Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 30 of 33

Thread: # 24 uur uit het leven van een Moslim [Volgens de leer van de Quraan]

 1. #21
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  # Standvastigheid

  In bijna iedere samenleving zijn er mensen die niet gelovig zijn, maar die min of meer leven volgens de waarden die Allah heeft voorgeschreven in de Koran. Als het nodig is, kunnen deze mensen zich behulpzaam opstellen, zijn ze aardig en kunnen onzelfzuchtig, genadig en rechtvaardig zijn. Maar hoeveel goede normen en waarden deze mensen ook beweren te hebben, ze zullen zeker momenten hebben waarop ze niet zo standvastig zullen zijn in hun gedrag. Iemand die bijvoorbeeld een belangrijk examen heeft, kan zich ’s ochtends verslapen omdat zijn wekker het niet meer doet. Wanneer hij wakker wordt, haast hij zich naar school en komt hij vast te zitten in het verkeer. Hij wil naar school bellen om te laten weten dat hij te laat komt, maar alle lijnen zijn bezet. Als er op dat moment een vriend naast hem zit, die hem iets vraagt, dan kan het zijn dat hij hem op een norse manier antwoordt, of dat hij gewoon slechtgehumeurd naar hem kijkt, zonder iets terug te zeggen. Deze persoon ziet zichzelf als behulpzaam en begripvol, maar in zo’n situatie kunnen we zeggen dat zijn geduld op is en dat hij zich op een onhandige manier gedraagt.


  Bij iedere situatie en onder alle omstandigheden is een gelovige vastbesloten om te handelen volgens de waarden van de Koran. Hij heeft geduld met anderen die dingen doen en zeggen die fout of onplezierig zijn. Iemand duwt hem bijvoorbeeld opzij, om als eerste de bus in te komen. Een vriend kan uit woede harde dingen tegen hem zeggen. Een onoplettende bestuurder van een passerende auto kan hem misschien helemaal onderspatten met modder terwijl hij op de stoep loopt. We kunnen hier vele voorbeelden van geven. Maar iemand die de leer van de Koran ondersteunt, zal zich realiseren dat al deze dingen op deze manier geschapen zijn omdat dat zo is bepaald en daarom zal hij zich nooit onbetamelijk, geďrriteerd of nors opstellen. Natuurlijk zal hij iedere mogelijke voorzorgsmaatregel treffen tegen dergelijke gebeurtenissen en zal hij er alles aan doen om dingen te vermijden die irritaties oproepen. Volgens de leer onderwezen in de Koran moet iemand, zelfs in geval er iets gebeurt dat iemand schade toebrengt, geduldig zijn met anderen en als het mogelijk is slecht gedrag beantwoorden met goed gedrag. In de Koran vestigt Allah onze aandacht op het feit dat, door hun geduld, gelovigen nare daden op een vriendelijke manier kunnen afwenden:

  En het goede en het kwade zijn niet gelijk: beantwoord (het kwade) met wat beter is, dan zal degene met wie je in vijandschap leefde als een oprechte vriend worden. Maar dit wordt slechts gegeven aan degenen die geduldig zijn en dit wordt slechts gegeven aan de bezitter van een geweldig geluk. (Foessilat 41:34-35)
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 2. #22
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  # Vriendelijke woorden

  Sommige mensen geven er de voorkeur aan om niet te vergeven en om als antwoord de ander nog meer te beledigen, zelfs als hun geweten hen vertelt om vergevend te zijn ten opzichte van iemand die hen kwaad heeft aangedaan, of om beleefd te zijn tegen iemand die hen onbeleefd toesprak. Volgens deze kromme manier van denken, is het nors reageren, een ander voor gek zetten met arrogante en beledigende woorden, en onbeleefd en onrespectvol antwoorden een teken van superioriteit. Uiteraard zijn deze ideeën totaal strijdig met wat er in de Koran staat. In de Koran geeft Allah ons de volgende voorbeelden van de gezegendheid van beleefde taal en van het voordeel van het gebruik daarvan voor de mens:

  Zie jij niet hoe Allah een vergelijking maakt met een goede uitspraak, die als een goede boom is, waarvan de wortel stevig staat en de takken naar de hemel reiken? Hij geeft zijn vruchten in elk seizoen, met verlof van zijn Heer. Allah maakt de vergelijkingen voor de mensen. Hopelijk zullen zij er lering uit trekken. En de vergelijking met een slechte uitspraak is als die met een slechte boom, die ontworteld op de aarde staat, en die geen stevigheid heeft. Allah versterkt (het geloof van) degenen die geloven met de standvastige uitspraak tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals; en Allah laat de onrechtplegers dwalen en Allah doet wat Hij wil. (Ibrahiem 14:24-27)


  Zoals we in dit vers zien, zal iemand die verheffende woorden spreekt en daarnaar leeft, grote schoonheid en zegeningen vinden in zowel deze wereld als in de toekomstige wereld. Aan de andere kant bewandelt iemand die goddeloze woorden spreekt en daarnaar leeft, een donkere weg die zal eindigen in het Vuur.

  Een gelovige spreekt goed en wijs tegen iedereen die hij gedurende de dag tegenkomt. Waar hij zich ook bevindt, spreekt hij over Allah’s geloof, geeft hij advies vanuit de Koran, spreekt hij woorden die Allah en het goede karakter van de Boodschapper van Allah (moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken) in herinnering brengen en spreekt hij met respect tot de mensen. Om zijn vrienden aan te moedigen prijst hij hun goede eigenschappen die in overeenstemming zijn met de leer van de Koran en de soenna, en spreekt hij op een manier die mensen helpt hun dag op een meer plezierige en levendige manier door te brengen. We kunnen dit gedrag van gelovigen vergelijken met de goede fruitboom in het bovenstaande vers.

  Maar sommige mensen houden er niet van te spreken over de goede eigenschappen van anderen, maar willen hen liever vernederen door hun fouten en tekortkomingen te benadrukken. Zoals we al naar voren brachten in de verzen uit soerah Ibrahiem, vestigt onze Heer onze aandacht hierop en vergelijkt Hij deze soort taal met een slechte boom, die geen vruchten draagt. Net zoals harde woorden een goede relatie kunnen ruďneren, kunnen ze ook een domper zijn op het enthousiasme van de andere partij en de oorzaak zijn van droefenis en spijt. Aan de andere kant, wanneer een gelovige met iemand spreekt en hem advies geeft over hoe hij moet omgaan met bepaalde tekortkomingen of fouten, dan zal hij zijn uiterste best doen om de beste woorden te kiezen. Hiermee vervult hij het volgende bevel van Allah:

  En zeg tegen Mijn dienaren dat zij wat beter is zeggen. Voorwaar, de Satan zaait verdeeldheid onder hen. Voorwaar, de satan is voor de mensen een duidelijke vijand. (al-Israa’ 17:53)

  Zoals Allah in dit vers zegt, doet Shaytan zijn best om mensen slechte dingen tegen elkaar te laten zeggen, zodat ze vijanden van elkaar worden. Wanneer er iets negatiefs gezegd is, begint Shaytan onmiddellijk met het introduceren van achterdocht om de twee partijen verder uit elkaar te drijven. Iemand die zich niet op zijn gemak voelt omdat hij op een vervelende manier is toegesproken, zal beďnvloed worden door insinuaties van Shaytan en zal op dezelfde manier op zijn tegenstander reageren. Dit zal hun vriendschap schade toebrengen of zelfs beëindigen. Maar een positieve reactie zal de mogelijkheid dat Shaytan de mensen de fout in laat gaan, afwenden. Om deze reden zullen gelovigen er alles aan doen om zo positief mogelijk op elkaar te reageren, zodat Shaytan geen gelegenheid of kans krijgt om tussenbeide te komen. Door zo’n opstelling zal hun vriendschapsband versterken. Onze Profeet, moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken, droeg gelovigen op om zich altijd goed te gedragen en om positief te spreken:

  “Benijdt elkaar niet; haat elkaar niet; wendt je niet van elkaar af; geef elkaar geen steken onder water; maar wees jezelf, o slaven van Allah, broeders”. (Moeslim)

  “Het groeten van iemand is liefdadigheid. Rechtvaardig handelen is liefdadigheid. Een goed woord is liefdadigheid”. (Boekhaari en Moeslim)

  “Er weegt niets zwaarder in de weegschalen dan een goed karakter”. (Imam Ahmad en Abu Dawoed)
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 3. #23
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  # Attent zijn

  In een maatschappij waarin de waarden van de Koran niet de overhand hebben, zijn er mensen die bot, onbeleefd, onattent en respectloos kunnen zijn. Maar gelovigen gaan dit soort gedrag zorgvuldig uit de weg; ze hebben een onberispelijk karakter, zijn beleefd, gevoelig en attent. Dit zijn ook eigenschappen van Allah’s boodschapper. In de Koran wordt ons verteld over de subtiele manier van denken van Moesa (vrede zij met hem).

  En toen hij in de richting van Madyan ging, zei hij: “Moge mijn Heer mij op de rechte weg leiden”. En toen hij het water van Madyan bereikte, vond hij daar een groep mensen die hun vee te drinken gaf. En Hij trof naast hen twee vrouwen aan die hun vee tegenhielden. Hij zei: “Wat is er met jullie aan de hand?” Zij zeiden: “Wij laten het vee pas drinken als de herders weggaan en onze vader is een zeer oude man”. Toen gaf hij hun vee voor hen te drinken. Toen trok hij zich terug in de schaduw, en zei: “Mijn Heer, ik heb behoefte aan het goede dat U tot mij neerzendt”. (al-Qasas 28:23-24)


  Omdat hij een gevoelig mens was, had Moesa (vrede zij met hem) direct door dat de vrouwen die hij ontmoette, hulp nodig hadden, en hij hielp ze zonder tijd te verspillen. Deze karaktereigenschap van Moesa wordt in de Koran geprezen en mensen van het geloof nemen haar als voorbeeld in hun dagelijkse leven. Wanneer ze iemand zien die zich in een moeilijke positie bevindt, proberen ze zonder te aarzelen alles te doen wat er in hun vermogen ligt om te helpen. Daarbij zullen ze proberen anderen op te beuren, zodat er een goede en aangename sfeer ontstaat. Ze gedragen zich onbaatzuchtig op een manier die anderen een plezier doet.

  Een attent iemand handelt op een manier waardoor mensen zich niet ongemakkelijk voelen. Iemand die deel uitmaakt van een gezin, die gemeenschappelijke zaken en terreinen schoon en netjes houdt, die ervoor zorgt dat hij niet te hard spreekt of dat hij niet naar luide muziek luistert wanneer hij weet dat hij de anderen hiermee stoort, die erop let dat degene tegen wie hij wil praten daar op dat moment ook tijd voor heeft, en die niemand stoort die haastig ergens anders mee bezig is, is een voorbeeld van attentheid waar we in het dagelijkse leven vaak mee te maken krijgen.

  Een andere belangrijke aanwijzing voor attentheid is erkennen dat anderen voorrang hebben. Voorbeelden hiervan zijn: tijdens een gesprek waar twee mensen over iets spreken waar ze beiden veel vanaf weten, laat de één de ander eerst uitspreken, of iemand die iemand anders het laatste stukje eten laat pakken. Hiernaast zijn bijvoorbeeld het opstaan in de bus voor iemand anders en iemand anders voor laten gaan in de rij voor de kassa, manieren waardoor mensen nader tot elkaar kunnen komen en een goede relatie kunnen opbouwen. Mensen die altijd attent zijn naar anderen toe, zullen goede relaties opbouwen, gebaseerd op liefde en respect. Daarbij komt dat ze plezier beleven aan het omgaan met de mensen in hun buurt en ze het fijn vinden om hen weer te zien.

  In een omgeving waarin iedereen alleen maar zijn best doet om dingen voor anderen te doen, met als doel er zelf beter van te worden, heeft ware vriendschap geen schijn van kans. Doen alsof bij het praten en in het gedrag staan het ontstaan van vriendschappen in de weg. Nutteloze praatjes en sarcasme creëren een gespannen sfeer en niemand wil zich op dergelijke plaatsen begeven waar niet aan Allah wordt gedacht.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 4. #24
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  # Gastvrijheid

  In de verzen waarin de zorg van Ibrahiem (vrede zij met hem) voor zijn gasten is beschreven, toont de Koran hoe je een gastheer moet zijn volgens de leer van de Koran:

  Heeft de geschiedenis van de geëerde gasten van Ibrahiem jou bereikt? Toen zij bij hem kwamen, zeiden zij: ‘Vrede!” Hij zei: “Vrede!”, (en hij dacht bij zichzelf:) “Onbekend volk”. Hij ging toen vlug naar zijn familie en bracht een geroosterd kalf. Hij plaatste het daarop vóór hen, en zei: “Eten jullie het niet?” (adh-Dhaariyaat 51: 24-27).


  Gelovigen die Ibrahiem’s gastvrijheid als voorbeeld nemen, zullen hun gasten vrolijk en met veel warmte onthalen en ze op hun gemak stellen door hen respect en liefde te tonen. Ze denken eraan wat hun gasten nodig hebben en geven het hen, zonder dat ze erom moeten vragen. Ook zullen ze proberen hen deze dingen te geven zonder dat ze erop moeten wachten, want het is de gewoonte van moslims, gebaseerd op het persoonlijke voorbeeld van de boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken, dat gasten het beste voedsel dat er in huis is moet worden aangeboden.

  Maar sommigen doen niet open wanneer er gasten aan de deur komen, ook al zijn het bekenden, of ze ontvangen hun gasten met tegenzin. Ze ontvangen hen uit gewoonte of uit sociale wenselijkheid. Hun gedrag verandert al naar gelang de status van hun gast; wanneer er een arm iemand op visite komt, doen ze nauwelijks moeite en maken ze zich ervan af door niets bijzonders aan te bieden. Maar als hun gasten rijk zijn en veel invloed hebben, dan halen ze (letterlijk) alles uit de kast en bieden hen het beste van het beste aan en op de best mogelijke manier.

  Als een gastheer zijn gasten kil en onverschillig ontvangt, dan stelt hij hen zeker niet op hun gemak. Dit schept een situatie die beide kanten snel willen beëindigen. Het spijt de gast dat hij gekomen is en de gastheer heeft spijt van het eten dat hij gegeven heeft en de tijd die hij ermee verspild heeft. De conclusie is dat slechts door het toepassen van de leer van de Koran en het nastreven van het nobele en gulle gedrag van de laatste boodschapper, moge Allah’s zegen en vrede met hem zijn, en door het gedrag van de goed handelende moslims, er in ons dagelijkse levens goede gesprekken, gastvrijheid, eenheid en samenwerking tussen mensen kunnen ontstaan.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 5. #25
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  # Wederzijdse vrede en respect

  Wanneer gelovigen elkaar overdag ontmoeten, dan wensen ze elkaar welgemeend het beste toe. Met andere woorden; ze wensen elkaar vrede toe. Door dit te doen vervullen ze Allah’s bevel: “En wanneer jullie met een groet begroet worden, groet dan met een betere dan deze (terug), of beantwoordt hem (op gelijke wijze)”. (an-Nisaa’, 4:86) In een ander vers adviseert Allah gelovigen de vredesgroet te geven als ze een huis binnengaan:

  Wanneer jullie dan huizen binnentreden, geeft julliezelf dan salaam, een groet van bij Allah, gezegend en goed. Zo maakt Allah jullie de Tekenen duidelijk. Hopelijk zullen jullie begrijpen. (an-Noer 24:61)

  Wanneer een gelovige zijn huis verlaat, wenst hij de buren die hij tegen komt op vriendelijke wijze een goede dag en Allah’s vrede en genade toe. Hij groet de mensen op straat, zijn vrienden op school en andere mensen op dezelfde manier. Wanneer iemand hem groet, ongeacht wie het is, neemt hij die groet aan en geeft hem er een nog betere voor in de plaats. Dit gedrag is één van de mooie dingen die door de Koran en de soenna gebracht zijn voor sociale relaties. Door een vredesgroet te brengen, wordt de kille en gespannen sfeer tussen mensen die elkaar niet kennen, weggenomen. Mensen komen nader tot elkaar en tussen hen wordt een warme sfeer gecreëerd, ook al kennen ze elkaar niet.

  In een normale samenleving echter wordt de vredesgroet meestal uit gewoonte gegeven. Sommigen groeten slechts degenen die hen van nut zijn, of van wie zij denken dat ze hen van nut kunnen zijn. Soms horen ze de groet van mensen die ze minder dan zichzelf achten niet, of doen ze of ze die niet horen, om hen zo te vernederen. Wat nog erger is, is dat zo’n gedrag in sommige kringen als normaal wordt gezien.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 6. #26
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  # Vermijden van boosheid en ruzie


  En Allah roept naar het Huis van de Vrede (Paradijs) en Hij leidt wie Hij wil naar een recht Pad. Voor degenen die het goede verrichten is er het beste en meer.
  Grauwheid noch vernedering zal hun gezichten bedekken. Zij zijn degenen die de bewoners van het Paradijs zijn, zij zijn daarin eeuwig levenden.
  (Yoenoes 10: 25-26)


  Discussies zijn voor mensen de oorzaak van ruzie, onenigheden, gevechten en conflicten. Wanneer een klein argument tussen twee vrienden uitgroeit, dan kan de woede die opkomt alle positieve gevoelens uitwissen. In vers 54 van Soerah al-Kahf vestigt Allah onze aandacht op deze negatieve eigenschap en zegt Hij dat menselijke wezens boven alles twistziek zijn. Om deze reden moeten gelovigen er alles aan doen om deze negatieve eigenschap, die hun eensgezindheid, gemeenschappelijkheid of broederschap kan afzwakken of vernietigen, uit de weg te gaan. Allah verbiedt dit soort gedrag heel duidelijk:

  En gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en twist niet onderling, waardoor jullie ontmoedigd raken en jullie kracht verdwijnt…(al-Anfaal 8:46)

  Ruzie verbreekt de kracht van de gelovigen, biedt geen oplossing voor problemen, is nergens goed voor en komt voort uit aansporing van Shaytan. Als een bewust persoon argumenten en ruzie als iets lelijks en onacceptabels ziet, dan kan het nog wel zo zijn dat zijn lagere ik hem soms naar redetwisten en conflicten duwt. Daarom is het zo dat iemand die de Koran als leidraad neemt en die altijd volgens zijn geweten te werk gaat, het nooit zal toelaten dat een conflict zich kan ontwikkelen. Ook al breekt er ruzie uit op een onoplettend moment, dan zal hij zichzelf weer tot de orde roepen. Hij zal zich Allah’s bevel in herinnering roepen, zich realiseren dat wat hij deed Allah niet tevredenstel en hij zal dit soort gedrag opgeven.

  Iemand met geloof kan gedurende de dag vele verschillende soorten mensen tegenkomen, maar zal koste wat het kost ieder argument uit de weg gaan. Terwijl hij bijvoorbeeld boodschappen doet, zal hij niet met de winkelier in discussie gaan over de prijzen, of met een buschauffeur over het feit dat de bus te laat kwam, of met een trage ambtenaar terwijl hij staat te wachten in de rij. Wanneer hij zich in een positie bevindt waarin hij niet terecht wordt behandeld, zal hij niet boos worden en een ruzie beginnen, maar zal hij zijn best doen om de situatie op te lossen door zich positief op te stellen en door zijn verstand te gebruiken. In de Koran zegt Allah dat een gelovige niet boos moet worden:

  Zij zijn het die uitgeven in voorspoed en tegenspoed, en die de woede inhouden en vergevers van de mensen zijn. En Allah houdt van de weldoeners. (Aal ‘Imraan 3:134)

  Dit was ook het advies van de boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken, toen hij door een man om advies gevraagd werd en hij slechts tegen hem zei: “Word niet boos”. (Uit: The Complete Forty Hadith, Imam an-Nawawi).

  Iemand die leeft volgens de leer van de Koran zal zijn begrip niet veranderen onder invloed van het gedrag van de persoon die tegenover hem staat. Iemand kan hem bespotten, onaardige taal gebruiken, boos worden, beledigend of zelfs agressief zijn, maar de beleefdheid, bescheidenheid, genade en aardigheid van een gelovige blijft onveranderd. Hij beledigt niet iemand die hem eerst beledigt heeft, evenmin beantwoordt hij spot met spot, of woede met woede. Hij is kalm en houdt zijn hoofd koel wanneer iemand boos is en zal zich gedragen zoals onze Profeet, moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken, adviseerde in één van zijn hadieth:

  “Vrees Allah waar je ook bent en volg een slechte daad op met een goede en dit zal hem uitwissen, en gedraag je goed tegenover de mensen”. ( Uit: Forty Hadith an-Nawawi).

  Een gelovige weet dat ieder moment en alles geschapen is om hem te testen. Daarom verkiest hij het om, in plaats van met iemand te gaan ruziën, goede woorden te gebruiken en standvastig te zijn, om zo over de woede heen te stappen die tot hem gericht is. Hij weet dat dit het gedrag is dat Allah, Wiens goedkeuring hij hoopt te winnen, tevredenstel.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 7. #27
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  # Geen egoďstische hebzucht

  Eén van de negatieve eigenschappen die er in de mens zitten, is egoďstische hebzucht, en Allah vertelt ons in de Koran dat we deze uit de weg moeten gaan:

  …….Maar mensen worden gekenmerkt door gierigheid. En indien jullie het goede doen en (Allah) vrezen, voorwaar, Allah weet ervan. (an-Nisaa’ 4:54)

  De hebzucht van sommige mensen uit zich in jaloezie, omdat anderen er materieel of spiritueel beter voor staan of iets bezitten wat zij niet hebben. Als iemand bijvoorbeeld mooier of aantrekkelijker is dan zijzelf, dan worden ze jaloers. Anderen zijn jaloers op mensen die rijk zijn, succesvol, geleerd, beschaafd, hardwerkend of die mooie huizen bezitten. Prestige, roem of positie kunnen oorzaken van jaloezie zijn. Er is echter een belangrijk aspect dat jaloerse mensen negeren, en Allah herinnert ons daar aan in de Koran:

  Of zijn zij jaloers op de mensen vanwege wat Allah hen van Zijn gunst heeft gegeven? (an-Nisaa’ 4:54)


  Onze Heer Allah is de Eigenaar van alle dingen. Hij voorziet iedereen die Hij wil, met zoveel als Hij wil. Een mens heeft er geen invloed op of hem meer of minder gegeven wordt. De Absolute Eigenaar van schoonheid, eigendom, bezittingen en superioriteit is Allah. Een gelovige is zich hiervan bewust, dus wat hij ook tegenkomt gedurende de dag wat hij niet bezit maar wel aantrekkelijk vindt, zal hem niet jaloers maken. Wanneer hij iemand ziet die rijker is of aantrekkelijker dan hijzelf, dan zal hij aan Allah denken, de enige Eigenaar van rijkdom en schoonheid. Hij weet dat Allah heeft gekozen wat Hij wil, voor wie Hij wil, de zegeningen heeft gegeven aan wie Hij wilde en dat de keuze en het besluit volledig de Zijne zijn. De gelovigen handelen op een manier die erkent dat Allah alles op de beste en meest voordelige manier geschapen heeft en dat de verschillende zegeningen in de wereld aan de mensen zijn gegeven als test; dat de ware wereld de toekomstige wereld is en dat ten overstaan van Allah waarde wordt gemeten in termen van gedrag dat Hem tevredenstel.

  Hij voelt geen hebzucht bij het delen van de dingen die hij bezit met anderen of bij de dingen die hij weggeeft. Het doet hem bijvoorbeeld niets om een geliefd bezit weg te geven of iemand anders er gebruik van te laten maken. Allah prijst dit gedrag bij gelovigen aan in de Koran:

  Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven. En wat jullie ook van iets bijdragen; voorwaar, Allah is daarover Alwetend. (Aal ‘Imraan 3:92)

  Een gelovige weet dat alle zegeningen van dit aardse leven hem slechts gegeven zijn voor een korte periode, voor zijn gebruik en als een test, hij weet dat negatieve eigenschappen zoals hebzucht en jaloezie verkeerd zijn.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 8. #28
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  # Vermijden van achterdocht en roddel

  In een onwetende samenleving hebben sommige mensen gewoonten die een vast onderdeel van hun leven zijn gaan uitmaken. Dit zijn het koesteren van achterdocht jegens anderen, rondsnuffelen om achter persoonlijke dingen van anderen te komen die hen niet aangaan, en laster: roddelen over anderen en achter hun rug om praten. Deze soorten gedrag gaan vaak hand in hand, omdat degene die iemand belastert, dit doet omdat hij al onwaardige gedachten over deze persoon heeft. Op dezelfde manier is iemand die in het leven van een ander rondsnuffelt, achterdochtig.

  In de leer van de Koran is geen plaats voor dit soort onplezierig gedrag en beveelt Allah gelovigen het uit de weg te gaan:

  O jullie die geloven, vermijdt veel van de kwade vermoedens. Voorwaar, een deel van de kwade vermoedens zijn zonden. En bespioneert elkaar niet en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Jullie zouden het zeker haten. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Barmhartig (al-Hoedjaraat 49:12)

  Allah’s verzen zijn altijd in gedachten van een gelovige die zorgvuldig het gedrag waar Hij niet van houdt, uit de weg gaat. Hij probeert geen informatie in te winnen over iemand anders vanuit een slechte intentie; hij zal niets onaangenaams zeggen, iets waarvan hij niet zeker is, of iets wat de gevoelens van een ander zou kunnen schaden. Hij zal zich niet mee laten slepen door afgunstig giswerk over een persoon waarvan hij niets weet. Zij gedachten over iemand die hij niet kent, zullen altijd positief zijn; hij zal slechts over de goede en aantrekkelijke kanten van die persoon praten. Dus, naar voorbeeld van de reacties van gelovigen op laster gericht op vrouwen, zegt Allah in de Koran dat een gelovige die niet zeker is over de waarheid aangaande iemand anders, positief over hem moet denken:

  Hadden, toen jullie het hoorden, de gelovige mannen en de gelovige vrouwen maar het goede bij zichzelf gedacht, en hadden zij maar gezegd: “Deze (beschuldiging) is duidelijke laster”. (an-Noer 24:12)

  Een gelovige probeert altijd positief te denken over zijn familie, vrienden en degenen rondom hem, door te praten over verheffende dingen en anderen ertoe aan te sporen hetzelfde te doen. Maar mensen zijn vergeetachtig geschapen, als onderdeel van hun test in dit leven, en ze kunnen fouten maken, maar wanneer ze zich bewust worden van hun verkeerde gedrag, zoeken ze hun toevlucht bij Allah en vragen ze om vergeving.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 9. #29
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  # Vermijden van sarcasme


  Een sarcastische houding is nogal wijdverspreid onder een gedeelte van de mensen die hun leven ver weg van de Koran leiden. Onder de onwetende mensen zijn er enkelen die andermans tekortkomingen, fouten, lichamelijke afwijkingen, kleding, armoede, onvoorzichtigheid, gedrag, de manier waarop ze praten, kortom; bijna alles aan hen, bespotten. Om iemand te bespotten, gebruiken ze bepaalde woorden en bewegingen of doen ze iemands gezichtsuitdrukking na. Voor degene die aan het spotten is, maakt het niet uit dat hij anderen kwetst, hen bedroefd maakt, geďrriteerd, van streek of boos. Het belangrijkste voor hen is dat zij hun eigen trots vergroten en dat zij het onderwerp van hun spot naar beneden halen.

  In de Koran verbiedt Allah het ten strengste om de spot met andere mensen te drijven:

  O jullie die geloven, laat een volk niet een ander volk beledigen! Het kan zijn dat zij (die beledigd worden) beter zijn dan hen; en laat sommige vrouwen geen andere vrouwen beledigen, het kan zijn dat zij beter zijn dan hen. En hoont elkaar niet, en belastert elkaar niet met bijnamen. De slechtste naam is de verdorven (naam), na het geloof (ontvangen te hebben). Wie geen berouw toont: zij zijn de onrechtplegers. (al-Hoedjoeraat 49:11)

  In een ander vers waarschuwt onze Heer: “Wee elke lasteraar en roddelaar” (al-Hoemaza 104:1) en waarschuwt Hij mensen die zich op deze lelijke manier gedragen; die niet leven volgens de leer van de Koran en die niet denken aan de rekening die zij in het Hiernamaals zullen moeten vereffenen.

  Onder gelovigen is geen enkele vorm van spot toegestaan. Een gelovige weet dat het onze Heer is die iedereen zijn rijkdom, schoonheid, intelligentie, talenten en andere kwaliteiten heeft gegeven. Ze zijn blij om de fijne eigenschappen die ze in anderen zien, en omdat ze Allah’s goedkeuring zoeken en er niet op uit zijn om hun eigen ego’s te bevredigen, hebben ze niets van de arrogantie en jaloersheid die een onwetende maatschappij kenmerken. Daarom zijn gelovigen altijd tolerant, positief en bescheiden jegens elkaar.

  Tegelijkertijd realiseren gelovigen zich dat de onvolkomenheden die ze bij elkaar aantreffen, beproevingen van Allah zijn. Daarom richten ze zich niet op deze onvolkomenheden, maar compenseren ze deze door positief te handelen. Ze letten er goed op dat ze ook maar de minste of geringste daad, gezichtsuitdrukking of woorden vermijden, die spot zouden kunnen suggereren.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 10. #30
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  # Zelfopoffering

  Degenen die denken dat het leven zich beperkt tot dit aardse leven, steken hun nek niet voor anderen uit, behalve wanneer zij daar een slaatje uit kunnen slaan, en ze zullen niet het initiatief nemen om iemand in nood te helpen. Dit is omdat ze zich niet realiseren dat we in het Hiernamaals een perfecte afrekening krijgen voor het goede en het slechte dat we in deze wereld hebben gedaan. In sommige verzen van de Koran vestigt Allah onze aandacht op hun verdraaide denkwijze:

  Voorwaar, de mens is onstandvastig geschapen. (al-Ma’aaridj 70:19)

  Heb jij degene gezien die zich afkeert? En die weinig gaf en (daarna) ophield? (an-Nadjm 53:33-34)


  (Zij zijn) degenen die gierig zijn en de mensen gierigheid be velen en die verbergen wat Allah hen van Zijn gunst gegeven heeft. En voor de ongelovigen hebben Wij een vernederende bestraffing voorbereid. (an-Nisaa’ 4:37)

  Iemand moet zichzelf ontdoen van het egoďsme en de gierigheid van zijn ego. Met betrekking hierop openbaart Allah het volgende:

  Vreest daarom Allah volgens jullie vermogen; en luistert en gehoorzaamt; en geeft bijdragen, het is beter voor jullie zelf. En wie wordt behoed voor zijn eigen gierigheid; zij zijn degenen die de welslagenden zijn. (at-Taghaboen 64:16)

  Om deze reden zal iemand die leeft volgens de leer van de Koran, egoďsme uit de weg gaan en gedurende de dag zijn best doen om wat hij bezit, te delen met anderen rondom hem. Hij zal er bijvoorbeeld plezier in scheppen zijn eten te delen met iemand die honger heeft. Hij zal met plezier dure dingen die hij bezit, aan iemand geven die het meer nodig heeft dan hij. Hij zal alles wat hij over heeft aan de behoeftigen schenken (al-Baqara 2:219). Hij weet dat hij er in het Hiernamaals een grotere beloning voor terug zal krijgen. In de Koran laat Allah ons het voorbeeldige gedrag zien van de metgezellen van onze Profeet:

  En degenen die vóór hen in de stad (Medina) woonden en geloofden (de ******), zij houden van degenen die (vanuit Mekka) naar hen zijn uitgeweken, zij vinden in hun hart geen jaloezie op wat (aan hen) gegeven is. En zij geven aan (hen) voorrang boven zichzelf, ook al is er behoefte onder hen. En wie zich hoedt voor zijn eigen nieuwsgierigheid: dat zijn degenen die zullen welslagen. (al-Hasjr 59:9)

  Gelovigen hebben er plezier aan te weten dat hun daad van zelfopoffering iemand anders blij maakt. Ze leven met de innerlijke gemoedsrust die voortkomt uit het handelen met een goed geweten en door te weten dat Allah tevreden is. Zelfs wanneer ze zelf iets nodig hebben, zullen ze hun eigen rechten zomaar opgeven. Ze zullen nooit de aandacht vestigen op hun handeling van zelfopoffering, ze zullen zich niet gedragen om te worden geprezen of om uitgezonderd te worden en ze zullen hun best doen om de andere partij zich niet verplicht te laten voelen vanwege de gunst die ze hen verleenden.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

Similar Threads

 1. Replies: 2
  Last Post: 04-12-2011, 07:36
 2. Wat is een goede moslim volgens jullie?
  By IMO in forum Vraag & Antwoord
  Replies: 6
  Last Post: 25-09-2011, 04:37
 3. Replies: 4
  Last Post: 01-09-2011, 01:54
 4. # Echte Wijsheid,, Beschreven In de Quraan
  By Tufa7e in forum Koran & Hadith
  Replies: 51
  Last Post: 11-11-2010, 12:06
 5. Leer mij berbers..
  By Berberselady in forum Onzin voor je leven!
  Replies: 142
  Last Post: 16-05-2010, 02:34

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bladwijzers

Bladwijzers

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •