Rasoel is als man gekozen door ALLAH. Hij heeft een openbaring (gevuld met shari’ah) aan hem toegewezen. ALLAH heeft rasoel toegediend om de openbaring naar zijn volk (Qaoem) over te brengen. Terwijl nabi (profeet) als man gekozen door ALLAH. Hij heeft een openbaring (gevuld met shari’ah) aan hem toegewezen, maar ALLAH heeft nabi niet toegediend om de openbaring naar zijn volk over te brengen.

Rasoel en profeet begeleiden zich naar een openbaring samen, maar een profeet werd vaak naar de gelovige mensen door ALLAH afgevaardigd tot dat zijn rol alleen de bestaande syari’ah in werk te stellen was en bracht geen nieuwe dogma aan. Zoals de toegezonden nabi’s naar Bani Israël waren na het verlaten van nabi Moesa, hebben zij Taurat onderwezen en geen nieuwe dogma, buiten Taurat verricht.
Heb jij niet gezien (hoe het einde was van) de vooraanstaanden van de Kinderen van Israël na (het heen gaan van) Moesa? Toen zij tot een Profeet van hen zeiden:”Wijs voor ons een koning aan, dan zullen wij strijden op de Weg van ALLAH. Hij zei: “Is het mogelijk dat als jullie de strijd wordt verplicht, jullie niet zullen strijden?”Zij zeiden:”Waarom zouden wij niet op de Weg van ALLAH strijden, terwijl wij waarlijk uit onze woonplaatsen zijn verdreven en (die) van onze zonen?”En toen dan hun de strijd werd verplicht, wendden zij zich af, met uitzondering van een klein aantal van hen. En ALLAH Alwetend over de onrechtplegers. [QS 2: 246]

Rasoeloellah zei: al`oelama waratsatoel Anbiya, geen waratsatoerrasoel, (De geleerden erven Anbiya, geen rasoel) want de oelama’s rol brengt het bestaande dogma en geen nieuwe openbaring over.

Aantal Nabi en Rasoel

Toen werd Rasoeloellah het aantal van nabi en rasoel door Aboe Dzar gevraagd beantwoorde nabi 120 duizend en 313 rasoel van hen. Van dat aantal worden 25 namen in de Qoer’aan genoemd. Dat is namelijk: 1. Adam, 2. Noeh, 3. Idris, 4. Shalih, 5. Ibrahim, 6. Hoed, 7. Loeth, 8. Yoenoes, 9. Ismail, 10. Ishaq, 11. Ya’qoeb, 12. Yoesoef, 13. Ayyoeb, 14. syoe’aib, 15. Moesa, 16. Haroen, 17. Yasa’, 18.Dzoelkifli, 19. Dawoed, 20. Zakariyyah, 21. Soelaiman, 22. Ilyas, 23. Yahya, 24. Isa en 25. Mohammed .

18 De namen van de nabi’s worden in soera al-An’am verse 83-86 genoemd:
en dat was ons argument dat Wij Ibrahim tegen zijn volk gaven, Wij verheffen met graden wie Wij willen: voorwaar, jouw Heer is Alwijs, Alwetend. En Wij schonken hem Ishaq en Ya'qoeb, alien leidden Wij, en ervoor leiden wij Noeh, en van zijn nageslacht Dawoed en Soelaiman en Ayyoeb en Yoesoef en Moesa en Haroen: en zo belonen Wij de weldoeners. En Zakariyya en Yahya en 'Isa en Ilyas: alien behoorden tot de oprechten. En Isma'il en Al Yasa' en Yoenoes en Loeth: allen hebben Wij boven de wereldbewoners bevoorrecht.

Daarna worden de anderen in volgende verzen genoemd zoals in Ali Imran: 33, Al-A’raf, 65, 73, 85, Hoed: 50,61,84, Al-Anbiya: 85

Opdagen van het aarzelen in de kwestie van noeboewah en risalah

Waarom kwamen nabi en rasoel niet uit de engelen?
Nabi en rasoel kwamen uit de mensenvolk zelf, niet van andere schepselen:
en Mohammed is niet meer dan een Boodschapper, voor hem zijn de Boodschappers reeds heengegaan (*). Als hij dan zou sterven of gedood zou worden: waarom zouden jullie je dan op jullie hielen omdraaien (terugvallen in ongeloof?) En wie zich op zijn hielen zou omdraaien: het schaadt ALLAH niets. En ALLAH zal de dankbaren belonen. (QS 3: 144)

*) Dit vers refereert aan het feit dat de Profeet Mohammed in de Slag bij Oehoed gewond raakte. Sommigen van de metgezellen dachten dat hij gestorven was. Tegelijkertijd lieten Moenafiqoen, huichelaars weten dat een Profeet onsterfelijk zou zijn. Anderen verloren hierdoor de moed en vervielen bijna tot ongeloof. ALLAH laat hier weten dat Mohammed even sterfelijk is als de andere Profeten voor hem.

Alhoewel was er een aanvraag van ongelovigen ten einde hun nabi vanuit engelen. Deze omstandigheid was onmogelijk, want het zou tegenstrijdig met de functie en de taak van rasoel voor een goed voorbeeld zijn. Als zij vanuit de engelen zou komen en zij vroegen aan de mensen naar iets dan was het gemakkelijk hun boodschap af te wijzen en zij zouden tegen hen zeggen: ja natuurlijk konden zij dat doen, want zij waren de engelen, voorlopig waren wij gewone mensen, hoe deden wij zoals hen…enz

Waarom waren nabi en rasoel altijd mannen en geen vrouwen?
Nabi en rasoel kwamen niet uit de vrouwen. Het was de keus van ALLAH, er is niemand die zijn aanwijzing kon ingrijpen.

En Wij hebben (niemand) voor jou gezonden of zij waren slechts mannen aan wie Wij openbaarden. Vraagt dan de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten. (QS 21:7)

Bovendien waren de taken van nabi veel tegenstrijdig met de fitrah van de vrouwen, zoals de aanvaarden van openbaring, omgaan met de oemmah, jihaad, uitgaan van het huis, enz

Hoe konden wij ons voorspellen als er een openbaring bij de vrouwen nabi kwam maar zij waren zich uitgesteld….En volgens de hele mensengeschiedenis waren er nooit nabi van de vrouwen.

Sifatoerrasoel (het gedrag van rasoel)

1. Basyariyyatoerrasoel (mensenlijkheid)
Nabi’s waren gewone mensen, zij hadden ook normale behoefte aan iets nodig, zoals: eten, drinken, trouwen, kinderen, en andere menselijkheden.
En Wij zonden geen Boodschappers voor jou, of zij aten voedsel en zij gingen op de markten rond….(QS 25:20) En voorzeker, Wij hebben Boodschappers voor jou gezonden. En Wij maakten voor hen echtgenoten en nakomelingen….(QS 13:38) En waarom zouden jullie niet vechten op de Weg van ALLAH en (ter verdediging) van de onderdrukten van de mannen en de vrouwen en de kinderen,….(QS 5:75)

Profeten hadden helemaal geen enkele macht om de bijzonderheid van ALLAH te beheersen, zoals het weten van mysteries, beheersen van wereld, veroorzaken van profijt en verlies, zegeningen, enz. behalve wat ALLAH aan hen gegeven heeft.

Zeg: ”Ik heb geen macht om voor mijzelf iets van nut te verwerven of schade af te wenden, behalve wat ALLAH wil. En als ik het onwaarneembare kende, dan zou ik het goede vermeerderd hebben en zou het kwade mij niet hebben getroffen. Ik ben niets dan een waarschuwer en een verkondiger van verheugende tijdingen voor een gelovig volk. (QS 7:188)

De Kenner van het onwaarneembare, Hij maakt voor niemand het onwaarneembare dat bij Hem zichtbaar is. Behalve aan een Boodschapper die Hem welgevallig is, en voorwaar, dan laat Hij voor hem en achter hem wachters (Engelen) gaan. (QS 72: 26-27)

2. Ishmatoerrasoel
Rasoel was een onschuldige man (ma’shoem), beschermd van zonde en fout om het geloof te begrijpen, gehoorzamen en de openbaring van ALLAH over te brengen. Zij waren met volmaaktheid in mandaad (amanah), betrouwbaarheid, intelligentie en overhandiging geproviandeerd totdat hij altijd in paraatheid was om alle uitdagingen en taken over te winnen

3. Iltizamoerrasoel
Profeten waren altijd in verplichting met zijn boodschap. Zij deden da’wah volgens richtlijn en bevel van ALLAH SWT, ondanks om het na te leven moesten zij met hun zware innerlijke uitdagingen en hun vijanden. In dit geval waren zij het bevel van ALLAH nooit een stukje geweken of teruggegaan.

Wonder van rasoel.
ALLAH heeft hen ook met de wonderen en bijzonderheden geproviandeerd, om de waarheid over hun rasoel te bewijzen. Zoals wat ALLAH aan profeet Noeh, Ibrahim, Moesa, Isa en Mohammed SAW heeft gegeven.

Rasoel oeloel-Azmi
Van 25 rasoel’s waren er 5 personen als Oeloel-Azmi minnarroesoel genoemd, Die waren namelijk: Noeh, Ibrahim, Moesa, Isa en Mohammed SAW. Zij waren in de Qoer’aan vermeld.
En (gedenk) toen Wij met de Profeten hun verbond aangingen en met jou (O Mohammed), en met Noeh en Ibrahim en Moesa en Isa, de zoon van Maryam. En Wij gingen met hen een plechtig verbond aan. (QS 33:7)

Deze vijf roesoel oeloel azmi moeten wij altijd gedenken en hun levensmanier beleven, zonder de goede voorbeelden van andere profeten te vergeten en te verminderen.

Profeet Noeh as:
zijn dapperheid voor da’wah in de middag en de nacht zonder het verwachten een beloning van zijn volk. Zijn vrouw en kind waren als hinderpaal van zijn da’wah en ook beïnvloeden hun uitdagingen en bespottingen hem niet.
Hij zei: “Als jullie ons bespotten: voorwaar, dan zullen wij jullie later bespotten, zoals jullie ons (nu) bespotten. (QS 11:38)

Profeet Ibrahim as.
Door zijn gehoorzaamheid aan het bevel van ALLAH scheidde hij zichzelf met het geloof van zijn vader en volk af. Hij heeft ook een dialoog met zijn volk uitgevoerd om de valse god (beeld) aan te wijzen. Zijn dapperheid om de goden (beelden) van Namroed en zijn volk te vernietigen, totdat zij profeet Ibrahim in vuur wouden verbranden. (QS 21: 51-69). Maar ALLAH had hem in veiligheid gebracht.

Aldus was zijn verhuizing ook naar Mekka, braak land zonder gras.
Onze Heer! Voorwaar, ik heb mijn kinderen laten wonen in een onbegroeide vallei bij Uw gewijde huis (de Ka’bah). Onze Heer! (Ik liet hen achter) zodat zij het gebed zullen onderhouden, laat daarom de harten van de mensen tot hen neigen, en voorzie hen van vruchten. Hopelijk zullen zij dankbaar zijn. (QS 14:37)

De gereedheid van zijn vrouw en gezin was toen alleen gebleven. Zijn ernst om een offer te brengen, zijn geduldige vrouw, en gehoorzaam kind waren alleen om het bevel van ALLAH te vervullen. Subhanallah.

Profeet Moesa as.
Vele verhalen in de Qoer’aan waren tussen Moesa en Fir’aoen. Sedert was hij klein kind gericht naar een gevaar. De bereidvaardigheid van zijn moeder om hem naar Nilrivier mee te voeren was een onbegrensde opoffering.

Zijn verdediging van de onderdrukte Bani Israël verliet hij vanuit Fir’aoenpaleis naar Madyan en werd een schaaphoeder van profeet Syoe’aib gedurende 10 jaren. Daarna heeft ALLAH hem aanbevolen naar Fir’aoen terug te komen en nodigde hem uit om ALLAH te geloven. (QS 28:2-40). Moesa begon met een grote uitdaging. Want fir’aoen heeft tegen hem verzet en bestreden. Moesa lukte voor een deel van Bani Israël mee te nemen, na de magiemensen van Fir’aoen te verslaan. Moesa was met het geduld beproefd om voor een deel van Bani Israil vanuit Egypte naar Baitoel Maqdis mee te nemen en de opstand van Bani Israël tegen hem.

En (gedenkt) toen Moesa tot zijn volk zei:”O mijn volk, gedenkt de genieting van ALLAH voor jullie, toen Hij Profeten uit jullie midden voortbracht en jullie koninkrijken gaf wat aan niet een (volk) in de werelden gegeven was. O mijn volk, treedt het Heilige Land binnen dat ALLAH jullie toegewezen heeft en keer het niet jullie ruggen toe, want anders zullen jullie als verliezers terugkeren. Zij zeiden: “O Moesa, daarin is een heel sterk volk en wij zullen daarin nooit binnentreden totdat zij van daar vertrekken, en indien zij het verlaten, dan zullen wij (daar) binnentreden.” Twee mannen van degenen die (ALLAH) vreesden en aan wie ALLAH van Zijn gunsten gegeven had, zeiden:”Val hen aan via de poort en wanneer jullie dan erdoor binnengetreden zijn, dan zullen jullie waarlijk winnaars zijn. En stelt jullie vertrouwen op ALLAH, indien jullie gelovigen zijn.”

Zij zeiden:”O Moesa wij zullen daar nooit binnentreden zolang zij daarbinnen zijn. Gaat u maar en uw Heer, en vecht met u tweeën, voorwaar, wij zullen hier blijven zitten. Hij (Moesa) zei:”O mijn Heer, ik heb alleen macht over mijzelf en mijn broeder; breng een scheiding aan tussen ons en het zwaar zondige volk.” (QS 5:20-25)

Profeet Isa as.
Zijn geboorte zonder vader:
en noem in het boek (de Qoer’aan) Maryam, toen zij zich terugtrok van haar familie naar oostelijke plaats (in de tempel). En zich van hen afzonderde achter een scherm. Vervolgens zonden Wij haar Onze Geest (Djibril) en hij verscheen aan haar als een volmaakt mens. Zij zei:”Ik zoek mijn bescherming bij de Barmhartige tegen jou, als jij (ALLAH) vreest.” Hij zei:”Voorwaar, ik ben slechts een gezant van jouw Heer, om jou een reine jongen te schenken.”Zij zei:”Hoe kan ik een jongen krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt, ik ben geen onzedelijke vrouw. Hij zei:”Zo is het, jouw Heer heeft gezegd:”Het is makkelijk voor Mij. En (Wij scheppen hem) opdat Wij hem tot een teken voor de mensen maken en als Barmhartigheid van Ons. En het is een vastgestelde zaak.”En zo droeg zij hem en trok zich met hem terug op een verre plek. (QS 19: 16-22)

De aanklacht van maryamsfamilie op haar.
Toen ging zij naar haar volk, hem (Isa) dragend. Zij zeiden:”O Maryam, voorzeker, jij hebt iets vreemds gedaan. O zuster van Haroen, jouw vader was geen slechte man en jouw moeder was geen onzedelijke vrouw.”(QS 19:27-28).

Zijn wonder kon hij in het wiegen van zijn moeder praten en zieke mensen genezen, dode mensen in het leven komen met verlof van ALLAH.
En (hij is) als een Boodschapper voor de Kinderen van Israël, (die zegt): “Voorwaar, ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, en ik maak voor jullie (iets) uit de klei, gelijkende op de vorm van een vogel en ik blaas erin en het zal met verlof van ALLAH een vogel zijn. En ik genees de blinden en de leprozen en ik doe de doden met het verlof van ALLAH tot leven komen. En ik vertel jullie wat jullie eten, en wat jullie in jullie huizen bewaren. Voorwaar, daarin is een Teken voor jullie als jullie gelovigen zijn. (QS 3:49)

Van de bovenstaande situatie vaardigde hij niet als een dienaar van ALLAH uit:
Het is de Masih niet te min om een dienaar van ALLAH te zijn en de (Hem) nabije Engelen (ook niet). Degene die de aanbidding van Hem te min is en arrogant zijn: hij zal hen allen bij Zich verzamelen. (QS 4:172)

Uitdaging van Yahoedvolk om hem te vermoorden:
En (wegens) hun uitspraak:”Wij hebben de masih(*) Isa, zoon van Maryam, Boodschapper van ALLAH, gedood.: maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij hem gedood hebben. Maar ALLAH heeft hem juist tot Zich opgeheven. En ALLAH is Almachtig, Alwijs. (QS 4: 157-158)

Christelijke mensen maken hem als een god, want zij vermoeden dat Isa as de eigenschappen van God heeft.

Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: “ALLAH is de Masih, zoon van Maryam.”Hoewel de Masih zei: ”O kinderen van Israel, aanbidt ALLAH, mijn Heer en jullie Heer.”Voorwaar, hij die deelgenoten aan ALLAH toekent: ALLAH heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardige zijn er geen helpers. Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: “Voorwaar, ALLAH is een derde van drie (goden).”Want er is geen god dan de Ene God (ALLAH). En indien zij niet ophouden met wat zij zeggen: dan treft zeker een pijnlijke bestraffing degenen van hen die ongelovig zijn. (QS 5: 72-73)

En (gedenk) toen ALLAH zei:”O Isa, zoon van Maryam, heb jij tegen de mensen gezegd:”Neem mij en mijn moeder tot twee goden naast ALLAH? Hij (Isa) zei:”Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U die zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het verborgene. Ik heb hun niet anders gezegd dan U mij heeft geboden te zeggen:”Dient ALLAH, mijn Heer en jullie Heer. En ik was getuige van hen zolang ik onder hen was, en toen u mij tot U opnam was U de Waker over hen en U bent Getuige van alle zaken. Indien U hen straft: voorwaar, zij zijn Uw dienaren. En indien U hen vergeeft: dan voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze.”

Allah zei:”Dit is een Dag waarop hun waarachtigheid de waarachtige zal baten; er zijn voor hen Tuinen (het Paradijs) waar onder door de rivieren stromen, zij zijn eeuwig levenden daarin. ALLAH heeft wel behaagd met hen en zij hebben wel behaagd met Hem. Dat is de geweldige overwinning. Aan ALLAH behoort het Koninkrijk van de hemelen en de aarde en wat daarin is. En Hij is Almachtig over alle zaken. (QS 5: 116-120)

Profeet Mohammed
Zijn onbegrensde geduld om zijn volk naar Tawhid aan ALLAH uit te nodigen. Uitdaging van zijn volk en zelfs van zijn oom, totdat hij van zijn wijk weggejaagd werd. Bij thaif was hij met stenen bekogeld, gekke mensen aangeklaagd, maar zijn woorden waren uit zijn monden alleen maar het verzoek aan ALLAH zodat Hij hen naar goede pad wou leiden. Enz

Aldus was hun verbetenheid van rasoel oeloel azmi om hun volk van het gevaar van koefoer te redden, zodat zij tawhid aan ALLAH hadden. Hij heeft zijn zorg en capaciteit de mensen in ALLAH te geloven gegeven, wallahoe’alam