Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 46

Thread: 132 Dua.

 1. #1
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default 132 Dua.

  Ik zal hier incha'Allah 132 dua plaatsen voor verschillende zaken. Dus hou deze topic in de gaten :).


  Bismi Allah Arrahman Arrahim,

  Voorzeker, alle lof is voor Allah. We prijzen Hem en zoeken Zijn hulp. We zoeken Zijn vergiffenis en we zoeken onze toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onze eigen zielen en voor de slechtheid van onze daden. Ieder die Hij leidt, zal nooit dwalen, en ieder die hij laat dwalen, zal nooit leiding vinden. Ik getuig dat er geen God is dan Allah, de Enige. Hij heeft geen partner, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Zijn boodschapper is. Moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn, over zijn familieleden, zijn metgezellen en over degenen die hem volgen in vroomheid tot de Dag des Oordeels.

  Dit boek is een verkorte uitgave van mijn eerdere werk met de titel, "Ad-dhikr wad-doe'a wal-'ieIaadj bier-roeqyaa mienal-Kietaabie was-soennah". Teneinde het klein en makkelijk dragend te maken, heb ik alleen gekozen voor het gedeelte van smeekbeden voor deze verkorting.

  Om dit te bereiken heb ik alleen gebruik gemaakt van de inhoud van de overleveringen en heb genoegen genomen om alleen één of twee bronen (overleveraars) te vermelden.

  Eenieder die meer zou willen weten over de metgezellen of een uitgebreide onderzoek van keten, zou ik moeten verwijzen naar het originele werk hierboven vermeld.

  Ik vraag Allah de Glorierijke, de Almachtige, bij Zijn schone namen en Zijn Verheven Eigenschappen dit werk te aanvaarden en alleen voor Zijn Edele Gezicht te laten zijn. Ik vraag Hem om mij zijn voordelen tijdens mijn levensduur en na mijn dood. Moge degenen die het lezen, degenen die het drukken, of enige rol hebben in de verspreiding, er ook voordeel van hebben. Voorzeker Hij, glorie is aan Hem, is in staat om alles te doen. Moge de vrede en zegeningen van Allah over onze profeet Moh'ammed zijn, over zijn familieleden, metgezellen en eenieder die hen volgt in vroomheid tot de Dag des Oordeels.

  Sa'id ibn 'Ali ibn Wahaf Al-Qah'tani

  Safar, 1409 H
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 2. #2
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Dua bij het ontwaken uit de slaap

  #
  1. Alle lof behoort toe aan Allah die ons tot leven brengt nadat Hij ons heeft doen sterven en tot Hem is de terugkeer. Aboe Daawoed 4/264, Ahmad 2/389, Zie ook Sah'ih' Al-Djaami' 5/176


  "الْحَمْـدُ لِلّهِ الَّذِي أَحْـيَانَا بَعْـدَ مَا أَمَاتَـنَا وَإليْهِ النُّـشُور."

  "Alh'amdoe liellaahie lladhie ah'yaana ba'ada maa amaatana wa ilayhie nnoeshoeer".


  # 2. Er is geen god dan Allah, de Enige, Die geen andere goden naast Zich heeft, tot Hem behoort de koningkrijk, en alle lof behoort Hem toe, en Hij heeft macht over alle zaken. Geprezen is Allah, alle lof behoort aan Allah, er is geen God buiten Allah en Allah is Groot. Er is geen macht en geen kracht behalve door Allah's verlof, de Verhevene, de Machtige. Mijn Heer, vergeef me. Al-Boekhaarie, uit Al-'Asqalaanie, Fath' Al-Baarie 11/113, Moesliem 4/2083.

  "لاَ إلَهَ إلاّ اللّهُ وَحْـدَهُ لاَ شَـريكَ لَهُ، لَهُ المُلـكُ ولَهُ الحَمـدُ، وهُوَ عَلى كًلّ شَيءٍ قَدير، سُـبْحَانَ اللهِ، والحَمْـدُ لله ، ولاَ إلَهَ إلاّ اللهُ واللهُ أكبَر، وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوّة إلاّ باللّهِ العَليّ العَظيم, رَبِّ اغْفرْ


  "La ielaaha iella llaahoe wah'dahoe laa sharieka lahoe, lahoe lmoelkoe wa lahoe lhamdoe, wa Hoewa 'ala koellie shay-ien Qadier. Soebh'ana llaahie, walh'amdoe liellaahie, wa laa ielaaha iella llaahoe wa llaahoe Akbar, wa la h'awla wa laa Qoewwata iella biellaahie l'alieyyie la'dhziem, Rabbie ghfierlie".

  # 3. Alle lof behoort toe aan Allah, die kracht gaf aan mijn lichaam, mijn ziel naar mij terugbracht en mij toestond Hem te gedenken. "Eenieder die dit zegt zal worden vergeven en als hij Allah smeekt, zal zijn gebed worden verhoord; als hij de rituele wassing doet en bidt, zal zijn gebed worden aanvaard." (Al-Boekhaarie, uit Al-'Asqalaanie, Fath' Al-Baarie 3/39, tussen anderen. De bewoordingen zijn van Ibn Maadjah 2/335).

  "الْحَمْدُ للهِ الّذِي عَافَاني في جَسَدي وَرَدّ عَليَّ رُوحِي وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِه."


  "Alh'amdoe liellaahie lladhie 'aafaanie fie djasadie, wa radda 'alayya roeh'ie, wa adhina lie bidhiekrieh".

  # 4. "Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor bezitters van begrip. Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde, (zeggend:) "Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij U, bescherm ons dus tegen de bestraffing van de Hel. Onze Heer, voorwaar, U bent degene die iemand de Hel binnenleidt, U heeft hem dan waarlijk vernederd. En voor de onrechtvaardigen zullen er geen helpers zijn. Onze Heer, voorwaar, wij hebben een oproeper gehoord die oproept tot geloof: 'Gelooft in jullie Heer,' dus geloven wij. Onze Heer, vergeef ons onze zonden en wis onze fouten uit en neem ons leven met (dat van) de vromen. Onze Heer, schenk ons wat U aan Uw Boodschappers beloofd hebt en verneder ons niet op de Dag der Opstanding. Voorwaar, U verbreekt de belofte niet." En hun Heer heeft hun (smeekbede) verhoord (zeggend:) "Voorwaar, Ik doe het werk van de werkenden van jullie niet verloren gaan, of het nu man of vrouw is, jullie komen uit elkaar voort. Zij die uitgeweken zijn en uit hun huizen verdreven werden, en die leden op Mijn Weg, en zij (die) doodden en gedood werden: Ik zal hun fouten zeker uitwissen en hen in de Tuinen (het Paradijs) binnenleiden, waaronder door de rivieren stromen, als een beloning van bij Allah. En Allah, bij Hem is de goede beloning." Laat je niet verleiden door het (genietend) rondgaan van degenen die ongelovig zijn in het land. (Het zijn slechts) kleine genietingen, en vervolgens is hun verblijfplaats de Hel, dat is de slechtste verblijfplaats. Maar degenen die hun Heer vrezen, voor hen zijn er de Tuinen (het Paradijs) waaronder door de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden, een ontvangst van Allah. En dat wat van Allah komt is beter voor de vromen. En voorwaar, er zijn er onder de Lieden van de Schrift die zeker in Allah geloven en in wat aan jullie geopenbaard is en in wat aan hen geopenbaard is, terwijl zij nederig tegenover Allah zijn, zij ruilen de verzen van Allah niet in voor een geringe prijs: zij zijn degenen voor wie hun beloning bij hun Heer is. Voorwaar, Allah is snel met de afrekening. O jullie die geloven, weest geduldig, en weest standvastig, sluit de rijen en vreest Allah. Hopelijk zullen jullie welslagen." Soerat Aal-iemraan aya 190-200 ; Al-Boekhaarie, uit Al-'Asqalaanie, Fath' Al-Baari 8/237, Moesliem 1/530.


  Ienna fie khalqi ssamaawaatie wa l-ardie wakhtilaafie llaylie wa nnahaarie la-aayaatien lie-oeli l-albaab. Alladhiena yadhkoeroena llaaha qieyaaman wa qoe'oodan wa 'ala djoenoebiehiem wa yatafakkaroena fie khalqie ssamaawaatie wa l-ardie Rabbanaa ma khalaqta haadha baatielan soebh'aanaka faqiena 'adhaaba nnaar. Rabbana innaka men toedkhielie nnaara faqad akhzaytah wa maa lidhzaliemiena mien ******. Rabbana iennana sami'na moenaa-din yoenaadie liel iemaanie an aaminoe bierabbikoem fa-aamanna, Rabbana faghfier lanaa dhoenoebana wa kaffier 'anna sayyie-aatiena wa tawaffanaa ma'a l-abraar. Rabbana wa aatiena maa wa'adtana 'ala roesoelieka wa laa toekhziena yawma lqieyaamah, innaka la toekhlifoe lmie'aad. Fastadjaaba lahoem rabboehoem annie laa odiee'oe 'amala 'aamielien mienkoem mien dhakarien aw oentha, ba'doekoem mien ba'd, fal-ladhiena haadjaroe wa oekhridjoe mien dieyaariehiem wa oedhoe fie sabieelie wa qaataloe wa qoetieloe la oekaffieranna 'anhoem sayyie-aatiehiem wa la odkhielannahoem djannaatien tadjrie mien tah'tieha l-anhaaroe thawaaban mien 'iendie llaah, wallahoe 'iendahoe hoesnoe tthawaab. Laa yaghoerrannaka taqalloeboe lladhiena kafaroe fie lbielaad. Mataa'oen qalieloen thoemma mae-waahoem djahannamoe, wa bie-sa lmiehaad. Laakinie lladhiena ttaqqaw Rabbahoem lahoem djannaatien tadjrie mien tah'tieha l-anhaaroe khaaliedhiena fieha noezoelan mien iendie llaah, wa maa 'ienda llaahi khayroen liel abraar. Wa ienna mien ahlie lkietaabie leman yoe-minoe biellaahie wa maa oenziela ielaykoem wa maa oenziela ielayhiem khashie'iena liellaahie la yashtaroena bie aayatie llaahie thamanan qaliela. Oelaa-يeka lahoem adjroehoem 'ienda rabbiehiem, inna llaaha sarie'oe lh'iesaab. Yaa ayyoeha lladhiena aamanoe sbieroe wa saabieroe wa raabiethoe wattaqoe llaaha la'allakoem toeflieh'oen".
  Last edited by Tufa7e; 03-04-2011 at 01:17.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 3. #3
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Tijdens het aankleden:

  A
  lle lof behoort toe aan Allah die mij heeft gekleed met dit (kledingstuk) en het voor me heeft voorzien, hoewel ik zelf machteloos en onbekwaam was. Al-Boekhaarie, Moesliem, Aboe Daawoed, Ibn Maadjah, At-Tirmidhie. Zie ook Irwa'ul-Ghaliel 7/47..

  "الْحَمْدُ لِلّه الّذي كَسَانِي هَذَا (الثَّوب) وَ رَزَقَنِيهً مِن غير حَولٍ مِنّي و لاَ قُوَّة."


  "Alh'amdoe liellahie lladhie kassaani haadha (atthawb) wa razaqaniehoe mien ghayrie h'awlien miennie wa laa qoewwah".
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 4. #4
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Bij het aantrekken van nieuwe kleding:

  O
  h Allah, alle lof behoort aan U. U heeft mij gekleed. Ik vraag U voor zijn goedheid en de goedheid waarvoor het gemaakt is en zoek Uw bescherming voor het kwade ervan en voor het kwade waarvoor het gemaakt is. Aboe Daawoed en At-Tirmidhie. Zie ook Al-Albaanie, Mukhtasar Shamaa'il At-Tirmidhie, p.47.
  .

  "اللّهُمَّ لَكَ الحَمدُ أَنتَ كَسَوتَنِيهِ, أَسأَلُكَ من خَيره وَ خَير مَا صُنِعَ لَه, وَ أعُوذ بكَ من شَرّه وَ شَرّ مَا صُنعَ لَه."

  "Allaahoemma laka lh'amdoe anta kasawtanieehie, as-aloeka mien khayriehie wa khayrie ma sonie'a lahoe, wa a'oedhoe bieka mien sharriehie wa sharrie ma sonie'a lah".
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 5. #5
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Dua die jij voor iemand anders maakt die nieuwe kleding draagt.

  Moge Allah de Verhevene, het vervangen als het versleten is. Aboe Daawoed 4/41. Zie ook Al-Albaanie Sah'ih' Aboe Daawoed 2/760.

  "تُبلِي وَ يُخلِفُ اللهُ تَعَالى."

  "Toeblie wa yoekhliefoe llaahoe ta'ala".

  Draag nieuwe kleding, leid een prijzenswaardig leven en sterf als martelaars. Ibn Maadjah 2/1178, Al-Baghawi 12/41. Zie ook Al-Albaanie, Sah'ih' Ibn Maadjah 2/275. .
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 6. #6
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Wanneer je je uitkleed

  I
  n de Naam van Allah. [1].

  " بسم الله اللذي لاإله إلا هو."


  "Bismiellaah Allathi La ilaha illa how".
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 7. #7
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Wanneer je het toilet binnengaat:

  V
  oor het naar binnengaan: [In de Naam van Allah], O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen onreine geesten, mannelijk en vrouwelijk.

  "بٍسمِ اللهِ], اللّهُمّ إنّي أعُوذُ بكَ مِنَ الخُبْثِ وَ الْخَبَائِث]."


  "[Bismillaah] Allaahoemma iennie a'oedhoe bieka mina lkhoebthie wa lkhabaa'ieth".
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 8. #8
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Wanneer je het toilet uitkomt:

  I
  k vraag U om vergiffenis. Boekhaarie, Moesliem, Aboe Daawoed, Ibn Maadjah en At-Tirmidhie. An-Nasaa-ie, 'Amal Al-Yawm wa llaylah. Zie ook Ibn Al-Qayyiem, Zaad Al-Ma'aad, 2/387.

  "غُفرَانًك."

  "Ghoefraanak".
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 9. #9
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Voordat je wudu wilt gaan doen:

  I
  n de naam van Allah

  "بٍسْمِ الله."

  "Bismillaah".
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 10. #10
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Wanneer je klaar bent met wudu

  # 1. I
  k getuig dat er geen God is dan Allah, de Enige, Hij heeft geen deelgenoot; en ik getuig dat Mohammed zijn Dienaar en Boodschapper is. Moesliem 1/209.

  "أَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا الله وَحدَهُُ لا شَريكَ لَهُ وَ أشهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَ رَسُولُه."  "Ash-hadoe an laa ielaaha illa llaahoe wah'dahoe laa sharieka lahoe wa ash-hadoe anna Moeh'ammadan 'abdoehoe wa Rasoeloeh".  # 2. O Allah, laat mij behoren tot degenen die naar U terugkeren en laat me behoren tot de reinigers. At-Tirmidhie 1/78. Zie ook Al-Albaanie, Sah'ih' At-Tirmidhie 1/18.

  "اللَّهُمّ اجْعَلنِي مِنَ التَّوَّابينَ وَ اجعَلنِي مِنَ المُتَطَهِرِينَ."


  "Allaahoemma dj'alnie miena ttawwaabiena wadj'alnie mina lmoetathahhierien".


  # 3.Geprezen bent U, O Allah, alle lof behoort aan U, ik getuig dat er geen God is dan U. Ik vraag U om vergiffenis en ik keer mij tot U in berouw. An-Nasaa-ie, 'Amal Al-Yawm wal Lailah, p.173. Zie ook Al-Albaanie, Irwaa-oe l-Ghaliel 1/135 en 2/93.

  "سُبحَانَكَ اللّهُمَّ وَ بحَمدِكَ, أَشهَدُ أَن لاَ إلَهَ إلاّ أنت, أَستَغفِرُكَ وَ أَتُوبُ إلَيْك."


  "Soebh'aanaka Allaahoemma wa bieh'amdika, ash-hadoe an laa ielaaha iella anta, astaghfieroeka wa atoeboe ielayk".
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bladwijzers

Bladwijzers

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •