in forum Onzin voor je leven!
  Replies: 4
  Last Post: 15-06-2010, 08:22

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Tags for this Thread

Bladwijzers

Bladwijzers

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •