Kennis in de islam
Bismillah arRahman arRahim inna alhamdullilahi wa salatu wa salam ala Rasul lillah ama ba'dUit Usool al-Deen al-Islami door Shaykh Muhammad ibn Ibraaheem al-Tuwayri
Vertaald door AlMutaqqun.tk


Allah heeft de mens geschapen en hem voorzien van de middelen om kennis te vergaren, voornamelijk gehoor, zicht en wijsheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En Allah bracht u terwijl gij niets wist, uit de baarmoeder van uw moeder voort en gaf u oren, ogen en harten, opdat gij dankbaar moogt zijn.
{al-Nahl 16:78}

Islam is de religie van kennis. De eerste aayah van de Qur’aan die geopenbaard werd, gebood lezen, wat de sleutel naar kennis is. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Lees voor! In de naam van jouw Heer, Die heeft geschapen.
Hij heeft de mens geschapen van een bloedklomp.
Lees voor! En jouw Heer is de Meest Edele.
Degene Die onderwezen heeft met de pen.
Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist. {al-‘Alaq 96:1-5}

In de islam komt kennis voor handelen; er kan geen handeling zijn zonder kennis. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
Weet, dat er buiten Allah geen God bestaat en vraag bescherming voor uw tekortkoming en voor die van gelovige mannen en vrouwen. {Muhammad 47:19}
Allah waarschuwt iedere moslim voor het spreken zonder kennis. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):
En volgt niet datgene waarvan gij geen kennis bezit. Voorwaar, het oor, oog en het hart - al deze zullen worden ondervraagd. {al-Israa’ 17:36}

Om de status van kennis en van de geleerden te benadrukken, roept Allah de geleerden op om van Zijn Eenheid te getuigen. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):
Allah getuigt, dat er geen God is dan Hij en de engelen en degenen, die kennis bezitten, getuigen dit eveneens, handhavende de rechtvaardigheid: er is geen God dan Hij, de Almachtige, de Alwijze. {al ‘Imraan 3:18}
Kennis en vrees voor Allah kunnen bereikt worden door Zijn tekenen en schepping te kennen. Degenen met kennis zijn degenen die dat weten, daarom prijst Allah hen door te zeggen (interpretatie van de betekenis):
Alleen Zijn dienaren die kennis bezitten, vrezen Allah. Voorwaar, Allah is Almachtig, Vergevensgezind. {Faatir 35:28}
De geleerden bezetten een nobele status in de islam die hoger is dan de positie van anderen in deze wereld en in het Hiernamaals. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
Allah zal de gelovigen onder u en hen die kennis werd gegeven in rang verheffen. {al-Mujaadilah 58:11}
Vanwege het belang van kennis, droeg Allah Zijn Boodschapper op om er meer van te zoeken.
Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
En zeg: "O mijn Heer, doe mij toenemen in kennis." {Ta-Ha 20:114}

Allah prijst de geleerden door te zeggen (interpretatie van de betekenis):
Zeg: "Zijn zij die weten gelijk aan hen die niet weten?" Maar alleen de verstandigen trekken er lering uit. {al-Zumar 39:9}
Degenen die kennis hebben zijn de snelste van de mensen om de waarheid te begrijpen en erin te geloven:
En opdat degenen aan wie kennis is gegeven mogen weten dat het (de verkondiging) de waarheid is van uw Heer, opdat zij er in mogen geloven en hun hart nederig voor Hem moge worden. {al-Hajj 22:54 – interpretatie van de betekenis}

De islam roept ons op om kennis te zoeken. De Boodschapper (salla Allahu alaihi wa salaam) heeft het zoeken naar kennis een plicht voor elke moslim gemaakt en hij heeft verklaard dat de superioriteit van degene die kennis heeft over degene die slechts aanbidt, als de superioriteit van de maan over elk ander hemellichaam is.
Hij heeft gezegd dat de geleerden de erfgenamen van de Profeten zijn en dat de Profeet geen dinars en dirhams (oftewel geld) achterliet maar hun erfenis was kennis, dus degene die het verwerft, heeft een groot aandeel bereikt. En hij (salla Allahu alaihi wa salaam) heeft gezegd dat het zoeken naar kennis een weg naar het Paradijs is. Hij zei:
“Degene die een pad volgt in de navolging van kennis, Allah zal een pad naar het Paradijs gemakkelijk voor hem maken.” (Overgeleverd door al-Bukhaari, Kitaab al-‘Ilm 10)
De islam roept ons op om alle soorten nuttige kennis te leren.
Takken van kennis variëren in status waarvan de hoogste de kennis van de shari’ah is,
dan kennis van medicijnen en dan andere gebieden van kennis.
De beste van alle takken van kennis zijn de wetenschappen van de shari’ah waardoor de mens Zijn heer leert kennen en zijn Profeet en religie.
Dit is de kennis waarmee Allah Zijn Boodschapper eerde
Hij leerde het aan hem zodat hij het aan de mensheid zou kunnen leren:

Voorwaar, Allah heeft de gelovigen een gunst bewezen, daar Hij een boodschapper uit hun midden opwekte, die hun Zijn tekenen verkondigt, hen loutert en hun het Boek en de wijsheid onderwijst, hoewel zij voordien duidelijk dwaalden. {al-‘Imraan 3:164 – interpretatie van de betekenis}

De Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam) heeft gezegd: “Wanneer Allah het goede wenst voor een persoon, laat Hij hem de religie begrijpen.” (Overeengekomen. Overgeleverd door al-Bukhaari 69)

Wat betreft de kwestie van aandacht besteden aan de Qur’aan en het leren en onderwijzen, heeft de Boodschapper (salla Allahu alaihi wa salaam) gezegd: “De beste van jullie is degene die de Qur’aan leert en onderwijst.” (Overeengekomen. Overgeleverd door al-Bukhaari 4639)
Er is geen goedheid in kennis die niet bevestigd wordt door actie of woorden die niet bevestigd worden door daden:

O gij die gelooft, waarom zegt gij hetgeen gij niet doet?

Het is afkeurenswaardig bij Allah dat gij zegt hetgeen gij niet doet.
{al-Saff 61:2-3}


De ummah heeft ten alle tijden en in alle plaatsen kennisrijke mensen nodig. Een natie zonder kennis en geleerden zal in illusies leven en in duisternis zinken.
Wie deze kennis verbergt en de ummah ervan berooft, Allah zal een teugel van vuur op hem plaatsen op de Dag der Opstanding en hij zal het verdienen om vervloekt te worden,
behalve degene die berouw toont. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Voorzeker, degenen, die hetgeen Wij aan tekenen en leiding hebben nedergezonden, verbergen, nadat Wij ze in het Boek aan de mensen duidelijk hebben gemaakt, zijn het, die Allah vervloekt en zij die het recht hebben te vervloeken, vervloeken hen ook.
Maar zij, die berouw hebben en zich beteren en (de Waarheid) verkondigen, dezen zijn het, tot wie Ik Mij met vergiffenis wend - Ik ben Berouwaanvaardend, Genadevol. {al-Baqarah 2:159-160}Kennis brengt een grote beloning met zich mee.
Degene die de weg naar iets goeds aanwijst is als degene die het doet. Wanneer de kennisrijke persoon overlijdt, zijn beloning bij Allah houdt niet op wanneer hij overlijdt, het blijft net
zolang toenemen als de mensen van zijn kennis profiteren.
De Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam) heeft gezegd: “Wanneer een man overlijdt, komen al zijn goede daden tot een einde, behalve drie: een voortdurende liefdadigheid, voordelige kennis of een rechtschapen zoon die voor hem zal bidden.” (Overgeleverd door Muslim 1631)
Als de geleerde zijn kennis onder de mensen verspreidt,
zal hij een beloning krijgen gelijk aan die van degenen die hem volgen. De Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam) heeft gezegd: “Degene die anderen uitnodigt tot leiding zal een beloning hebben als de beloningen van degenen die hem volgen, zonder dat op enige manier van hun beloning af te halen.
En degene die anderen uitnodigt tot misleiding zal een last van zonden hebben als de last van degenen die hem volgen, zonder dat op enige manier van hun last af te halen.” (Overgeleverd door Muslim 2674)

Correct begrip van de islam is één van de beste van de goede eigenschappen waarmee een moslim geëerd kan zijn. De Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam) heeft gezegd: “Wanneer Allah het goede wenst voor een persoon, laat Hij hem de religie begrijpen.” (Overeengekomen)
Qur’aan lezen, leren en onderwijzen zijn onder de beste daden aangezien de Profeet (salla Allahu alaihi wa salaam) heeft gezegd: “Er zou geen afgunst (hasad) mogen zijn behalve tussen twee mensen:

een man aan wie Allah (kennis van) de Qur’aan heeft gegeven en het dag en nacht reciteert, en een man aan wie Allah rijkdom heeft gegeven en het dag en nacht uitgeeft (aan goede daden).” (Overgeleverd door Muslim 815)


Wa alaikom assalam warahmatu Allah wabarakatuh